Άρθρο 08 – Μαίες/ευτές

Οι Μαίες/ευτές πρέπει να διαθέτουν:
1. Πτυχίο Μαιών/ευτών τουλάχιστον των ΤΕΙ και βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος ή πτυχίο Μαιών/ευτών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης και βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή πτυχίο Μαιών/ευτών που έχει αποκτηθεί σε κράτος – μέλος της ΕΕ και βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα.
2. Προηγούμενη απασχόληση τουλάχιστον επί διετία σε υπηρεσία σχετική με την Ι.Υ.Α με ενεργό συμμετοχή (όπως προϊσταμένη ή βοηθός χειρουργείου, συντονίστρια της ροής του προγράμματος, υπεύθυνη ενημέρωσης ασθενών για συνταγογραφούμενα φάρμακα, υπεύθυνη αποστείρωσης, προμήθειας υλικών, κ.λπ.), σε Μ.Ι.Υ.Α. η οποία διενεργεί τουλάχιστον 200 κύκλους ετησίως.
3. Παρακολούθηση σεμιναρίων – συνεδρίων στον τομέα της Ι.Υ.Α. που πιστοποιείται από τους αρμόδιους φορείς.

  • 10 Ιουλίου 2015, 14:12 | langelop

    Από τον Βασίλη Τσιλιβάκο, περιγεννητικού ανοσολόγου και παθολογοανατόμου.

    Κρίνεται υπερβολική η προαπαίτηση των παραγράφων 2&3 του παρόντος (άρθρο 8) που αφορά τις μαίες/ευτές.

  • Άρθρο 8
    Προτείνουμε τη διόρθωση της ασάφειας σχετικά με τους αρμόδιους φορείς, όπως παραπάνω, ως εξής: “Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων
    στον τομέα της Ι.Υ.Α. που πιστοποιείται με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων συμμετοχής”.