ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» Άρθρο 5

Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη
1. Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση ανάληψης δράσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις και τις ενέργειες, που έχουν στόχο τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσημάτων και πραγματοποιούνται πριν από την εμφάνιση αυτών. Ως τέτοιες δράσεις και ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται οι εμβολιασμοί, η φυσική άσκηση και η αποφυγή καπνίσματος. Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις, που έχουν στόχο την πρώιμη ανίχνευση μιας υπάρχουσας, αλλά όχι κλινικά ορατής νόσου, προκειμένου η πρόγνωση της νόσου να καθίσταται πλέον ευνοϊκή. Ως τέτοιες παρεμβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου για τους διαφόρους τύπους καρκίνου και η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η τριτογενής πρόληψη περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις, που έχουν στόχο την πρόληψη της ανικανότητας, την αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και την πρόληψη των υποτροπών από μία κλινικά ορατή νόσο. Ως τέτοιες παρεμβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται η φυσικοθεραπεία στις περιπτώσεις αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και η παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε βαρέως πάσχοντες.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος θεσπίζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης με την ονομασία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», το οποίο εντάσσεται στο πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Το Εθνικό Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» αποτελείται από δράσεις δημόσιας υγείας στα πεδία της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, που υλοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, παρέχονται δωρεάν από τους οριζόμενους στο πρόγραμμα δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς και υλοποιούνται με σύμπραξη των καθοριζόμενων σε κάθε Εθνικό Πρόγραμμα εποπτευόμενων οργανικών μονάδων και φορέων υπηρεσιών δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους προγράμματα δημόσιας υγείας προς όφελος της υγείας των πολιτών:
Α) Σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης τα προγράμματα αυτά είναι:
i) Το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Υγιεινής Διατροφής και της Σωματικής Άσκησης (ΕΠΠΣΑΥΔ) για τον έλεγχο και τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με την κακή διατροφή και την έλλειψη της σωματικής άσκησης.
α) Βασικοί άξονες εφαρμογής του παρόντος προγράμματος ως προς την προαγωγή της υγιεινής διατροφής είναι:
αα) η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας,
αβ) η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων και του γενικού πληθυσμού για τα οφέλη της υγιεινούς διατροφής,
αγ) η αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και δημόσιους φορείς με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους σε συνάρτηση με τους βασικούς διατροφικούς κινδύνους,
αδ) η συνεργασία της Πολιτείας με τη βιομηχανία τροφίμων για τη βελτίωση της σύστασης κατά την παραγωγή τυποποιημένων βιομηχανικών τροφών με στόχο τη μείωση προσθήκης άλατος, σακχάρων, κορεσμένων λιπαρών οξέων και βιομηχανικώς παραγομένων trans λιπαρών οξέων,
αε) η διαμόρφωση κοινών συνεργείων ελέγχου των συναρμόδιων αρχών και δημόσιων φορέων ως προς την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, ιδίως σε κυλικεία σχολείων και σε αντίστοιχους χώρους εστίασης στην εργασία.
β) Οι αντίστοιχοι άξονες εφαρμογής του Προγράμματος ως προς την ανάδειξη του ρόλου της φυσικής άσκησης είναι:
βα) η εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση των χώρων και των όρων άθλησης στο σχολικό περιβάλλον,
ββ) η συνέργεια με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ως προς την υποστήριξη προγραμμάτων άθλησης στις κατά τόπους αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και η διαμόρφωση προγραμμάτων άθλησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού,
βγ) η ανάληψη κοινής δράσης με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παροχή πρόσθετων κινήτρων άθλησης στις υποδομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης,
βδ) η παροχή δυνατότητας χρήσης ανοιχτών χώρων άθλησης στο σχολικό περιβάλλον και εκτός του χρονικά καθορισμένου ωραρίου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υπό τους αναγκαίους όρους επίβλεψης,
βε) η παροχή δυνατότητας στο μαθητικό δυναμικό της χώρας για συμμετοχή σε πρόσθετες, οργανωμένες με την πρωτοβουλία της πολιτείας, αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός του υφιστάμενου σχολικού προγράμματος φυσικής αγωγής,
βστ) η διαμόρφωση προγραμμάτων ενημέρωσης της μαθητικής νεολαίας για εξειδικευμένους τομείς αθλητικής δραστηριότητας,
βζ) η παροχή δυνατότητας διασύνδεσης με θεσμικούς δημόσιους φορείς υποστήριξης και προαγωγής ειδικών δραστηριοτήτων σωματικής άθλησης,
βη) η επικαιροποίηση των προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα σχολεία με βάση τη σύγχρονη γνώση,
βθ) η διαμόρφωση κινήτρων για την ανάπτυξη ή την επέκταση προγραμμάτων φυσικής αγωγής και άσκησης στους χώρους εργασίας,
βι) η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της φυσικής άσκησης.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσδιορίζεται η κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενη δράση πρόληψης της υγείας των πολιτών, εξειδικεύονται οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο των ανωτέρω, ορίζεται ο τρόπος σύμπραξης των συναρμόδιων δημόσιων αρχών, ο τρόπος εγγραφής των πολιτών και η διαδικασία συμμετοχής τους, υποδεικνύονται οι φορείς, που συμπράττουν στην υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, καθορίζεται ως μηδενική η συμμετοχή των πολιτών στην αναλογούσα δαπάνη διενέργειας των συγκεκριμένων δράσεων πρόληψης σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς, εφόσον αυτές διενεργούνται υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, και ορίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης του προγράμματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
ii) Το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) για τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση στο αλκοόλ και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, που επιδρούν στην επίπτωση της συγκεκριμένης διαταραχής.
α) Οι βασικοί άξονες εφαρμογής του παρόντος προγράμματος είναι η ακόλουθοι:
αα) η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως στα σχολεία για τις βλαπτικές συνέπειες της έκθεσης στο αλκοόλ και της κατάχρησής του,
αβ) η εντατικοποίηση ελέγχων στα σημεία διάθεσης αλκοόλ ιδίως ως προς κάθε πράξη παράνομης διάθεσης σε ανηλίκους,
αγ) η επικαιροποίηση και η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις παραβάσεις, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία,
αδ) η ενίσχυση των κέντρων απεξάρτησης και η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με έμφαση στους ανηλίκους, τους οδηγούς και τις εγκύους,
αε) η διαμόρφωση δομών τηλεφωνικής υποστήριξης και επικοινωνίας ως προς την εξάρτηση από το αλκοόλ.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών και της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ), εξειδικεύονται οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων, υποδεικνύονται οι δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που συμπράττουν στην υλοποίηση κάθε συγκεκριμένης δράσης πρόληψης, καθορίζεται ως μηδενική η συμμετοχή των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών στην αναλογούσα δαπάνη διενέργειας της συγκεκριμένης δράσης πρόληψης και κατανέμεται η ανάληψη της δαπάνης μεταξύ των συμμετεχόντων δημόσιων φορέων.
iii) Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ), το οποίο απευθύνεται σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς και πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο και περιλαμβάνει τα προγράμματα εμβολιασμών όλων των ανωτέρω.
α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προσδιορίζεται η κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενη δράση διεύρυνσης ή επικαιροποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών υπέρ της υγείας των πολιτών με την καθιέρωση των ενδεδειγμένων επιστημονικά εμβολίων, όπως εξειδικεύονται ανά νόσημα, ηλικία και φύλο, ορίζονται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής των πολιτών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ο τρόπος εγγραφής και η διαδικασία συμμετοχής τους, υποδεικνύονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που συμπράττουν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, καθορίζεται ως μηδενική η συμμετοχή των πολιτών στην αναλογούσα δαπάνη διενέργειας της συγκεκριμένης δράσης πρόληψης σε όλους τους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς, εφόσον αυτή διενεργείται υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής και ορίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης του προγράμματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
β) Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
γ) Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η προσωποποιημένη ενημέρωση ενός εκάστου πολίτη για τον χρόνο και τον τρόπο συμμετοχής του στα προαναφερόμενα Εθνικά Προγράμματα.
Β) Σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης τα προγράμματα αυτά είναι:
i) Το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), το οποίο απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού. Στο ΕΠΠΕ εμπεριέχονται δράσεις πρόληψης, με πρωταρχική την καθιέρωση προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων των πολιτών για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την έγκαιρη διάγνωση του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προσδιορίζεται η κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενη δράση πρόληψης της υγείας των πολιτών με την καθιέρωση των ενδεδειγμένων επιστημονικά προληπτικών εξετάσεων, όπως εξειδικεύονται ανά νόσημα, ηλικία και φύλο, ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των πολιτών στο ΕΠΠΕ, ο τρόπος εγγραφής και η διαδικασία συμμετοχής τους, υποδεικνύονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που συμπράττουν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, καθορίζεται ως μηδενική η συμμετοχή των πολιτών στην αναλογούσα δαπάνη διενέργειας της συγκεκριμένης δράσης πρόληψης σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς, εφόσον αυτή διενεργείται υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, και ορίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης του προγράμματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
ii) Το Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου (ΕΠΠΓΕ), το οποίο απευθύνεται στον πληθυσμό για την προάσπιση της υγείας του κατά την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δέσμη των επιστημονικά συνιστώμενων εργαστηριακών ελέγχων κατά την προγεννητική περίοδο καθώς και την επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΕΠΠΕΝ), ώστε η πρώιμη διάγνωση να αφορά στο σύνολο των σπάνιων αλλά σοβαρών νοσημάτων, που επιδέχονται θεραπείας και μπορούν να καταστούν ελεγχόμενα.
Γ) Σε επίπεδο τριτογενούς πρόληψης τα προγράμματα αυτά είναι:
i) Το Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΕΠΨΕΑΑΨΠ), το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν στην εργασιακή ένταξη των ατόμων αυτών, στοχεύοντας στη μείωση του φορτίου των ψυχικών διαταραχών στους πάσχοντες, τις οικογένειές τους και την κοινότητα γενικά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζονται το περιεχόμενο, καθώς και κάθε επιμέρους αναλαμβανόμενη δράση διεύρυνσης των Προγραμμάτων [B (ii)] και (Γ) υπέρ της υγείας των πολιτών με την καθιέρωση των ενδεδειγμένων επιστημονικά μεθόδων, όπως εξειδικεύονται ανά νόσημα, ηλικία και φύλο, ορίζονται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής των πολιτών στα προγράμματα, ο τρόπος εγγραφής και η διαδικασία συμμετοχής τους, υποδεικνύονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, που συμπράττουν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, καθορίζεται ως μηδενική η συμμετοχή των πολιτών στην αναλογούσα δαπάνη διενέργειας της συγκεκριμένης δράσης πρόληψης σε όλους τους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς, εφόσον αυτή διενεργείται υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής και ορίζεται η διαδικασία επικαιροποίησης του προγράμματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, το περιεχόμενο, ο φορέας διαχείρισης και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία ανάπτυξης από το Υπουργείο Υγείας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας ενημέρωσης για θέματα Δημόσιας Υγείας, με αντικείμενο τη διάχυση της πληροφορίας και αγωγής της υγείας στους πολίτες. Η έκταση των αντικειμένων και οι διαδικασίες παραγωγής της πληροφορίας, καθώς και τα μέσα μετάδοσης από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βασίζονται στις αρχές της τεκμηριωμένης πολιτικής δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης δύναται να καθιερώνεται, υπό τους όρους των κείμενων διατάξεων του νόμου και υπό την επιφύλαξη των κανονισμών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες με τη χρήση και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 | ΟΝΝΕΔ – Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας

  Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και της συνωμοσιολογίας αναφορικά με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού τείνει να λάβει διαστάσεις επιδημίας.
  Ο εμβολιασμός αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πρόληψη των ασθενειών, καθώς και το πλέον ουσιαστικό μέτρο για τη δημόσια υγεία, τόσο από πλευράς κόστους όσο και αποτελεσματικότητας.
  Η ανοσοποίηση μέσω των εμβολίων είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε απέναντι σε σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες μπορούν να προληφθούν.
  Η θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ) αποτελεί δίχως αμφιβολία σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Ωστόσο, απαιτείται να γίνουν πιο σθεναρά βήματα προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά, διευκρινίζοντας το περιεχόμενο της Κ.Υ.Α. με βάση την οποία θα ρυθμίζονται τα ανωτέρω.
  Με σκοπό την πρόληψη ασθενειών που μπορεί να πλήξουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ο εμβολιασμός πρέπει να είναι υποχρεωτικός ιδιαιτέρως για ανηλίκους οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει αντισώματα προκειμένου να μπορέσουν να προστατευτούν.
  Εφόσον ήδη ένα νόσημα καταστεί μεταδοτικό ίσως να είναι πολύ αργά για να καταπολεμηθεί ουσιαστικά, με απότοκο να έχει νοσήσει ήδη μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
  Πρότασή μας είναι να γίνει υποχρεωτική προϋπόθεση ο εμβολιασμός των παιδιών για την εγγραφή τους σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία με τη θέσπιση ανάλογων ποινικών κυρώσεων στους γονείς και τους κηδεμόνες που αρνούνται να συμμορφωθούν.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:33 | ΕΔΔΥΠΠΥ

  Θέση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

  Άρθρο 5.3Αii: Tο Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) για τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση στο αλκοόλ και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, που επιδρούν στην επίπτωση της συγκεκριμένης διαταραχής.

  Παρατήρηση 3
  Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο νόμου για τη δημόσια υγεία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναφορικά με το αλκοόλ, ο τίτλος του προγράμματος είναι ορθότερο να αναδιατυπωθεί σε: Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Επιβλαβούς Κατανάλωσης Αλκοόλ (ΕΠΑΕΚΑ αντί ΕΠΑΑ). Το αλκοόλ αυτό καθαυτό δεν είναι κάτι προς αντιμετώπιση. Η αλόγιστη κατανάλωση είναι.

  Παρατήρηση 4
  Η μη υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ενώ ενέχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις στο άτομο και τον κοινωνικό και εργασιακό του περίγυρο – μεταξύ αυτών βία, χουλιγκανισμός, παραβατικές συμπεριφορές, οικογενειακά προβλήματα, κοινωνικός αποκλεισμός, τροχαία ατυχήματα κ.ά.
  Ορθώς, βασικός στόχος ενός αποτελεσματικού προγράμματος για την προαγωγή της δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση παθογενειών και η κάλυψη αναγκών ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως ανήλικοι, έγκυες, οδηγοί. Εδώ χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις με ολιστικές καμπάνιες και δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που η Πολιτεία θα στηρίζει. Υπάρχει επίσης ανάγκη το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει συστάσεις σχετικά με το τι είναι λελογισμένη και τι αλόγιστη κατανάλωση. Όπως επίσης και τη θεσμοθέτηση της μερίδας αλκοόλ (10 γραμ.). Και φυσικά να θυμόμαστε ότι ένα ποτήρι αλκοόλ ανεξάρτητα από τον τύπο του – κρασί, μπύρα, ουίσκι κ.ο.κ. περιέχει περίπου την ίδια ποσότητα αλκοόλ.

  Παρατήρηση 5
  Στοιχεία ερευνών καταδεικνύουν ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής στηρίζεται στο μέτρο. Σωστός τρόπος ζωής σημαίνει ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, ήπια κατανάλωση ποτών, αποχή από το κάπνισμα και ελαχιστοποίηση του στρες -στο μέτρο του δυνατού.
  Ειδικά αναφορικά με το αλκοόλ, η λελογισμένη κατανάλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεσογειακής διατροφής και συνδέεται με τις παραδόσεις και την κουλτούρα φιλοξενίας με τη μορφή κεράσματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:25 | Ευγενία Βαθάκου, Συντονίστρια Εθνικής Επιτροπής για την Ανακουφιστική Φροντίδα

  Η Εθνική Επιτροπή για την Ανακουφιστική Φροντίδα, η οποία συγκροτήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο του 2020 την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα 2020-2025. Επίσης, στις αρχές Μαρτίου 2020 θα καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας και το κείμενο με τα Πρότυπα Λειτουργίας για τις υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας το οποίο επεξεργάζεται αυτό το διάστημα.
  Για την Εθνική Επιτροπή για την Ανακουφιστική Φροντίδα, Ευγενία Βαθάκου, Συντονίστρια της Επιτροπής

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:19 | Τοπάλη Δέσποινα

  Η Εφαρμογή προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης πανελληνίως στην αρχή κάθε σχολικού έτους σε παιδιά παιδικών σταθμών,νηπιαγωγείων, δημοτικών από τους επισκέπτες υγείας των δημόσιων δομών ,η καταγραφή και η εισαγωγή των ευρημάτων στον ηλεκτρονικό φάκελο του παιδιού με κωδικούς ΗΔΙΚΑ, ώστε να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο εμβολιασμών κρίνεται επιτακτική εφόσον θέλουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό ώστε να μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

  Η συγκεκριμένη πρόταση συγκλίνει με αυτή του Συλλόγου Επισκεπτών /τριών Υγείας Ελλάδος, οι οποίοι κάθε χρόνο προβαίνουν στη συγκεκριμένη ενέργεια αποσπασματικά και χωρίς να γίνεται καταγραφή σε εθνικό πλαίσιο.

  *Γραπτή Ενημέρωση των γονέων για τυχόν εμβολιαστικές εκκρεμότητες, διασύνδεση και παραπομπή σε δομές ΠΦΥ για τη διενέργεια των εμβολίων.

  * Εφαρμογή ενυπόγραφης δήλωσης άρνησης εμβολιασμού του γονέα κηδεμόνα ως μέσω πίεσης.

  * Εφαρμογή ερευνητικών πρωτοκόλλων για τη διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης του υπόλοιπου πληθυσμού εκτός του μαθητικού πχ αγρότες, προσωπικό καθαριότητας,προσωπικό βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κτλ
  * Ενημέρωση σχετικά με τα εμβόλια ανά επαγγελματικό κλάδο
  * Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού / έλεγχος για Ηπατίτιδες στην έκδοση πιστοποιητικών υγείας για εργαζόμενους σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντιτετανικός εμβολιασμός.

  Τοπάλη Δέσποινα
  Msc Επισκέπτρια Υγείας

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:44 | Δημος Νικολαος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:08 | Κωνσταντίνου Κωνσταντινος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:08 | Μπουλασίκη Κατερίνα, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:26 | Σταματάκη Αστέρια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:17 | Πλιάκας Τριαντάφυλλος, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:54 | Κατεργάρη Υβόννη μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:16 | Τσιρώνης Βασίλειος, Γραμματέας Δ.Σ. Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:24 | Καράγιαννη Τονια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:37 | Χατζηπέτρου Δημήτρης, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:11 | Γεροβασίλη Σοφία μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:42 | Τσιρινδάνη Μαρία, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:44 | Κολαξη Θεοδοσία μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:48 | Τριφιάτη Ιωάννα, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:50 | Μορφογιαννη Στελλα μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:58 | Μεθενίτης Νεκτάριος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:01 | Καρακικε Κατερίνα μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:17 | ΕΔΔΥΠΠΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» Άρθρο 5

  Άρθρο 5.3Αii: Tο Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) για τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση στο αλκοόλ και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, που επιδρούν στην επίπτωση της συγκεκριμένης διαταραχής.

  Παρατήρηση 3
  Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο νόμου για τη δημόσια υγεία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναφορικά με το αλκοόλ, ο τίτλος του προγράμματος είναι ορθότερο να αναδιατυπωθεί σε: Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Επιβλαβούς Κατανάλωσης Αλκοόλ (ΕΠΑΕΚΑ αντί ΕΠΑΑ). Το αλκοόλ αυτό καθαυτό δεν είναι κάτι προς αντιμετώπιση. Η αλόγιστη κατανάλωση είναι.

  Παρατήρηση 4
  Η μη υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί πρόβλημα για τη δημόσια υγεία ενώ ενέχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις στο άτομο και τον κοινωνικό και εργασιακό του περίγυρο – μεταξύ αυτών βία, χουλιγκανισμός, παραβατικές συμπεριφορές, οικογενειακά προβλήματα, κοινωνικός αποκλεισμός, τροχαία ατυχήματα κ.ά.
  Ορθώς, βασικός στόχος ενός αποτελεσματικού προγράμματος για την προαγωγή της δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση παθογενειών και η κάλυψη αναγκών ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως ανήλικοι, έγκυες, οδηγοί. Εδώ χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις με ολιστικές καμπάνιες και δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που η Πολιτεία θα στηρίζει. Υπάρχει επίσης ανάγκη το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει συστάσεις σχετικά με το τι είναι λελογισμένη και τι αλόγιστη κατανάλωση. Όπως επίσης και τη θεσμοθέτηση της μερίδας αλκοόλ (10 γραμ.). Και φυσικά να θυμόμαστε ότι ένα ποτήρι αλκοόλ ανεξάρτητα από τον τύπο του – κρασί, μπύρα, ουίσκι κ.ο.κ. περιέχει περίπου την ίδια ποσότητα αλκοόλ.

  Παρατήρηση 5
  Στοιχεία ερευνών καταδεικνύουν ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής στηρίζεται στο μέτρο. Σωστός τρόπος ζωής σημαίνει ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, ήπια κατανάλωση ποτών, αποχή από το κάπνισμα και ελαχιστοποίηση του στρες -στο μέτρο του δυνατού.
  Ειδικά αναφορικά με το αλκοόλ, η λελογισμένη κατανάλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεσογειακής διατροφής και συνδέεται με τις παραδόσεις και την κουλτούρα φιλοξενίας με τη μορφή κεράσματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:59 | Τσανακλίδου Δεσποινα μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:18 | Πυριτίδης Νικόλαος, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:23 | Ζεχερλής Ιωάννης, Φοιτητής του ΔΙ.ΠΑ.Ε

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:53 | Καραντουμάνη Ευαγγελια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Θέση Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, για το Σχέδιο Νόμου «Προστασία της Υγείας και Ανάπτυξη υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας»

  Κατόπιν μελέτης του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο «Προστασία της υγείας και ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας», το οποίο έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση, επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις μας και να διατυπώσουμε τους προβληματισμούς μας.
  Αν και είναι πιο αναγκαία από ποτέ η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, αυτό φαίνεται να μην συμπεριλαμβάνει πουθενά ουσιαστικά και υπεύθυνα το δικό μας κλάδο. Παρά το γεγονός πως, σε ολόκληρη τη διάρκεια των σπουδών μας, δίνεται ξεχωριστή σημασία στη συμβολή μας στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, αυτό φαίνεται να μην αντικατοπτρίζεται στο παρόν σχέδιο νόμου.
  Πιο συγκεκριμένα, σε ολόκληρο το σχέδιο νόμου ακόμη και αν γίνονται αναφορές σε τομείς που αφορούν το πεδίο δράσης των Διαιτολόγων, εντούτοις δε γίνεται καμία αναφορά για άμεση αξιοποίησή τους.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 11, το οποίο προβλέπει τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) στην οποία όμως φαίνεται να μη συμμετέχει Διαιτολόγος. Από τη στιγμή μάλιστα που βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι η υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης κινδύνων δημόσιας υγείας για τους ενήλικες αλλά και για παιδιά, όπως και η υιοθέτηση των συστάσεων των διεθνών οργανισμών, κρίνεται αναγκαία η δική μας συμμετοχή. Μάλιστα, αν και στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 ανατίθεται στην ΕΕΔΥ η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία με αντικείμενο τη μελέτη της διατροφικής συμπεριφοράς του πληθυσμού και το σχεδιασμό μέτρων, επισημαίνουμε ξανά ότι η επιτροπή αυτή δεν περιλαμβάνει Διαιτολόγο.
  Ακόμη και στο πρόγραμμα με την ονομασία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» αν και παρουσιάζεται ένα πλαίσιο δράσης στο οποίο καθοριστικό ρόλο θα έχουν οι Διαιτολόγοι, παρόλα αυτά δε διευκρινίζεται πουθενά η συμβολή μας στην υλοποίησή του.
  Τη στιγμή που ακόμα δεν έχει διαχωριστεί η διαιτολογική από την ιατρική πράξη, που τα νοσοκομεία δέχονται περιορισμένο αριθμό Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις ανάγκες τους, είναι τουλάχιστον απαραίτητη η αναγνώριση και η νομικά κατοχυρωμένη συμμετοχή μας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
  Παρά το γεγονός πως δεν είμαστε ακόμα επαγγελματίες αλλά φοιτητές, παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον και κριτική σκέψη τις εξελίξεις στα θέματα του κλάδου μας.

  Το ΔΣ του Συλλόγου

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:15 | Μπαλασιδης Πετρος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:38 | Τόγια Ελενη μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:21 | ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΝΕ

  Σε επίπεδο τριτογενούς πρόληψης θα πρέπει να ενσωματωθούν προγράμματα αποκατάστασης αλλά και παρεμβάσεις που αφορούν στην εργασιακή ένταξη επιβιώσαντων ασθενών από νεοπλασίες.
  Επίσης να ενσωματωθουν ολοκληρωμένα προγράμματα ανακουφιστικής φροντίδας με δημιουργία ξενώνων ανακουφιστικής φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:31 | Ράδος Γεώργιος, Φοιτητής του ΔΙ.ΠΑ.Ε

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:00 | Ρήγας Βασίλης μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:14 | Τοπης Αθανάσιος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:10 | Ποιμενίδης Ιωάννης, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

  Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

  Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.