Άρθρο 09: Λοιπές, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις

1. Η βεβαίωση παρακολούθησης «Προπονητή Αθλητικής Ναυαγοσωστικής» που εκδίδεται από άλλους φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, πιστοποιεί τους προπονητές για την καλλιέργεια των αγωνισμάτων του αθλήματος της ναυαγοσωστικής και όχι για την επαγγελματική εκπαίδευση ναυαγοσωστών με σκοπό την εργασία σε λουτρικούς χώρους όπως προβλέπεται στο παρόν.
2. Κάθε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύναται να προσφέρει επιπρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα και σχετική πιστοποίηση όπως «Ασφάλεια στο Νερό», «Επιβίωση στην Θάλασσα», «Διασώστης Ποταμού» και άλλα παρόμοια σύμφωνα με την παράγραφο 1.20 του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
3. Η τριμελής επιτροπή των οργανισμών ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ και του ΥΥ που συγκροτείται για τον καθορισμό του εκπαιδευτικού συγγράμματος που θα διατίθεται αυτούσιο, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, από τις σχολές ναυαγοσωστικής σε όλους τους μαθητευόμενούς τους (άρθρο 3, παράγραφος 1.11), κατά την κρίση της θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν: (α) την επιστημονική τεκμηρίωση του συγγράμματος, (β) την πληρότητά του από πλευράς εύρους ύλης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32), (γ) την σαφήνεια του κειμένου και της εικονογράφησης, και (δ) την προέλευση, πανεπιστημιακή και επαγγελματική κατάρτιση των συγγραφέων. Η επιτροπή αφού μελετήσει τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά συγγράμματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Εκδίδει γραπτή ανακοίνωση που κοινοποιείται στο Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ προς ενημέρωση αφ’ ενός μεν των σχολών ναυαγοσωστικής, και αφ’ ετέρου δε των ΥΑΕΛΕ, μέσω των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης είναι τετραετής.
4. Το δίπλωμα «Εκτιμητή Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων» χορηγείται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), ή τη ΔΟΔ ή οργανισμούς-μέλη της. Κάθε πιστοποιημένος Εκτιμητής Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να είναι καταχωρημένος, κατόπιν αιτήσεως, στο Εθνικό Μητρώο Εκτιμητών Κινδύνου του Γραφείου Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ και να σημειώνει στα έντυπα των Γραπτών Διαδικασιών Λειτουργίας τον αριθμό μητρώου του.
5. Το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, δύναται να διοργανώνει εξετάσεις, αυτόνομα ή σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΕΣΔΥ, για τη χορήγηση «Εθνικού Διπλώματος» στα γνωστικά αντικείμενα των επιπέδων Β, Δ και Ε του παραρτήματος 2. Για τη συμμετοχή, απαιτείται αίτηση βάση προϋποθέσεων που θα δίνει η σχετική προκήρυξη από το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
6. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 530/91 (Α’205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για αλλοδαπούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας (Ν.2155/93). Επιπλέον των προσόντων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το παρόν οι αλλοδαποί διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2413/96 (Α’124), όπως εκάστοτε ισχύει, και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.
7. Η ανάθεση πολλαπλών καθηκόντων Διευθυντή, Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτή σε ένα πρόσωπο, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάθε ένα από τα επιμέρους καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η δυνατότητα του ιδίου φυσικού προσώπου να δρα ως διδάσκων και εξεταστής ταυτόχρονα στην ίδια ομάδα υποψηφίων.
8. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, παύει να εφαρμόζεται κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος.

  • 27 Αυγούστου 2015, 13:51 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ

    θα ήθελα να επισημάνω τη θετική κατεύθυνση που κινείται το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τα ατυχήματα στο νερό.

    Σχολιασμός για το Άρθρο 09 Λοιπές, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις»:
    Η συμμετοχή του ΚΕΚ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην εκπαιδευτική διαδικασία των Εκτιμητών Κινδύνου και των Εθνικών Διπλωμάτων καθώς επίσης και στην επιλογή του εκπαιδευτικού συγγράμματος, όπως προβλέπονται στις υποενότητες 3, 4, 5 αποτελεί σημαντική παράμετρο της παρούσας υπουργικής απόφασης αφού ένας καταξιωμένος εκπαιδευτικός φορέας Δημόσιας Υγείας, θα εξασφαλίζει την αδιαβλητότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών.

  • 26 Αυγούστου 2015, 14:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΣΕΠΕΤΗΣ

    Είναι πολύ σημαντική η σύνδεση τον επαγγελματιών με την αθλητική ναυαγοσωστική γιατί με αυτό τον τρόπο οι ναυαγοσώστες θα έχουν ένα κίνητρο και την υποχρέωση να εξασκούν συστηματικά την φυσική τους κατάσταση ώστε να είναι έτοιμοι/γρήγοροι σε ένα ενδεχόμενο επείγον περιστατικό. Μπράβο.