Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)

1. Η ΕΕΔΥ λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε Εκτελεστική Επιτροπή.
2. Στην Ολομέλεια και την Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να καλούνται και να παρίστανται και άλλα πρόσωπα, που επιλέγονται από τον Πρόεδρο ή προτείνονται από μέλη της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά από απόφαση της οικείας Εκτελεστικής Επιτροπής, της Ολομέλειας ή του Προέδρου της και έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της Δημόσιας Υγείας.
3. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΥ συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε δίμηνο και έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας ή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
4. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Υγείας, μετά από εισήγηση της ΕΕΔΥ, δύνανται να συγκροτούνται Επιτροπές με συγκεκριμένο έργο, στο πλαίσιο υποστήριξης της ΕΕΔΥ σύμφωνα και με τους ορισμούς της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Όλες οι Εθνικές Επιτροπές, που έχουν συσταθεί με αντικείμενο θέματα δημόσιας υγείας, υποβάλλουν απολογιστικά στοιχεία της δράσης τους στην ΕΕΔΥ. H ΕΕΔΥ εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μετά από την υποβολή σχετικού ερωτήματος, αναφορικά με την πλήρη ανάληψη των αρμοδιοτήτων κάθε επιμέρους Επιτροπής δημόσιας υγείας από την ΕΕΔΥ, την αναγκαιότητα σύστασης ειδικής Υποεπιτροπής της ΕΕΔΥ για την κάλυψη του θεματικού τους αντικειμένου και την οριστική τους κατάργηση. Η ΕΕΔΥ δύναται να εισηγείται τη σύσταση Υποεπιτροπών με συμμετοχή έως τριών εμπειρογνωμόνων, στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο ενόψει του όγκου των δεδομένων ή των ειδικών επιστημονικών γνώσεων που απαιτούνται στη συγκεκριμένη θεματική. Με την ίδια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας αποφασίζονται η περαίωση των εργασιών των ήδη υφισταμένων επιτροπών δημόσιας υγείας και η παράδοση του φυσικού αρχείου και των πεπραγμένων τους στην ΕΕΔΥ.
6. Η ΕΕΔΥ υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από Επιστημονική Γραμματεία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία του συνόλου των απαραίτητων δεδομένων για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στη χώρα, την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των βασικών αιτιών νοσηρότητας, την καταγραφή της έκθεσης του πληθυσμού στους παράγοντες κινδύνου για την υγεία, τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων και υλικών πόρων στη δημόσια υγεία.
β) Τη διασύνδεση με άλλα σημεία συλλογής δεδομένων, με αναφορά στη δημόσια υγεία στη Χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
γ) Την προετοιμασία των απαραίτητων δεδομένων και τεκμηρίων για την Ετήσια Έκθεση για την Υγεία του Πληθυσμού και για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
δ) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.
ε) Τη διενέργεια ενημερώσεων και αναρτήσεων στο πλαίσιο του ιστόχωρου πιστοποιημένης πληροφόρησης στα ζητήματα δημόσιας υγείας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό, με εστίαση στους παράγοντες κινδύνου για την υγεία.
7. Η Επιστημονική Γραμματεία της ΕΕΔΥ στελεχώνεται από:
α) δύο (2) ιατρούς Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ,
β) δυο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
γ) δυο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Στατιστικής,
δ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής,
ε) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής,
στ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων,
ζ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων,
η) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
θ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού,
ι) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας,
ια) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
ιβ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού,
ιγ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και
ιδ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΥΕ Επιμελητών.
Η στελέχωση της επιστημονικής γραμματείας γίνεται με υπαλλήλους, που διατίθενται ή αποσπώνται από το Υπουργείο Υγείας ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.
8. Σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας εγγράφεται πίστωση για τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΕΔΥ.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:32 | Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου

  Γενικά σχόλια έγιναν σε προηγούμενα άρθρα, με έμφαση στη διαφορά ειδικών/εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων συλλογικών οργάνων, στην άρτια εκπροσώπηση όλων των συμμετόχων, περιλαμβανομένης και της μνείας για την εκπροσώπηση δευτεροβάθμιων οργάνων συλλόγων ασθενών σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης απόφασης με συμμετοχικό τρόπο και διαφάνεια.

  Ορθά επισημαίνεται η σημασία ειδικών γνώσεων και εμπειρίας σε θέματα ΔΥ. Ωστόσο, γίνεται αναφορά συμπερίληψης προσώπων που επιλέγονται άνευ κριτηρίων και χωρίς τη διασφάλιση διαφάνειας και απουσίας τυχόν κωλύματος (προβλέψεις για διακρίσεις, πολλαπλές ιδιότητες (ασυμβίβαστο σε ορισμένες περιπτώσεις) κ.λπ..

  Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, προτείνεται η δημιουργία και τήρηση δημόσιου μητρώου ειδικών/εμπειρογνωμόνων με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αριστείας, ενώ ως αναπόσπαστο μέρος τέτοιων διαδικασιών θεωρείται η ύπαρξη κώδικα που να διασφαλίζει την μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος, τόσο σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔιαδ), όσο και με τις Γενικές Αρχές του Κοινοτικού Δικαίου.

  Το σύνολο των σχολίων σε ενιαίο κείμενο με τις σχετικές παραπομπές:
  https://docs.google.com/document/d/1RDuoKCLgVRgDRI8LAQl8DE05RYLZ9Hb7TavAPm_G1As/edit?usp=sharing

  Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου (Elena Petelos)

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:00 | Μπουλασίκη Κατερίνα, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:32 | Κωνσταντίνου Κωνσταντινος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:29 | Σταματάκη Αστέρια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:15 | Πλιάκας Τριαντάφυλλος, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:59 | Κατεργάρη Υβόννη μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:57 | Τσιρώνης Βασίλειος, Γραμματέας Δ.Σ. Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:18 | Καράγιαννη Τονια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:05 | Χατζηπέτρου Δημήτρης, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:19 | Τσιρινδάνη Μαρία, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:25 | Γεροβασίλη Σοφία μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:04 | Κολαξη Θεοδοσία μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:14 | Τριφιάτη Ιωάννα, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:47 | Μορφογιαννη Στελλα μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:15 | Καρακικε Κατερίνα μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:26 | Τσανακλίδου Δεσποινα μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:42 | Πυριτίδης Νικόλαος, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:57 | Τοπτσιδου Νεκτάρια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:23 | Ζεχερλής Ιωάννης, Φοιτητής του ΔΙ.ΠΑ.Ε

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:08 | Καραντουμάνη Ευαγγελια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

  ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος