Άρθρο 03: Ίδρυση Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Βεβαίωση για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης χορηγείται στους ενήλικες από το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο επιθεωρεί και ελέγχει την σχολή, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως.
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην αίτηση:
1.1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
1.2. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ευρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
1.3. Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
1.4. Μια (1) φωτογραφία του αιτούντος – ιδιοκτήτη της σχολής, του διευθυντή και όλων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής.
1.5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β για τον αιτούντα, διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης. Δεν χορηγείται άδεια εάν ο αιτών, ο διευθυντής ή ο/οι εκπαιδευτές της σχολής έχουν καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχει παρέλθει από την τέλεσή τους πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
1.6. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης, όχι πέραν του τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών, ο διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
1.7. Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο τη λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
1.8. Πιστοποιητικό υγείας για τον Διευθυντή, τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών και τους Εκπαιδευτές. Χορηγείται από παθολόγο ή καρδιολόγο ιατρό, το οποίο ανανεώνεται την ίδια περίοδο με την ανανέωση της ισχύος του τίτλου σπουδών τους.
1.9. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του αιτούντος, για τον ακριβή τόπο πρακτικής εξάσκησης-εκπαίδευσης, όπως αίθουσα, ακτή, λίμνη, πισίνα.
1.10. Κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην οποία θα αναγράφονται τα τυπικά προσόντα αυτού, και θα επισυνάπτονται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα.
1.11. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 του αιτούντος, ότι η διδακτέα ύλη της ναυαγοσωστικής σχολής θα εναρμονίζεται με την εθνική πολιτική εκπαίδευσης και θα βασίζεται σε κοινό εκπαιδευτικό σύγγραμμα που θα διανέμεται δωρεάν σε κάθε υποψήφιο.
1.12. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα απαραίτητα μέτρα στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής.
1.13. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας για τη νομιμότητα και καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων στην οποία περιγράφονται και απεικονίζονται οι διατιθέμενοι χώροι.
1.14. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη και κατόχου της άδειας, του Διευθυντή και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες.
1.15. Η βεβαίωση λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορηγείται και σε νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις ίδρυσης της σχολής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους κατά νόμο εκπροσώπους του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ και η βεβαίωση λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.
1.16. Δικαιολογητικά σπουδών για τον Διευθυντή. Ως Διευθυντής της σχολής ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» με την προϋπόθεση ότι έχει επιπλέον ένα από τα παρακάτω: (α) βαθμό 8 ή ανώτερο στο μάθημα επιλογής «ναυαγοσωστική» της ΣΕΦΑΑ, (β) δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών, (γ) δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών, (δ) πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας και δίπλωμα Ναυαγοσώστη Πισίνας ή Υδροψυχαγωγικού Πάρκου ή Διάσωσης ή Λίμνης. Τα β, γ, δ πρέπει να έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε.
1.17. Δικαιολογητικά σπουδών για τους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών (ΕΕ). Η πρόσληψη και αξιοποίηση φυσικών προσώπων ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών στα παρακάτω αντικείμενα, είναι προαιρετική για τη λήψη βεβαίωσης λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής. Η σχολή που δεν δύνανται ή δεν επιθυμεί να πιστοποιεί εκπαιδευτές, δεν απαιτείται να προσκομίσει τίτλους σπουδών για τα παρακάτω αντικείμενα.
1.17.1. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (ΕΕ-ΝΠΥΠ). Ως ΕΕ-ΝΠΥΠ της σχολής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» με την προϋπόθεση ότι έχει επιπλέον δίπλωμα «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» όπως προβλέπεται στο εδάφιο 2.3.1 του παρόντος άρθρου και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη. (3) Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΝΠΥΠ από εγκεκριμένο φορέα όπως τη ΔΟΔ ή οργανισμού-μέλους της, αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.2. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Λίμνης (ΕΕ-ΝΛ). Ως ΕΕ-ΝΛ της σχολής ορίζεται πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» με την προϋπόθεση ότι έχει επιπλέον δίπλωμα, είτε «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης» όπως προβλέπεται στο εδάφιο 2.3.2(3) του παρόντος άρθρου είτε «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Ακτής», από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος για τις λίμνες και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη. (3) Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΝΛ ή Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Ακτής σε ισχύ από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.3. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας (ΕΕ-ΠΒ). Ως ΕΕ-ΠΒ της σχολής ορίζεται πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Ιατρική ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα, διατριβή ή μάθημα επιλογής την πρώτη βοήθεια. (2) Κάτοχος διπλώματος σε ισχύ Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Βασικής Υποστήριξης Ζωής ή Προχωρημένης Υποστήριξης Ζωής ή Πρώτης Βοήθειας, πιστοποιημένος από διεθνείς οργανισμούς αναζωογόνησης και πρώτης βοήθειας όπως οι ILCoR, EFR, ERC ή οργανισμούς των οποίων οι κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζονται με αυτές των ανωτέρω οργανισμών, για την διδασκαλία των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων, με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.4. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (ΕΕ-ΑΕΑ). Ως ΕΕ-ΑΕΑ της σχολής ορίζεται πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Ιατρική ή ισότιμη σχολή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα, διατριβή ή μάθημα επιλογής με θέμα τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (ΑΕΑ) ή την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. (2) Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΑΕΑ σε ισχύ, πιστοποιημένος από αναγνωρισμένους οργανισμούς των οποίων οι κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζονται με το ILCoR και το ERC. (3) Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΑΕΑ σε ισχύ, πιστοποιημένος από σχολή ή σωματείο, αναγνωρισμένο από το κράτος ή χώρα-μέλος της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.17.5. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης (ΕΕ-ΔΤΣΣ). Ως ΕΕ-ΔΤΣΣ της σχολής ορίζεται πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» και επιπλέον δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών της ΔΟΔ ή το «Πιστοποιητικό Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης» σε ισχύ, αναγνωρισμένης σχολής ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε. (3) Κάτοχος διπλώματος ΕΕ-ΔΤΣΣ σε ισχύ, πιστοποιημένος από οργανισμούς-μέλη της ΔΟΔ και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.18. Δικαιολογητικά σπουδών για τους Εκπαιδευτές:
1.18.1. Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου (Ε-ΝΠΥΠ) για την εκπαίδευση εποπτών πισίνας, ναυαγοσωστών πισίνας και υδροψυχαγωγικού πάρκου. Ως Ε-ΝΠΥΠ ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση», και επιπλέον πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας (ΠΒ) σε ισχύ και δίπλωμα ΝΠ ή ΝΥΠ σε ισχύ από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος. (3) Κάτοχος διπλώματος «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας» ή «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» σε ισχύ, από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά του καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.18.2. Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών Λίμνης (Ε-ΝΛ) για την εκπαίδευση ναυαγοσωστών λιμνών. Ως Ε-ΝΛ ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση», και επιπλέον πιστοποιητικό ΠΒ και δίπλωμα ΝΛ σε ισχύ από εγκεκριμένο φορέα, όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλος της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος. (3) Κάτοχος διπλώματος «Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης» ή «Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών Ακτής» σε ισχύ από εγκεκριμένο φορέα, όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της ή αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.18.3. Εκπαιδευτής Πρώτης Βοήθειας (Ε-ΠΒ). Ως Ε-ΠΒ ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Κάτοχος βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου σπουδών Ιατρικής, Ελληνικής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα, διατριβή ή μάθημα επιλογής με θέμα την πρώτη βοήθεια (ΠΒ). (2) Κάτοχος διπλώματος ΕΠΒ από σχολή ναυαγοσωστικής ή πρώτης βοήθειας αναγνωρισμένης από το Ελληνικό κράτος ή χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη που προβλέπεται στις διάφορες ειδικότητες του παρόντος και ότι ο οργανισμός είναι αναγνωρισμένος από επίσημη κρατική αρχή της χώρας προέλευσης όπως οι οργανισμοί ILCoR, ERC, Red Cross, και EMF. Ο Ε-ΠΒ, θα έχει το δικαίωμα να εκπαιδεύει το γνωστικό αντικείμενο της ΠΒ είτε για την λήψη πιστοποιητικού ΠΒ είτε για την λήψη άλλου διπλώματος που περιλαμβάνει ΠΒ, με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.18.4. Εκπαιδευτής Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού (Ε-ΑΕΑ): Ως Ε-ΑΕΑ ορίζεται κάθε πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Κάτοχος βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου σπουδών Ιατρικής Ελληνικής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα, διατριβή ή μάθημα επιλογής με θέμα την καρδιοπνευμονική ανάνηψη και τον απινιδισμό. (2) Κάτοχος διπλώματος Ε-ΑΕΑ σε ισχύ από σχολή ναυαγοσωστικής ή πρώτης βοήθειας αναγνωρισμένη από το Ελληνικό κράτος, χώρα-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν στο πρόγραμμά της καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη που προβλέπεται στο παρόν και ότι ο οργανισμός είναι αναγνωρισμένος από επίσημη κρατική αρχή της χώρας προέλευσης και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
1.18.5. Εκπαιδευτής Διασωστών Νερού (Ε-ΔΝ). Ως Ε-ΔΝ ορίζεται κάθε πρόσωπο που κατέχει ένα από τα παρακάτω: (1) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με διατριβή ή ειδικότητα που έχει θέμα τη ναυαγοσωστική ή τη διάσωση στο νερό. (2) Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών της ΣΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδικότητα «κολύμβηση» ή «υδατοσφαίριση» και επιπλέον πιστοποιητικά ΠΒ και ΔΝ από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της, αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά του καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος. (3) Κάτοχος διπλώματος Ε-ΔΝ σε ισχύ από εγκεκριμένο φορέα όπως η ΔΟΔ ή οργανισμό-μέλος της, αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής της Ελλάδας ή χώρας-μέλους της ΕΕ-ΕΖΕΣ-Ε ή κρατικά αναγνωρισμένου οργανισμού χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στο πρόγραμμά του καλύπτεται αποδεδειγμένα η διδακτέα ύλη του παρόντος και με μέγιστη ισχύ την προβλεπόμενη από τον εν λόγω οργανισμό και όχι μεγαλύτερη από 4 έτη.
2. Απαραίτητες υλικοτεχνικές δομές:
2.1. Ιδιόκτητες ή μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις κυρίας χρήσεως, που αποτελούνται κατά ελάχιστο από μία αίθουσα διδασκαλίας με εμβαδόν ανάλογο του μεγίστου αριθμού των εκπαιδευόμενων μαθητών με συντελεστή επιφάνειας τουλάχιστον δυόμισι (2,5) τ.μ. για κάθε εκπαιδευόμενο, ένα γραφείο Διεύθυνσης και ανάλογους βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής.
2.2. Ο εξής ελάχιστος υλικοτεχνικός εξοπλισμός: (1) ένα πλήρες σύστημα προβολής διαφανειών (power point), (2) μία τηλεόραση και μαγνητοσκόπιο (video ή DVD player), (3) ένα πίνακα γραφής, (4) έξι εκπαιδευτικούς επιδέσμους μέτριου μεγέθους, (5) έξι εκπαιδευτικούς ελαστικούς επιδέσμους, (6) έξι τριγωνικούς επιδέσμους, (7) έξι νάρθηκες χειρός, (8) έξι νάρθηκες δακτύλων, (9) ένα πακέτο γάζες, (10) ένα πακέτο γάντια μιας χρήσης, (11) έξι ναυαγοσωστικά σωσίβια «σωστικός σωλήνας» (rescue tube), (12) έξι σφυρίχτρες χωρίς στραγάλι (τύπου Fox 40 Classic ή όμοια), (13) έξι μάσκες τσέπης (pocket mask), (14) έξι ασκούς ανάνηψης χειρός (bag valve mask), (15) έξι σωστικούς σάκους (throw bag), (16) έξι κυκλικά σωσίβια, (17) έξι ανδρείκελα ενηλίκων πρακτικής εξάσκησης ΚΑΡΠΑ, (18) έξι ανδρείκελα παιδιών πρακτικής εξάσκησης ΚΑΡΠΑ, (19) έξι ανδρείκελα βρεφών πρακτικής εξάσκησης ΚΑΡΠΑ, (20) ένας εκπαιδευτικός αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής, (21) δύο φορεία για ακινητοποίηση τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης με το συνοδευτικό εξοπλισμό (σταθεροποιητής κεφαλής, λουριά), (22) δύο αυχενικά κολάρα πολλαπλών μεγεθών, (23) τρία κοντάρια με μεταλλικό έλασμα για διάσωση με έκταση, (24) μία σωστική σανίδα (rescue board).
3. Εκπρόσωποι του Γραφείου Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ εξετάζουν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα και συντάσσουν πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα για τη χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας ή την απόρριψη της αίτησης.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2015, 13:54 | ILGI

  Σύμφωνα με το ΠΔ 23/2000, Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης είναι η σχολή που είναι εφοδιασμένη με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από την οικεία Λιμενική Αρχή και έχει σαν κύριο και αποκλειστικό σκοπό τη διδασκαλία – εκπαίδευση (θεωρητική – πρακτική) όσων επιθυμούν να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη(Αντίστοιχα Ναυαγοσώστης είναι ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
  εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ’ επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος.). Άρα η Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΠΔ 23/2000 δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης που λειτουργεί σύμφωνα με την υπό σχέδιο ΥΑ καθώς αντίκειται στην αποκλειστικότητα του σκοπού της.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2015, 10:45 | Μάρκος Μανταλούφας

  Ως προπονητής και της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης και μέλος του Ειδικού και Διδακτικού Προσωπικού του ΤΕΦΑΑ Αθήνας στο μάθημα της ειδικότητας κολύμβησης για πολλά χρόνια, έχω αποκρυσταλλωμένη γνώμη για το θέμα της ασφάλειας στο νερό των Ελληνικών κολυμβητηρίων. Δυστυχώς, το μοναδικό νομικό καθεστώς, είναι μια υπουργική απόφαση του 1973 που απαιτεί άμεση επικαιροποίηση. Είναι ντροπή το γεγονός ότι έως τώρα η Ελληνική πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που μας δυσφημίζει κάθε χρόνο και που αποτελεί την αιτία για να χαθούν άδικα τόσες ζωές. Θεωρώ λοιπόν εξαιρετικά επίκαιρη και θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας να εξαγγείλει δημόσια διαβούλευση για την υπογραφή της παρούσας υπουργικής απόφασης. Το περιεχόμενό της εξηγεί με σαφήνεια τον τρόπο που μια σωστά οργανωμένη κρατική αρχή θα ρυθμίζει τις σχολές ναυαγοσωστικής και μεταγενέστερα τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών.

  Κρίνω σημαντική, την ανάθεση της εκπαίδευσης και την πιστοποίηση όσων διδάσκουν στις σχολές ναυαγοσωστικής, σε ένα κρατικό οργανισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια της διδασκαλίας. Λόγω χάρη, αν το άτομο που εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές προέρχεται από ένα έγκριτο φορέα εκτός σχολής, θα αποφευχθούν περιπτώσεις διαφθοράς και ταχύρυθμης εκπαίδευσης χαμηλής ποιότητας. Επίσης θα πρότεινα να είναι παρόν κάποιος εκπρόσωπος της πολιτείας στις εξετάσεις των εκπαιδευτών, για τον ίδιο λόγο. Με αυτό τον τρόπο, η πολιτεία όχι μόνο θα δίνει την ευκαιρία στην ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτυχθεί αλλά θα ασκεί και τον απαιτούμενο εποπτικό ρόλο για την διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

  Μάρκος Μανταλούφας
  τ. Μέλος ΕΙΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ Αθήνας
  τ.Ομοσπονδιακός Προπονητής Κολύμβησης

 • 4 Σεπτεμβρίου 2015, 19:49 | Αργύρης Τουμπέκης

  Η ογάνωση είναι απόλυτα σωστή. Μια παρατήρηση στο εδάφιο 1.17.5. Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης. Καλό θα είναι το συγκεκριμμένο πρόσωπο να είναι ιατρός ορθοπεδικός.

 • 27 Αυγούστου 2015, 12:46 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑ

  Μία δημόσια σχολή ναυαγοσωστικής με ένα ισχυρό όραμα, πρόκειται εκπαιδεύει ανθρώπους που αγαπούν και λαχταρούν να προλαμβάνουν κάθε είδος πνιγμού, να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε παροχής πρώτων βοηθειών και να διασφαλίζουν την ανθρώπινη ζωή.
  Πρόκειται να τερματίσει την πιστοποίηση και κατάληψη θέσεων εργασίας από άτομα που γίνονται ναυαγοσώστες για λόγους στάτους, για λόγους χρηματικών αμοιβών και για λόγους περιστασιακής ανεργίας, επιδεικνύοντας αδιαφορία για το γεγονός ότι έχουν να »κάνουν» με ανθρώπινες ζωές.
  Σε μία εποχή που η αγορά εργασίας έχει κορεστεί, γιατί τα επαγγέλματα αδυνατούν να ακολουθήσουν την εξέλιξης της αγοράς εργασίας, μία δημόσια σχολή ναυαγοσωστικής που θα εκπαιδεύει δια βίου ανθρώπους,δίνει τη δυνατότητα στη δημιουργία μιας νέας αγοράς εργασίας ανταποκρινόμενης στις συνθήκες και τις εξελίξεις της εποχής.

 • 27 Αυγούστου 2015, 00:17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

  Ως Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, πρωταθλητής υδατοσφαίρισης και Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών, διάβασα με ενδιαφέρον το Σχέδιο της Υπουργικής απόφασης με θέμα Πρόληψη, Διάσωση και Φροντίδα Ατυχημάτων στο Νερό για την προστασία της Δημόσιας υγείας. Συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ καλό!!!!!! Mπαίνει επιτέλους μια τάξη σε αυτόν το χώρο και δημιουργεί νέες προοπτικές για μεγαλύτερη ασφάλεια στο νερό της πισίνας, του waterpark και της λίμνης.

 • 26 Αυγούστου 2015, 23:56 | avso

  Αγαπητέ Δρ. Κουτλιάνο
  Σας ευχαριστούμε για τις εύστοχες παρατηρήσεις. Αν διαβάσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι καμία διάταξη του ΠΔ 23/2000 δεν καταργείται γιατί η υπουργική απόφαση ορίζει με σαφήνεια ότι ρυθμίζει την εκπαίδευση για ναυαγοσώστες που θα εργαστούν σε όλους τους υπόλοιπους λουτρικούς χώρους, για τους οποίους ως τώρα το νομοθετικό πλαίσιο ήταν στην καλύτερη περίπτωση ασαφές (κολυμβητική δεξαμενή, υδροψυχαγωγικό πάρκο και λίμνη). Επίσης, δεν αφιερώνονται αρκετές ώρες συστηματικής διδασκαλίας στα μαθήματα υγρού στίβου όλων των ΣΕΦΑΑ. Το μάθημα επιλογής είναι συνήθως περίπου 30 ώρες και εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι σίγουρα κάποια πράγματα διδάχθηκαν. Εκτιμούμε το ενδιαφέρον και την παρέμβασή σας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης τις γόνιμες προτάσεις σας.

 • 26 Αυγούστου 2015, 23:34 | Νικόλαος Κουτλιάνος

  Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση προσπαθώντας να θεραπεύσει χρόνιες παθογένειες στο χώρο της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, ως υπεύθυνος καθηγητής για το μάθημα επιλογής της ναυαγοσωστικής καθώς και για τη διδασκαλία της ναυαγοσωστικής στις ειδικότητες του υγρού στίβου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ, οφείλω να επισημάνω ότι η αναζήτηση συμβουλευτικής υποστήριξης στη διαμόρφωση της εν λόγω απόφασης από το αρμόδιο διδακτικό προσωπικό των ΣΕΦΑΑ της χώρας σε προγενέστερο χρόνο, θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην κατάθεση πληρέστερων διατάξεων. Επί παραδείγματι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, γιατί να απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση του επιλεγομένου μαθήματος της ναυαγοσωστικής με βαθμό 8 από τους πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα κολύμβησης ή υδατοσφαίρισης προκειμένου να πληρούν κριτήρια για τη θέση του Διευθυντή Ναυαγοσωστικής Σχολής; Στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης διδάσκεται υποχρεωτικά η ναυαγοσωστική σε ΟΛΕΣ τις ειδικότητες του υγρού στίβου και μάλιστα σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο συγκριτικά με το επιλεγόμενο μάθημα το οποίο συχνά παρακολουθούν και φοιτητές περιορισμένης κολυμβητικής ικανότητας και αυτά σας τα αναφέρω επειδή ακριβώς είμαι ο διδάσκων όλων των μαθημάτων της ναυαγοσωστικής στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και έχω σαφή εικόνα. Αν δεν υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων από τους φοιτητές για την τέλεση του επιλεγομένου μαθήματος της ναυαγοσωστικής και το μάθημα δε γίνει; Επί πρόσθετα, ποιες διατάξεις του σχετικού ΠΔ Αρ. 18 τεύχος Α 08-02-2000 καταργούνται σαφώς; Δεν είναι ξεκάθαρο καθώς γίνεται μόνο σχετική γενική μνεία στο τέλος της υπουργικής απόφασης περί κατάργησης αντίθετων διατάξεων.

  Με εκτίμηση,

  Dr. Νικόλαος Κουτλιάνος
  Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

 • 26 Αυγούστου 2015, 22:12 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

  Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τη νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας μέσα και γύρω από το νερό. Συγχαρητήρια στον υπουργό και σε όλους όσους συνέβαλαν στη σύνταξη αυτού του σχεδίου. Επιτέλους άνθρωποι με προσόντα ,παιδεία και γνώσεις προσπαθούν για το καλύτερο. Είναι κρίμα στην Ελλάδα μια χωρά με τόσο νερό που η βαριά της βιομηχανία είναι ο τουρισμός να θρηνεί κάθε χρόνο τόσα θύματα.
  Εκ μέρους της ναυαγοσωστικής σχολής Ποσειδών συγχαίρω όλους τους αρμόδιους και ελπίζω για την υπογραφή του σχεδίου που θα δώσει λύση για μια ποιοτικότερη εκπαίδευση ,μια ποιοτικότερη οργάνωση και σε μια αποδοτικότερη πρόληψη.

 • 26 Αυγούστου 2015, 19:19 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  Επιτέλους έπειτα από 42 χρόνια (1973-3015) κάποιοι ανέλαβαν την υποχρέωση να φτιάξουν το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια στο νερό. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Οι επαγγγελματίες του κλάδου, ευγνωμονούν τον υπουργό, τον γενικό γραμματέα δημόσιας υγείας και τον συντάκτη του σχεδίου. Εκ μέρους της ναυαγοσωστικής σχολής «Σύγχρονη Ναυτική Εκπαίδευση», σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ που δίνεται λύση και απαντήσεις σε παθογένειες δεκαετιών που δυσκόλευαν τόσο το διδακτικό και λειτουργικό μας έργο όσο και το παραγόμενο αποτέλεσμα. Στέλιος Ξενάκης, ιδιοκτήτης σχολής ναυαγοσωστικής.

 • 26 Αυγούστου 2015, 16:37 | Ελένη Ψαρρά

  Ασχολούμαι με τη ναυαγοσωστική επαγγελματικά αρκετά χρόνια και είμαι μητέρα ανήλικων παιδιών. Πάντα ζήλευα τα συστήματα οργάνωσης και ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης του εξωτερικού. Αναρωτιόμουν γιατί σε μια χώρα με τόσο νερό, κάποιος φορέας δεν παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώσει την εκπαίδευση. Διαβάζοντας το παρόν σχέδιο, και τις προϋποθέσεις που ορίζει για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών, κατανοώ ότι τόσο οι σχολές, όσο οι μαθητές τους και οι λουόμενοι, θα πρέπει να νιώθουν πιο ασφαλείς έπειτα από την υπογραφή του. Η παρούσα υπουργική απόφαση ήταν κάτι που περίμεναν πολλοί στον χώρο της ναυαγοσωστικής αφού στο παρελθόν οι υπουργικές διατάξεις και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι, αντί να δίνουν λύση στο πρόβλημα, απλά το διαιώνιζαν. Ως μητέρα και ναυαγοσώστρια συγχαίρω όσους προσπάθησαν για να γίνει αυτό το σχέδιο πράξη.

 • 26 Αυγούστου 2015, 14:58 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΣΕΠΕΤΗΣ

  όσο πιο αυστηρά γίνονται τα κριτήρια, τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη μπορεί να έχει ο λουόμενος σε μια χώρα με θαλάσσιο τουρισμό. Η κρατική παρέμβαση και έλεγχος, οι δημόσιες σχολές ναυαγοσωστών και αυτοδυτών, οι επίσημοι αθλητικοί αγώνες και ομοσπονδιακά πρωταθλήματα, είναι καλά φίλτρα για την επαγγελματική επάρκεια και εγκυρότητα πιστοποιητικών.