Άρθρο 05: Εξεταστέα Ύλη, Διάρκεια Ισχύος, και Ανανέωση των Πιστοποιητικών

1. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι μαθητευόμενοι των σχολών ναυαγοσωστικής υποβάλλονται σε γραπτές και πρακτικές δοκιμασίες προκειμένου να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Οι γραπτές και πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται από κοινού για όλους τους υποψηφίους.
2. Γραπτή δοκιμασία: Διενεργείται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 4 πιθανές απαντήσεις στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθοριστεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων ορίζονται από την σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια της κάθε γραπτής εξέτασης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των ερωτήσεων επί 2 λεπτά της ώρας. Επιτυχημένη γραπτή δοκιμασία θα θεωρείται εκείνη όπου οι σωστές απαντήσεις θα ξεπερνούν το 70% των ερωτήσεων.
3. Πρακτική δοκιμασία: Διενεργείται σε αίθουσα, πισίνα, και σε ακτή ή λίμνη. Τα κριτήρια πρακτικής αξιολόγησης των διαφόρων πιστοποιήσεων αναφέρονται συνοπτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Οι πρακτικές δοκιμασίες όλων των πιστοποιήσεων περιγράφονται σε αντίστοιχα παραρτήματα. «Πιστοποιητικό Πρώτης Βοήθειας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17). «Πιστοποιητικό Βασικής Υποστήριξης Ζωής» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18). «Πιστοποιητικό Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19). «Πιστοποιητικό Διάσωσης Επιτηρητών Κολυμβητών με Αναπηρία» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20). «Πιστοποιητικό Διασώστη Νερού» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21). «Δίπλωμα Επόπτη Πισίνας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22). «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Πισίνας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23). «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Υδροψυχαγωγικού Πάρκου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24). «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη Λίμνης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25). «Πιστοποιητικό Αρχηγού Ναυαγοσωστών» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26). «Πιστοποιητικό Διαχείρισης Κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27). «Πιστοποιητικό Χειριστή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28). «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Πισίνας/Υδροψυχαγωγικού Πάρκου», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Ναυαγοσωστών Λίμνης», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Πρώτης Βοήθειας», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Διάσωσης Νερού», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Πισίνας/ Υδροψυχαγωγικού Πάρκου», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών Λίμνης», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Πρώτης Βοήθειας», «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού», και «Δίπλωμα Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Διαχείρισης Τραυματισμένης Σπονδυλικής Στήλης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29).
4. Τόπος-χρόνος διεξαγωγής: Οι γραπτές και πρακτικές δοκιμασίες, διενεργούνται σε τοποθεσία, ημερομηνίες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα αυτό, αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα ατομικά στοιχεία όσων θα συμμετάσχουν στις δοκιμασίες. Ως τέτοια ορίζονται: (1) το ονοματεπώνυμο, (2) το είδος εκπαίδευσης για το οποίο θα διεξαχθεί η εξέταση, (3) ο τόπος και χρόνος της εξέτασης, (4) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή, (5) το ονοματεπώνυμο του εξεταστή το οποίο πρέπει να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον εκπαιδευτή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30).
5. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο εξεταστής συμπληρώνει τα έντυπα εξέτασης των υποψηφίων που υπογράφονται από τον ίδιο με την ένδειξη «πέτυχε» ή «απέτυχε». Δίνει στην σχολή ναυαγοσωστικής το έγγραφο της γραπτής δοκιμασίας και το 1ο έντυπο εξέτασης του τριπλότυπου της πρακτικής δοκιμασίας.
6. Μετά την εξέταση, η σχολή ναυαγοσωστικής στέλνει στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ τα παρακάτω έγγραφα: (1) την αίτηση του υποψηφίου στη ναυαγοσωστική σχολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12), (2) το έντυπο της εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 17-29), και (3) το έντυπο αξιολόγησης της εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14).
7. Το δίπλωμα/πιστοποιητικό χορηγείται σε όσους, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα έναρξης της εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και/ή σε μικρότερες ηλικίες όπως «Ασφάλεια στο Νερό», «Επιβίωση στην Θάλασσα», «Μικρός Διασώστης» ή παρόμοια. Ο υποψήφιος που απορριφθεί έστω και σε μια από τις γραπτές και πρακτικές δοκιμασίες της εξέτασης, απορρίπτεται και έχει δικαίωμα επανεξέτασης οποιαδήποτε ημέρα εντός διαστήματος 2 μηνών. Εκ νέου απόρριψη ή μη επανεξέταση σε αυτό το διάστημα, οδηγεί στην ολική απόρριψη του υποψηφίου, οπότε και πρέπει να παρακολουθήσει την εκπαίδευση από την αρχή.
8. Οι μαθητευόμενοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης λαμβάνουν πιστοποιητικό ή δίπλωμα που θα βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους εφόσον έχουν εξεταστεί στις προβλεπόμενες θεωρητικές και/ή πρακτικές δοκιμασίες. Η ισχύς των διπλωμάτων και πιστοποιητικών είναι διετής ή τετραετής κατά το μέγιστο και προβλέπεται στα επιμέρους εδάφια του παρόντος.
9. Ανανέωση ισχύος διπλωμάτων και πιστοποιητικών: Τα διπλώματα/πιστοποιητικά ανανεώνονται στην σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που τα εξέδωσε ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη σχολή, οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την λήξη της ισχύος τους. Προϋποθέσεις για την ανανέωση είναι: (1) η παρακολούθηση των μισών ωρών από όσες προβλέπονται κατά την αρχική εκπαίδευση, και (2) η επιτυχής εξέταση που διενεργείται όπως και παραπάνω. Μετά την παρέλευση τριών μηνών από την λήξη τους, απαιτείται η εκ νέου επανεκπαίδευση και εξέταση για την ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού/διπλώματος.
10. Επιγενόμενη έλλειψη των προϋποθέσεων, που ήταν απαραίτητες για την έκδοση των διπλωμάτων/ πιστοποιητικών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος τους.
11. Δικαίωμα απασχόλησης ως ΕΠ, ΝΠ, NΥΠ, ΝΛ έχουν όσοι διαθέτουν τον ανάλογο τίτλο σπουδών σε ισχύ, είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) και άνω και έχουν τα πιστοποιητικά υγείας των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 του άρθρου 4 σε ισχύ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2015, 19:11 | Αργύρης Τουμπέκης

  Στη διαδικασία επανεξέτασης για ανανέωση του πιστοποιητικού καλό θα είναι να προβλεφθεί και αξιολόγηση της κολυμβητικής ικανότητας (π.χ. 200 μέτρα συνεχής κολύμβηση)

 • Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας για την νομοθετική κάλυψη του τεράστιου κενού που αφορά την πιστοποίηση των ναυαγοσωστών πισίνας, waterpark και λίμνης. Αρκετά μέλη του Συλλόγου μας, υπήρξαν πρωταθλητές κολύμβησης και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες από φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διαφορά στην ποιότητα και τις γνώσεις τους ήταν τεράστια (εις βάρος όσων αποφοιτούσαν από Ελληνικές σχολές) εξαιτίας του νομοθετικού κενού που επέτρεπε στον οποιοδήποτε να διδάσκει οτιδήποτε προκειμένου να πιστοποιήσει τον μαθητή για εργασία σε πισίνα και λίμνη. Το παρόν σχέδιο είναι πλήρες, εμπεριστατωμένο και δεν αφήνει παράθυρο για παρερμηνείες. Αντιθέτως, θα διευκολύνει απεριόριστα το σημαντικό έργο των σχολών. Ο ΣΕΕΔΑ χαιρετίζει την προσπάθεια και εύχεται να τύχει ανάλογης επιτυχίας κατά την εφαρμογή του.
  Η Πρόεδρος
  Μαρίνα Τουτουντζή

 • 26 Αυγούστου 2015, 19:53 | Ραμπέα Ιατρίδου

  Ενημερώθηκα ότι το υπουργείο υγείας θα προβεί σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, στην θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους ναυαγοσώστες πισίνας, πάρκων νερού και λίμνης που ως τώρα ήταν ανύπαρκτο.
  Έπειτα από δεκαετίες άθλησης σε πισίνες και αναψυχής σε λουτρικούς χώρους με πολύ χαλαρή ή ανύπαρκτη ασφάλεια με μεγάλη μου ευχαρίστηση βλέπω πως έρχεται πλέον το κράτος να βάλει το τρένο στις ράγες.
  Το νέο αυτό πρέπει να διαδοθεί με κάθε τρόπο και να ενισχυθεί από όλους μας.
  Διάβασα ότι οι σχολές ναυαγοσωστικής θα μπορούν να διδάσκουν τους προπονητές κολύμβησης τη «Δοκιμασία Διάσωσης Προπονητών Κολύμβησης» και τη «Δοκιμασία Προπονητών Κολυμβητών με Αναπηρία». Έτσι ο προπονητής κολύμβησης που δεν θέλει να γίνει ναυαγοσώστης, αλλά επιβάλλεται να έχει κάποιες γνώσεις διάσωσης, θα μπορεί να τις αποκτήσει από μια σχολή.
  Ως ένας εκπρόσωπος του υγρού στίβου, σας ευχαριστώ, γιατί όσοι κολυμπάμε ξέρουμε από πρώτο χέρι την τεράστια σημασία της ασφάλειας στο νερό.

 • 26 Αυγούστου 2015, 15:09 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ

  Για την απλούστευση της εξεταστικής διαδικασίες τόσο για το Γραφείο του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και για τις σχολές ναυαγοσωστικής, παρακαλώ σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγγραφής των υποψηφίων μαθητών με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή ο κάθε μαθητής να κάνει την αίτηση εγγραφής του στη σχολή με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να υπάρχει αυτόματη πρόσβαση και από τη σχολή και από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Έτσι θα εξοικονομηθεί χαρτί και χρόνος.