Άρθρο 12 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

1. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΔΥ είναι οι ακόλουθες:
α) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση του πλαισίου και της μεθοδολογίας εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης για την Κατάσταση της Υγείας του Πληθυσμού.
β) Εισηγείται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία θέτοντας τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές παρέμβασης, προσδιορίζοντας μετρήσιμους στόχους και εξειδικεύοντάς τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
γ) Προτείνει το σχέδιο αξιολόγησης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
δ) Γνωμοδοτεί για τις ερευνητικές προτεραιότητες αναφορικά με τη δημόσια υγεία.
ε) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του επιστημονικού έργου των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων τους.
στ) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης και πιστοποίησης των δραστηριοτήτων κατάρτισης στη δημόσια υγεία.
ζ) Γνωμοδοτεί για θέματα δημόσιας υγείας κατόπιν ερωτήματος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
η) Ασκεί τις αρμοδιότητες, που είχαν χορηγηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας με τα άρθρα 7 και 50 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161).
θ) Γνωμοδοτεί ως προς την αναγκαιότητα διατήρησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα επιμέρους ειδικών επιτροπών δημόσιας υγείας ή για την αναγκαιότητα σύστασης μόνιμων ή μεταβατικής διάρκειας υποεπιτροπών με ειδικά θεματικά αντικείμενα στο πλαίσιο της ΕΕΔΥ.
2. Η ΕΕΔΥ καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των λοιπών επιτροπών δημόσιας υγείας , και παραλαμβάνει την έκθεση πεπραγμένων και το αρχείο τους μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου.

  • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:19 | Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου

    Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και ειδικότερα η γνωμοδότηση για τις ερευνητικές προτεραιότητες αναφορικά με τη δημόσια υγεία, ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 το οποίο ορίζει ότι «Η ΕΕΔΥ υποστηρίζει τον Υπουργό Υγείας και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (ΓΓΔΥ) στην άσκηση του έργου τους, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη δημόσια υγεία.» Προκύπτει, λοιπόν, και πάλι η ανάγκη για διατομεακή προσέγγιση και διυπουργική συνεργασία, αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων και πανεπιστημιακών δομών για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων αυτών, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα άρθρο του σχεδίου νόμου.

    Το σύνολο των σχολίων σε ενιαίο κείμενο με τις σχετικές παραπομπές:
    https://docs.google.com/document/d/1RDuoKCLgVRgDRI8LAQl8DE05RYLZ9Hb7TavAPm_G1As/edit?usp=sharing

    Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου (Elena Petelos)