Άρθρο 8 Σύσταση Τμήματος Κινητοποίησης Κοινωνικού Κεφαλαίου Υγείας στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής κατέχει επιτελικό, συντονιστικό και εποπτικό ρόλο επί των – δομών, που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Δημόσιας Υγείας, καθώς και επί των εποπτευόμενων φορέων νπδδ και νπιδ του Υπουργείου Υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ασκεί τις αρμοδιότητες, που ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό του Υπουργείου Υγείας, στον παρόντα νόμο και στις κείμενες διατάξεις εποπτείας των νπδδ και νπιδ στο χώρο της δημόσιας υγείας.
2. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του άρθρου 22 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) συστήνεται Τμήμα Κινητοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου στον Τομέα της Υγείας, ως Τμήμα Δ1στ. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για:
(α) τον συντονισμό και την υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, το Τμήμα επιμελείται τον καθορισμό της διαδικασίας συμμετοχής, τον έλεγχο τήρησης των όρων συμμετοχής των ανωτέρω εθελοντικών οργανώσεων στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία σε σύμπραξη με τους αντίστοιχους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στους πολίτες,
(β) τη συστηματική συλλογή των στοιχείων, που αφορούν στις δράσεις δημόσιας υγείας των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και τον αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό,
(γ) τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δημόσιας Υγείας, την παρακολούθηση της ορισθείσας στοχοθεσίας και την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που συμπράττουν στην υλοποίηση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη δημόσια υγεία υπό τους όρους της ανωτέρω περίπτωσης (α), και
δ) τη δημιουργία και τήρηση ειδικού μητρώου ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και κάθε άλλου φορέα, οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
3. Συστήνεται στο Τμήμα Κινητοποίησης Κοινωνικού Κεφαλαίου Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας. Στο μητρώο αυτό διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία η εγγραφή όλων των ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες πληρούν τους ελάχιστους αναγκαίους όρους συμμετοχής στην υλοποίηση δράσεων της δημόσιας υγείας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις και κάθε αντίστοιχη οργάνωση ελληνική ή διεθνής, που δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο δεν δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.
4. Οι ελάχιστοι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούμενων εγγραφής, ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι οι ακόλουθες:
α) ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του αιτούμενου την εγγραφή νομικού προσώπου ή εθελοντικής οργάνωσης μη έχουσας νομική προσωπικότητα,
β) η τήρηση αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές, υπό την εποπτεία Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης ή Ταμία με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών και η διασφάλιση μηχανισμού πλήρους λογοδοσίας των υποχρέων για την υλοποίηση της δράσης,
γ) ο ορισμός και απασχόληση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων [Data Protection Officer – (DPO)], επιφορτισμένου με τη διαρκή συμμόρφωση της αντίστοιχης εθελοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ,
δ) η ύπαρξη και διατήρηση μόνιμης επιστημονικής ομάδας και υπεύθυνου αυτής για ολόκληρο το χρονικό διάστημα εγγραφής της στο Μητρώο. Οι μόνιμες επιστημονικές ομάδες των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων του μητρώου δύνανται να πλαισιώνονται και με άλλους εθελοντές επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της κάθε δράσης δημόσιας υγείας, πλην όμως, δεν δύνανται να συστήνονται μετά την εγγραφή στο Μητρώο ή να στελεχώνονται εξ’ ολοκλήρου για την υλοποίηση κάθε μεμονωμένης δράσης δημόσιας υγείας,
ε) η τήρηση της υποχρέωσης των συμμετεχόντων εθελοντών επαγγελματιών υγείας, ως επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, για ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, συγκεκριμένου οριζόμενου ύψους. Η διατήρηση ατομικής ασφάλισης αστικής ευθύνης όλων των εθελοντών επαγγελματιών υγείας της μόνιμης επιστημονικής ομάδας αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο και
στ) η ύπαρξη μόνιμης συνεργασίας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με πιστοποιημένο διαχειριστή ιατρικών αποβλήτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες σύστασης και τήρησης του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας, προβλέπεται η έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την εγγραφή, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικαιούμενων στο Μητρώο και το σύνολο των προσκομιζόμενων αναγκαίων εγγράφων, προσδιορίζονται οι διαχρονικές προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής τους στο Μητρώο, τα χρονικά σημεία επανυποβολής των αναγκαίων εγγράφων, η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο και ο τρόπος γνωστοποίησής της στον αποδέκτη, η δημοσιοποίηση του μητρώου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για τη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας, καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για τη θέση σε λειτουργία και τη διαχρονική τήρηση του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:00 | Αλίκη Τσερκέζογλου

  Οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 στην παράγραφο 4, για τη λειτουργία ΜΚΟ που απασχολούν επιστήμονες και παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής υποστήριξης σε ασθενείς, έχουν αποδειχθεί απαραίτητες στην πράξη για την ποιοτική λειτουργία ενός φορέα. Αυτό έδειξε η δεκαετής εμπειρία της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» που παρέχει υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας στην κοινότητα και πιστοποιεί έμπρακτα ότι είναι εφικτή και κατά τη γνώμη μας απαραίτητη η υλοποίηση τους για τη διασφάλιση των ασθενών και των εργαζομένων

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 11:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  Στηρίζουμε και ενισχύουμε τις Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην οποία ο Σύλλογος Διαβητικών συμμετέχει ως ιδρυτικό της μέλος.

  Προσδοκούμε ότι δεν θα αφήσετε τα πρωτοβάθια σωματεία στη μοίρα τους Τα οικονομικά των Α/Βάθμιων δεν μπορουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που τίθενται με το παρόν άρθρο.

  Ακόμα και από τους Δήμους τα α/βάθμια σωματεία ασθενών και αναπήρων δεν μπορουν να χρηοτοδοτηθούν αφού δεν τους δίνεται η δυνατότητα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Μην μα καταδικάζετε να κλείσουμε. Ανταποκριθείτε στις θέσεις της Ομοσπονδίας μας.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 09:12 | Σύλλογος διαβητικών Ν. Κιλκίς

  Η πρόεδρος και το Δ.Σ του Συλλόγου διαβητικών Ν Κιλκίς τάσσονται υπέρ των προτάσεων και παρατηρήσεων τις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας σωματείων συλλόγων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 00:10 | Συλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων

  Ο Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων συμφωνεί με τις προτάσεις που υπέβαλε το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό του Όργανο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 23:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΑΤΡΑΣ «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ»

  Συμφωνούμε με τις επισημάνσεις -προτάσεις που σας έχουν ήδη αποσταλεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Διαβήτη της οποίας είμαστε και μέλη.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:10 | Σύλλογος Ινσουλινοεξαρτώμενων Ατόμων με Νεανικό Διαβήτη Τύπου 1 -Γλυκιά Αγκαλιά- Ν. Καβάλας

  Ο Σύλλογος Ινσουλινοεξαρτώμενων Ατόμων με Νεανικό Διαβήτη Τύπου 1 -Γλυκιά Αγκαλιά- Ν. Καβάλας συμφωνεί με τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), επί το σχεδίου νόμου.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 15:03 | Σύλλογος Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

  Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» τάσσεται υπέρ των προτάσεων της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)τις οποίες κατέθεσε στις 14 Φεβρουαρίου 2020, 15:25

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 15:57 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΛΥΚΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

  Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας ΓΛΥΚΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ, συμφωνούν και προσυπογράφουν τις παρατηρήσεις-προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 12:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΔΡΑΣΗ

  Συμφωνούμε απόλυτα με τις προτάσεις – σχόλια της
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)
  «Ως θετική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί η δημιουργία Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας στο υπουργείο Υγείας. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, όμως, που τίθενται, καθιστούν αδύνατη την ένταξη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων/Σωματείων στο Μητρώο. Και αυτό γιατί η οικονομική επιβάρυνση που προϋποθέτουν είναι μεγάλη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, τα οποία, μέσα στις συγκυρίες της βαθιάς οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Η ύπαρξη των Συλλόγων/Σωματείων, σε τοπικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με το έργο τους συμπληρώνουν ή καλύπτουν τα κενά του Συστήματος Υγείας.
  Παρόλα αυτά, όμως, φαίνεται ότι τώρα γίνεται προσπάθεια για την περιθωριοποίησή τους. Προϋποθέσεις όπως η απασχόληση υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, η τήρηση αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές, η ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτου των μελών της επιστημονικής ομάδας κλπ, απαιτούν ένα σοβαρό οικονομικό υπόβαθρο, στο οποίο τα Πρωτοβάθμια Σωματεία/Σύλλογοι αδυνατούν να ανταποκριθούν. Υπάρχει σκέψη από το υπουργείο για οικονομική ενίσχυση των Σωματείων προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι προϋποθέσεις που τίθενται;»

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 12:29 | Μαρία Μενενάκου

  Άρθρο 8
  2α)

  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
  Ειδική νομοθετική ρύθμιση για ΝΠΔΔ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή και πρόσβασή τους στην υλοποίηση των δράσεων.

 • Παράγραφος 4. :
  Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι υπερβολικές και είναι σίγουρο ότι θα αποτρέψουν πολλές Οργανώσεις από το να προχωρήσουν στη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και να συμμετάσχουν σε δράσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστούν και να απλοποιηθούν.
  α) Αναφέρεται : «ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του αιτούμενου την εγγραφή νομικού προσώπου ή εθελοντικής οργάνωσης μη έχουσας νομική προσωπικότητα :
  Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο «μη έχουσας νομική προσωπικότητα»? Αν αυτό σημαίνει νομική υπόσταση, διαφωνούμε πλήρως και αποτελεί έκλπηξη η αναφορά που οδηγεί σε δεύτερες σκέψεις! Επίσης να τονίσουμε ότι το παραπάνω βρίσκεται σε ασυμφωνία και αυτοαναιρείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν καθώς Εθελοντική Οργάνωση μη έχουσα νομική προσωπικότητα δε δύναται να πληροί τους ζητούμενους όρους
  Παράγραφος στ) :Σχετικά με τα ιατρικά απόβλητα να προστεθεί στο τέλος το «όπου απαιτείται» διότι διαφορετικά ισχύει για όλους ακόμη και άν δεν υπάγωνται σε αυτή την κατηγορία

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:39 | Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

  Άρθρο 8
  2. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
  (α) τον συντονισμό και την υποστήριξη … Δημόσιας Υγείας στους πολίτες,

  Να προστεθεί: και με την σύμφωνη γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων ΝΠΔΔ

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

  Συμφωνούμε απόλυτα με τις προτάσεις – σχόλια της
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)
  «Ως θετική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί η δημιουργία Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας στο υπουργείο Υγείας. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, όμως, που τίθενται, καθιστούν αδύνατη την ένταξη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων/Σωματείων στο Μητρώο. Και αυτό γιατί η οικονομική επιβάρυνση που προϋποθέτουν είναι μεγάλη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, τα οποία, μέσα στις συγκυρίες της βαθιάς οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Η ύπαρξη των Συλλόγων/Σωματείων, σε τοπικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με το έργο τους συμπληρώνουν ή καλύπτουν τα κενά του Συστήματος Υγείας.
  Παρόλα αυτά, όμως, φαίνεται ότι τώρα γίνεται προσπάθεια για την περιθωριοποίησή τους. Προϋποθέσεις όπως η απασχόληση υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, η τήρηση αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές, η ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτου των μελών της επιστημονικής ομάδας κλπ, απαιτούν ένα σοβαρό οικονομικό υπόβαθρο, στο οποίο τα Πρωτοβάθμια Σωματεία/Σύλλογοι αδυνατούν να ανταποκριθούν. Υπάρχει σκέψη από το υπουργείο για οικονομική ενίσχυση των Σωματείων προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι προϋποθέσεις που τίθενται;»

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 00:47 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΠΑ.ΡΗ.ΣΥ.Α.)

  Επί της παραγράφου 4: Γενική Παρατήρηση: Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο, που τίθενται στο σχέδιο, είναι νομικά ελεγκτέες, απαγορευτικές για τους περισσότερους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμούς, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από το μητρώο εθελοντικών οργανώσεων, που πράγματι προσφέρουν και μπορούν να προσφέρουν έργο. Ενώ δηλαδή τίθεται ως όρος εγγραφής στο μητρώο ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των οργανώσεων αυτών, τίθενται προϋποθέσεις που συνεπάγονται ένα ασύμμετρο κόστος σε αυτές για μόνη την εγγραφή στο μητρώο, πριν δηλαδή την ανάληψη οποιουδήποτε έργου. Έτσι όμως οι προβλέψεις της παρ. 4 του σχεδίου, χωρίς νόμιμο λόγο, αποκλείουν την εγγραφή στο μητρώο νόμιμα αναγνωρισμένων οργανώσεων και συνιστούν μη νόμιμο περιορισμό της συνταγματικά και από το ενωσιακό δίκαιο προβλεπόμενης δράσης τους.

  Ειδικότερα ως προς την περίπτωση β: η τήρηση «αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές, υπό την εποπτεία Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης ή Ταμία με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών και η διασφάλιση μηχανισμού πλήρους λογοδοσίας των υποχρέων για την υλοποίηση της δράσης» θα είχε ενδεχομένως νόημα κατά την ανάληψη έργου και υπογραφή σύμβασης και όχι στο στάδιο της εγγραφής στο μητρώο, κατά το οποίο αρκεί η προϋπόθεση της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης κατά τις κείμενες διατάξεις. Διαφορετικά συνιστά η προϋπόθεση αυτή υπέρμετρο και δυσανάλογο περιορισμό άσκησης της συνταγματικά προβλεπόμενου δικαιώματος «συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή» αναγνωρισμένων κοινωφελών οργανώσεων.

  Ως προς την περίπτωση γ: η επιβολή ως προϋπόθεση εγγραφής ορισμού και απασχόλησης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων [Data Protection Officer – (DPO)], βρίσκεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία που επιβάλει τον ορισμό DPO μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους. Αντίθετα, θα έπρεπε να προβλεφθεί στο σχέδιο ο ορισμός DPO με την προσθήκη της φράσης «στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία».

  Ως προς την περ. δ: «η ύπαρξη και διατήρηση μόνιμης επιστημονικής ομάδας και υπεύθυνου αυτής για ολόκληρο το χρονικό διάστημα εγγραφής της στο Μητρώο», συνιστά μια αδύνατη και παράλογη προϋπόθεση, καθώς δεν υφίσταται «μόνιμη» επιστημονική ομάδα σε οποιοδήποτε μη κυβερνητικό φορέα, τα μέλη των οποίων εναλλάσσονται με εκλογές, αποχωρήσεις κλπ. Νόημα έχει τέτοιος όρος με την επαναδιατύπωσή του ως «επιστημονικής ομάδας και υπευθύνου αυτής κατά το χρόνο εγγραφής στο Μητρώο με συγκεκριμένο χρόνο θητείας». Στις λεπτομέρειες της ρύθμισης θα εισάγεται υποχρέωση ενημέρωσης του μητρώου σε περίπτωση αλλαγής των μελών της.

  Επί της περ. ε: η επιβολή της υποχρέωσης των συμμετεχόντων εθελοντών επαγγελματιών υγείας, για ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, συγκεκριμένου οριζόμενου ύψους και η διατήρηση ατομικής ασφάλισης αστικής ευθύνης όλων των εθελοντών επαγγελματιών υγείας της μόνιμης επιστημονικής ομάδας ως προϋπόθεσης εγγραφής στο Μητρώο αποτελεί αδιανόητο περιορισμό εγγραφής. Δεν νοείται η ασφάλιση να προϋπάρχει της εκτέλεσης έργου, επομένως, μόνη η εγγραφή στο Μητρώο δεν μπορεί να εξαρτάται από την ασφάλισης αστικής ευθύνης, η υποχρέωση της οποίας μπορεί να τεθεί μόνο εάν και όταν συναφθεί σύμβασης της συγκεκριμένης εθελοντικής οργάνωσης ή της ανατεθεί έργο. Επομένως ως έχει η διατύπωση συνιστά μη νόμιμο περιορισμό της συμμετοχής εθελοντικών οργανώσεων στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

  Επί της περ. στ: «η ύπαρξη μόνιμης συνεργασίας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με πιστοποιημένο διαχειριστή ιατρικών αποβλήτων» αποτελεί μια παράλογη πρόβλεψη, καθώς όχι όλες οι υποψήφιες για εγγραφή εθελοντικές οργανώσεις διαχειρίζονται ιατρικά απόβλητα! Απαιτείται επομένως να προστεθεί η φράση «σε περίπτωση που η εθελοντική οργάνωση διαχειρίζεται τέτοια».

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 15:25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Ως θετική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί η δημιουργία Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας στο υπουργείο Υγείας. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, όμως, που τίθενται, καθιστούν αδύνατη την ένταξη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων/Σωματείων στο Μητρώο. Και αυτό γιατί η οικονομική επιβάρυνση που προϋποθέτουν είναι μεγάλη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, τα οποία, μέσα στις συγκυρίες της βαθιάς οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Η ύπαρξη των Συλλόγων/Σωματείων, σε τοπικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με το έργο τους συμπληρώνουν ή καλύπτουν τα κενά του Συστήματος Υγείας.
  Παρόλα αυτά, όμως, φαίνεται ότι τώρα γίνεται προσπάθεια για την περιθωριοποίησή τους. Προϋποθέσεις όπως η απασχόληση υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, η τήρηση αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές, η ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτου των μελών της επιστημονικής ομάδας κλπ, απαιτούν ένα σοβαρό οικονομικό υπόβαθρο, στο οποίο τα Πρωτοβάθμια Σωματεία/Σύλλογοι αδυνατούν να ανταποκριθούν. Υπάρχει σκέψη από το υπουργείο για οικονομική ενίσχυση των Σωματείων προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι προϋποθέσεις που τίθενται;