Άρθρο 06 – Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι

1. Οι μαιευτήρες-γυναικολόγοι των Μ.Ι.Υ.Α. έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας ή πτυχίο ιατρικής και τίτλος ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος και αντίστοιχος από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης.
β. Τουλάχιστον διετή πείρα στην Ι.Υ.Α, για την οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1) Αριθμός κύκλων σε Μ.Ι.Υ.Α. που δέχεται τουλάχιστον 100 νέα περιστατικά ετησίως και διενεργεί τουλάχιστον 200 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, 100 κύκλους διέγερσης ωοθηκών, 100 σπερματεγχύσεις και 200 υπερηχογραφήματα ετησίως. Σε τέτοια Μ.Ι.Υ.Α., ο ενδιαφερόμενος θα έχει παρακολουθήσει 50 πράξεις, διενεργήσει 50 πράξεις υπό επίβλεψη και 50 πράξεις αυτόνομα από την κάθε μία προαναφερθείσα πράξη. Ως κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης νοούνται οι πλήρεις κύκλοι με διέγερση της ωοθηκικής λειτουργίας, ωοληψία και εμβρυομεταφορά.
2) Παρακολούθηση σεμιναρίων, ειδικών μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, και συνεδρίων στον τομέα της Ι.Υ.Α. διεθνούς κύρους που πιστοποιείται από τους αρμόδιους φορείς.
3) Ερευνητική δραστηριότητα, αποδεικνυόμενη με επιστημονικές εργασίες-ανακοινώσεις στο γνωστικό πεδίο της Ι.Υ.Α διεθνούς και εθνικού επιστημονικού κύρους.
γ. Να μην έχουν καταδικασθεί ποινικά ή πειθαρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με τη φύση και το αντικείμενο της επαγγελτικής τους δραστηριότητας.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την επάρκεια των απαιτούμενων από το παρόν προσόντων αποφαίνεται η Ε.Α.Ι.Υ.Α, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

  • Άρθρο 6, παρ. 1:

    Ποιοι είναι οι “αρμόδιοι φορείς” της παραγράφου 1-β-2; Θεωρούμε ότι η διάταξη πρέπει να εξειδικευθεί π.χ. επιστημονικές εταιρείες, επαγγελματικές ενώσεις… ή να διατυπωθεί απλούστερα, π.χ. “…που πιστοποιείται με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεις συμμετοχής.” (το ίδιο ισχύει και για την αντίστοιχη διάταξη στα δύο επόμενα άρθρα, περί βιολόγων και περί μαιών).