Άρθρο 08: Υποχρεώσεις Επαγγελματικών Κατηγοριών

Αναπόσπαστο μέρος της διδακτέας ύλης για την χορήγηση με το αντίστοιχο δίπλωμα των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών του άρθρου 4, αποτελεί η γνώση των υποχρεώσεών τους όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο:
1. Οι υποχρεώσεις του Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών είναι να: (1) διατηρεί σε ισχύ το δίπλωμα «Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών», στην υποπερίπτωση που αυτό απαιτείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 υπό στοιχείο 2.2, (2) παρακολουθεί, συντονίζει και διατηρεί υψηλό το διδακτικό επίπεδο των Εκπαιδευτών, (3) εντοπίζει διδακτικές ανάγκες, (4) δημιουργεί μελλοντικούς δρόμους ανάπτυξης για τους Εκπαιδευτές, (5) αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολής, Εκπαιδευτών και υποψηφίων μαθητών, (6) συμβάλει στην προβολή και προώθηση της πρόληψης ατυχημάτων μέσα και γύρω από το νερό με κάθε δυνατό τρόπο, (7) και ενημερώνει τους Εκπαιδευτές για αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως αλλαγή του αλγόριθμου καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και απινιδισμού και των τεχνικών διάσωσης.
2. Οι υποχρεώσεις του Εκπαιδευτή είναι να: (1) διατηρεί σε ισχύ το «Δίπλωμα Εκπαιδευτή», στην υποπερίπτωση που αυτό απαιτείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 υπό στοιχείο 2.3, (2) διδάσκει θεωρητικά και πρακτικά τους υποψηφίους για τη λήψη διαφόρων πιστοποιητικών, (3) εξετάζει θεωρητικά και πρακτικά τους υποψηφίους, (4) ενημερώνει τον υποψήφιο για την πρόοδό του κατά την εκπαίδευση, αλλά και για το αποτέλεσμα της εξέτασης, (5) δίνει τα έντυπα εξέτασης στον υποψήφιο προς συμπλήρωση και τα επιστρέφει συμπληρωμένα στην σχολή, (6) φροντίζει για την φύλαξη και διατήρηση του διδακτικού και ναυαγοσωστικού εξοπλισμού σε καλή κατάσταση.
3. Οι υποχρεώσεις του Αρχηγού Ναυαγοσωστών είναι να: (1) διατηρεί σε ισχύ το «Πιστοποιητικό Αρχηγού Ναυαγοσωστών», (2) αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της διεύθυνσης της λουτρικής εγκατάστασης και της ναυαγοσωστικής ομάδας μεταφέροντας τα αιτήματα της μιας ομάδας στην άλλη, (3) εκπαιδεύει στην αρχή της σεζόν, αν πρόκειται για εποχική εργασία, ή κατά την διάρκειά της αν πρόκειται για νεο-προσληφθέντες εργαζόμενους, τους ναυαγοσώστες βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στον χώρο και να γνωριστούν με τους συναδέλφους τους, (4) φροντίζει για τη συστηματική προπόνηση προσωπικού πάνω στις διαδικασίες καθημερινής λειτουργίας και το σχέδιο επείγουσας δράσης του συγκεκριμένου λουτρικού χώρου, (5) τηρεί αρχείο με τους ατομικούς φακέλους κάθε ναυαγοσώστη, όπως βιογραφικό σημείωμα, δίπλωμα ναυαγοσώστη, άλλοι σχετικοί τίτλοι σπουδών, έκθεση διαγωγής και απόδοσης εργαζομένου, (6) διαμορφώνει τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες βάρδιες των ναυαγοσωστών, (7) εργάζεται ως ναυαγοσώστης σε περίπτωση έκτακτης απουσίας κάποιου συναδέλφου, (8) συντονίζει τις ενέργειες κατά την διάρκεια μιας επείγουσας κατάστασης, (9) επικοινωνεί με τις ΥΑΒ και συνεργάζεται μαζί τους όταν απαιτείται, (10) αντιμετωπίζει αιτήματα λουομένων που αδυνατούν να επιλύσουν οι ναυαγοσώστες, (11) διοργανώνει αγωνιστικές δραστηριότητες μεταξύ των ναυαγοσωστών του λουτρικού χώρου, (12) βραβεύει τους καλύτερους ναυαγοσώστες, (13) διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και εθνικούς αγώνες αθλητικής ναυαγοσωστικής.
4. Οι υποχρεώσεις του Ναυαγοσώστη είναι να: (α) φροντίζει για την πρόληψη των ατυχημάτων της λουτρικής εγκατάστασης, (β) εκτελεί διάσωση στο νερό εφαρμόζοντας το ΣΕΔ, (γ) προσφέρει πρώτη βοήθεια, ενημερώνει την αρμόδια ΥΑΒ και πραγματοποιεί τις επακόλουθες ενέργειες εφαρμόζοντας το ΣΕΔ. Για την επίτευξη των υποχρεώσεών του, πράττει ως εξής:
4.1. Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται πάνω στις Γραπτές Διαδικασίες Λειτουργίας (ΓΔΛ) της λουτρικής εγκατάστασης από τον προϊστάμενο της λουτρικής εγκατάστασης σε συνεργασία με Εκτιμητή Κινδύνου: (1) Διατηρεί σε ισχύ το «Δίπλωμα Ναυαγοσώστη» για τον λουτρικό χώρο στον οποίο εργάζεται. (2) Ζητά από τον προϊστάμενο της λουτρικής εγκατάστασης να μεριμνήσει για τη συνεργασία με Εκτιμητή Κινδύνου που θα δημιουργήσει ΓΔΛ για τον λουτρικό χώρο. (3) Κάθε εβδομάδα συμπληρώνει τουλάχιστον 2 ώρες πρακτικής προπόνησης και 2 ώρες εξάσκησης πάνω στις ΔΚΛ και το ΣΕΔ του χώρου. Σε μικρούς λουτρικούς χώρους, όπου ο ναυαγοσώστης είναι ένας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης από εκπαιδευτή ναυαγοσωστών ή αρχηγό ναυαγοσωστών, η εβδομαδιαία πρακτική προπόνηση του ναυαγοσώστη γίνεται σε σύλλογο αθλητικής ναυαγοσωστικής και η θεωρητική εκπαίδευσή του γίνεται με την ανάγνωση εκπαιδευτικού βιβλίου. Σε μεγάλους λουτρικούς χώρους, η εβδομαδιαία προπόνηση προσωπικού περιλαμβάνει την ανάγνωση εκπαιδευτικού βιβλίου, την πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές διάσωσης, και την προπόνηση εντός του λουτρικού χώρου ή σε σύλλογο αθλητικής ναυαγοσωστικής. Σε όλους τους λουτρικούς χώρους η εβδομαδιαία προπόνηση του προσωπικού πρέπει να καταγράφεται και να τηρείται σχετικό αρχείο για όλα τα χρόνια λειτουργίας του λουτρικού χώρου.
4.2. Εφαρμόζει τις ΔΚΛ: (1) Ελέγχει αν έχουν αναρτηθεί ενημερωτικές, προειδοποιητικές, απαγορευτικές πινακίδες που αφορούν την λειτουργία του χώρου ευθύνης του. Αναρτά πινακίδες σε διάφορα σημεία για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου με χαρακτήρα απαγορευτικό, ενημερωτικό, προειδοποιητικό ή υποχρεωτικό. Το κείμενο να είναι γραμμένο τουλάχιστον σε Ελληνικά και Αγγλικά. (2) Τοποθετεί σημαδούρες ή σχοινί για την παρεμπόδιση της διέλευσης σε συγκεκριμένα σημεία της λουτρικής εγκατάστασης ή τη δημιουργία διαδρόμων. Οριοθετεί το χώρο ευθύνης του στην περιοχή των λουομένων και την διασφαλίζει από άλλες δραστηριότητες κολύμβησης του κοινού και προπόνησης αθλητικών ομάδων με σημαδούρες και σημαίες. (3) Σαρώνει οπτικά το χώρο ευθύνης του, μόνος με εκτεταμένη ζώνη ή περιορισμένη ζώνη σε συνεργασία με τους συναδέλφους του. Τηρεί τους ισχύοντες κανόνες και τα μοντέλα ναυαγοσωστικής, όπως τους κανόνες προστασίας 10/20 και 30/120, το Μοντέλο 4W του Πνιγμού, την 5-λεπτη Στρατηγική Σαρώματος, την Ενστικτώδη Αντίδραση Πνιγμού, τον Παράγοντα RID του πνιγμού, και τις C-Ζώνες του Connolly (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Κάθε 30 λεπτά αντικαθίσταται από συνάδελφό του και πηγαίνει σε άλλη θέση του λουτρικού χώρου, για την αποφυγή των αρνητικών συμπτωμάτων του οπτικού σαρώματος. Τη στιγμή της αντικατάστασης, κανείς από τους ναυαγοσώστες δεν στρέφει την πλάτη του στο νερό. (4) Τηρεί επαγγελματική στάση. Δεν χρησιμοποιεί το φορητό τηλέφωνο για προσωπικούς λόγους, δεν καπνίζει, δεν καταναλώνει αλκοόλ και δε φοράει τιμαλφή όπως σκουλαρίκια, βραχιόλια, κολιέ ή σταυρούς. (5) Με ευγενικό τρόπο και διάφορα μέσα πληροφορεί τους λουομένους για τους κανόνες λειτουργίας της λουτρικής εγκατάστασης έχοντας συνεχώς την προσοχή του στο νερό. Κατά την επιτήρηση των λουομένων δεν επιτρέπεται να του ανατίθεται ή να εκτελεί παράλληλα άλλη εργασία, με εξαίρεση στον Επόπτη Πισίνας. (6) Επικοινωνεί, συνεργάζεται και ορίζει πλάνα με τους συναδέλφους για την αποτροπή και αντιμετώπιση ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των λουομένων. Με διάφορα μέσα επικοινωνεί με τους συναδέλφους του και τους πληροφορεί για τις ανάγκες των λουομένων, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από το νερό. Ζητά βοήθεια όταν απαιτείται η επέμβαση περισσοτέρων ναυαγοσωστών ή εγκαταλείπει την θέση του. (7) Ενημερώνει τις ΥΑΒ για λουομένους που ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου όπως άτομα με ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία. (8) Εντοπίζει τον κινδυνεύοντα μέσω οπτικού σαρώματος, ναυαγοσωστικού συστήματος υποβρυχίου εντοπισμού, συναδέλφου ή λουομένου και διακρίνει αν είναι αρχάριος κολυμβητής, κουρασμένος κολυμβητής, τραυματίας ή αναίσθητος. (9) Αποφασίζει ποια μέθοδο διάσωσης θα χρησιμοποιήσει λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πρόβλημα του κινδυνεύοντος και την απόσταση που τους χωρίζει, την απόσταση του ναυαγοσώστη από το σημείο της λουτρικής εγκατάστασης που θα του επιτρέψει να πλησιάσει τον κινδυνεύοντα προσεγγίζοντας από τη συντομότερη ευθεία, και χρησιμοποιώντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό του.
4.3. Ενεργοποιεί το Σχέδιο Επείγουσας Δράσης (ΣΕΔ): (1) Σφυρίζει 3 φορές ή/και πατάει την σειρήνα του πνιγμού για να ενημερώσει το συνάδελφο ότι θα εγκαταλείψει τον χώρο ευθύνης του, θα προβεί σε διάσωση και για το αν θα χρειαστεί βοήθεια ή αλληλοκάλυψη. Αν απαιτείται, φωνάζει στους λουομένους «απομακρυνθείτε, διάσωση». (2) Τρέχει γύρω από την στεριά μέχρι το σημείο που θα του επιτρέψει να μετακινηθεί στο νερό κάθετα κατευθυνόμενος προς τον κινδυνεύοντα. Παίρνει τον σωστικό εξοπλισμό μαζί του. (3) Εισέρχεται στο νερό προσέχοντας να μην τραυματίσει τους λουόμενους που βρίσκονται γύρω του και διατηρεί συνεχή οπτική επαφή με τον κινδυνεύοντα. (4) Προσεγγίζει τον κινδυνεύοντα προσέχοντας να μην τον τραυματίσει. Τον ενημερώνει για το πώς θα τον βοηθήσει και τον ενθαρρύνει. (5) Τοποθετεί τον κινδυνεύοντα στο σωστικό βοήθημα χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη τεχνική με βάση την κατάστασή του και τον μεταφέρει έξω από το νερό. (6) Ενημερώνει το συνάδελφο ναυαγοσώστη για το αν χρειάζεται βοήθεια κατά τη διάσωση ή αν πρέπει να κληθεί ασθενοφόρο. (7) Μεταφέρει με το σωστικό βοήθημα τον κινδυνεύοντα μέχρι τα ρηχά νερά όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άκρη της στεριάς, ώστε να μη χρειαστεί να τον μεταφέρει μέσα στο νερό. (8) Βγάζει τον κινδυνεύοντα από το νερό. Απαιτεί από τον συνάδελφο ή/και λουομένους να απομακρυνθούν ή να τον βοηθήσουν να βγάλει τον κινδυνεύοντα από το νερό. (9) Επιλέγει τον πιο ασφαλή τρόπο ακινητοποίησης του κινδυνεύοντος και τον ανάλογο εξοπλισμό. (10) Αποφασίζει τον αριθμό των ατόμων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του συμβάντος. Συνεκτιμώντας δεδομένα όπως το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού, τον αριθμό των βοηθών του και επίπεδο γνώσης τους, αποφασίζει τον αριθμό όσων θα τον βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του συμβάντος. (11) Αναθέτει αρμοδιότητες σε ναυαγοσώστες ή θεατές για την αντιμετώπιση του περιστατικού σύμφωνα με το ΣΕΔ της λουτρικής εγκατάστασης. (12) Κάνει τις ερωτήσεις A.M.P.L.E. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ώστε να διαπιστώσει τα αίτια της επείγουσας κατάστασης. (13) Ψηλαφίζει το κεφάλι, λαιμό, στήθος, άνω άκρα, θώρακα, λεκάνη, κάτω άκρα για τυχόν αιμορραγία ή κάταγμα. (14) Εξασφαλίζει την ατομική του ασφάλεια και στη συνέχεια προσεγγίζει τον κινδυνεύοντα. Προσεγγίζει τον κινδυνεύοντα αφού βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως γάντια μιας χρήσης, και ανιχνεύοντας το περιβάλλον. (15) Προσφέρει πρώτη βοήθεια με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής ή την προώθηση ανάνηψης ή την αποτροπή επιδείνωσης της κατάστασης του κινδυνεύοντος, με βάση τους ισχύοντες αλγόριθμους διεθνών οργανισμών. (16) Εμψυχώνει τον κινδυνεύοντα και τους άλλους λουομένους. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει την επείγουσα κατάσταση και όχι να κάνει κριτική για τα αίτιά της. (17) Τηλεφωνεί ο ίδιος ή αναθέτει σε άλλον να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας. Ρωτά για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης τους. Δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του κινδυνεύοντος, τη ιδιότητά του, και για τον τόπο του συμβάντος. (18) Συμβάλει στην ταχεία είσοδο τους στον λουτρικό χώρο και βοηθά στην διακομιδή του κινδυνεύοντος. Αναθέτει σε συνάδελφο του να ανοίξει την είσοδο της λουτρικής εγκατάστασης ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση κατά την άφιξη της ΥΑΒ. Συμβάλει στη μεταφορά και ομαλή διακομιδή. (19) Καθαρίζει την περιοχή από σωματικά υγρά με αντισηπτικά απολυμαντικά και γάντια. Απομακρύνει τα χρησιμοποιηθέντα αναλώσιμα σε ειδικές σακούλες για ιατρικά απόβλητα. (20) Ανανεώνει ό,τι φαρμακευτικό και λοιπό υλικό χρησιμοποιήθηκε όπως γέμισμα φιάλης οξυγόνου, φόρτιση απινιδιστή, και γάζες/επιδέσμους. (21) Καταγράφει το συμβάν στο βιβλίο συμβάντων. Όταν είναι εφικτό, ζητάει πληροφορίες και υπογραφή από τον κινδυνεύοντα, τους συναδέλφους, τον προϊστάμενο, και αυτόπτες μάρτυρες. (22) Δηλώνει το συμβάν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ατυχήματος που διατηρεί το Γραφείο Ατυχημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
5. Οι υποχρεώσεις του Επόπτη Πισίνας είναι ίδιες με αυτές του Ναυαγοσώστη, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος άρθρου, με την διαφορά ότι μπορεί να εργάζεται ταυτόχρονα σε pool-bar ή spa που έχει μέγιστο βάθος 1.5μ και μέγιστη διάσταση 170 τετραγωνικά μέτρα.
6. Οι υποχρεώσεις του Εκτιμητή Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων είναι να συντάξει τις Γραπτές Διαδικασίες Λειτουργίας (ΓΔΛ) που περιλαμβάνουν τις Διαδικασίες Καθημερινής Λειτουργίας (ΔΚΛ) και το Σχέδιο Επείγουσας Δράσης (ΣΕΔ).
6.1. Οι ΔΚΛ περιλαμβάνουν: (1) τα φυσικά χαρακτηριστικά και το σχήμα του λουτρικού χώρου, (2) τους συγκεκριμένους κινδύνους και τα ληπτέα μέτρα αποφυγής τους, όπως γλιστερά σημεία, «τυφλά σημεία» και βράχια, (3) τον τρόπο καταγραφής ελέγχου εξοπλισμού, (4) τους κανόνες ασφαλείας και τους τρόπους λειτουργίας/ χρήσης διαφόρων χώρων όπως λίμνη, τσουλήθρα, σχέδια, σωσίβια και αγώνες κολύμβησης, (5) τον ρόλο του ναυαγοσώστη ως μέλος της ομάδας στην πρόληψη και καταστολή, (6) την συστηματική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της λουτρικής εγκατάστασης, (7) τον έλεγχο της εισόδου στο νερό, (8) την ενδυμασία προσωπικού, (9) τη λεπτομερή ανάλυση του τρόπου και των μέσων επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων εντός του λουτρικού χώρου και της εξωτερικής κλήσης των Υπηρεσιών Άμεσης Βοήθειας, (10) το σύστημα σαρώματος και επίβλεψης του νερού, (11) τη διαδικασία εναλλαγής φύλαξης της λουτρικής εγκατάστασης (12) τον έλεγχο του ανώτατου αριθμού λουομένων στην λουτρική περιοχή, (13) την εβδομαδιαία προπόνηση προσωπικού, (14) την εκπαίδευση και διάθεση ικανού αριθμού ναυαγοσωστών, (15) την ενδεδειγμένη συμπεριφορά των λουομένων, (16) τις προϋποθέσεις ενοικίασης λουτρικού χώρου από ιδιώτες και φορείς, (17) τις απαιτήσεις επίβλεψης για εξειδικευμένες δραστηριότητες, (18) τις διαδικασίες συναγερμού σε κατάσταση κινδύνου.
6.2. Το ΣΕΔ περιλαμβάνει: (1) την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, (2) την αντιμετώπιση σεισμού, (3) την αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας όπως η τοποθέτηση βόμβας μέσα ή κοντά στις εγκαταστάσεις, (4) την αντιμετώπιση πνιγμού, (5) την παροχή πρώτης βοήθειας, (6) την διαχείριση τραυματισμένης σπονδυλικής στήλης, (7) τον τρόπο εισόδου του ασθενοφόρου στον λουτρικό χώρο και την μεταφορά του κινδυνεύοντος, και (8) όποια άλλη επείγουσα κατάσταση μπορεί να υπάρξει στον συγκεκριμένο λουτρικό χώρο. Το ΣΕΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε κινδύνου με βάση την σοβαρότητα και την πιθανότητά του, όπως αυτές θα καταγραφούν από τον εκτιμητή κινδύνου που θα χρησιμοποιήσει τον Πίνακα Εκτίμησης Κινδύνου Λουτρικών Εγκαταστάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 31).

 • 10 Σεπτεμβρίου 2015, 13:57 | ILGI

  Όπου αναφέρεται η ιδιότητα του Ναυαγοσώστη πρέπει να υπάρχει και ο τίτλος (πχ Πισίνας), ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με τον ορισμό του ΠΔ 23/2000. Εναλλακτικά στον ορισμό του Ναυαγοσώστη σε παρακάτω άρθρο να μπεί το «υπο την έννοια της παρούσας ΥΑ»
  Για το ζήτημα των Εκτιμήσεων Κινδύνου καλό είναι να υπάρχει συνεργασία με το Full Member της ILS στην Ελλάδα (ΕΕΣ-ΤΣΔΝ) για τον εναρμονισμό του με Διεθνή και Ευρωπαϊκά Guidelines.

  Για το 4.1 που αποτελεί εν μέρει κανονισμό Continues Professional Development (CPD), πρέπει να υπάρχει αναφορά για το αν αυτό γίνεται εν ώρα εργασίας ή όχι, ποιος πιστοποιεί το CPD και σε ποιόν κατατίθεται η πιστοποίηση CPD. Το ζήτημα της Αθλητικής Ναυαγοσωστικής δεν πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτή την ΥΑ καθώς πρέπει να αποτελεί κίνητρο και όχι υποχρέωση και δημιουργεί άλλα προβλήματα σε περιοχές που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το κόστος του CPD για οποιονδήποτε πρέπει να καλύπτεται από τον εργοδότη (σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες) ή να είναι χωρίς κόστος για τον Ναυαγοσώστη της παρούσας ΥΑ (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε Αθλητικό Σύλλογο εφόσον αυτό του επιβάλλεται υποχρεωτικά).

 • Η Ελληνικη Ομοσπονδια Υποβρυχιας Δραστηριοτιτας και Αθλητικης Αλιειας αναγνωρισμενη απο την Γ.Γ.Α και υπευθυνη για την αθλητικη ναυαγοσωστικη εγκρινει και στηριζει την παρουσα υπουργικη αποφαση.
  Για το Δ.Σ της Ομοσπονδιας, ο Προεδρος Βαγγελης Ρακαντας.

 • 26 Αυγούστου 2015, 18:09 | Χαράλαμπος Παπανικολάου

  Ως κολυμβητής υψηλών επιδόσεων έχω κολυμπήσει σε δεκάδες πισίνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάντα διαπίστωνα την τεράστια διαφορά στην ναυαγοσωστική φύλαξη των κολυμβητηρίων. Ποιοτικοί και επαγγελματίες ναυαγοσώστες στο εξωτερικό, ερασιτέχνες ή ανύπαρκτοι στην Ελλάδα. Τα πάντα είναι θέμα παιδείας. Και η παιδεία ορίζεται από την νομοθεσία. Από αυτή την άποψη, έχοντας διαβάσει το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης, είμαι σίγουρος ότι αυτό το κενό στην ποιότητα μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού θα μειωθεί. Μάλιστα, πιστεύω ότι επειδή σε ορισμένες ενότητες περιγράφονται ρυθμίσεις πρωτοποριακές, είναι πιθανόν για μια φορά να περηφανευτούμε ότι νομοθετήθηκε κάτι που είναι καλύτερο από ότι ισχύει στο εξωτερικό. Ως πατέρας, θα νιώσω μεγαλύτερη ασφάλεια γνωρίζοντας ότι οι ναυαγοσώστες στην πισίνα, στο πάρκο με τις νεροτσουλήθρες και τη λίμνη θα έχουν προέλθει από σχολές που λειτουργούν με τέτοιες προϋποθέσεις.