Άρθρο 07: Χορήγηση Αδειών Εργασίας σε Αλλοδαπούς

Οι διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 530/91 (Α’205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για αλλοδαπούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας (Ν.2155/93). Επιπλέον των προσόντων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το παρόν οι αλλοδαποί διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2413/96 (Α’124), όπως εκάστοτε ισχύει, και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.