Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

1. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας διαμορφώνεται πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο συζητείται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία καθορίζει τις επιμέρους δράσεις και τα προγράμματα για την προαγωγή της υγείας των πολιτών, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το δημόσιο, που αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα δημόσιας υγείας σε επιμέρους τομείς του πενταετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί την επιχειρησιακή στρατηγική στα ζητήματα δημόσιας υγείας με πενταετή ορίζοντα και είναι δεσμευτικό για τις δημόσιες αρχές και τις υπηρεσίες υγείας. Αποτελεί τον οδικό χάρτη και το επιχειρησιακό εργαλείο των πολιτικών δημόσιας υγείας και έχειτο ακόλουθο ελάχιστο ρυθμιστικό περιεχόμενο :
α) Περιλαμβάνει τους στόχους δημόσιας υγείας – εκπεφρασμένους σε μετρήσιμους δείκτες – και τα μέσα επίτευξης αυτών για την προσεχή πενταετία.
β) Παραθέτει τον προϋπολογισμό των επιλεγόμενων δράσεων σε ορίζοντα πενταετίας.
γ) Εξειδικεύεται σε επιμέρους Ειδικά Σχέδια Δράσης, που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις μείζονες προτεραιότητες δημόσιας υγείας. Κατά την εκπόνηση των Ειδικών Σχεδίων Δράσης – μεταξύ των άλλων μεταβλητών – λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας ή/και δήμου. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει Ειδικά Σχέδια Δράσης, όπως αυτά που αφορούν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με λοίμωξη από τον ιό HIV, ηπατίτιδες, ψυχοκοινωνικές διαταραχές και εν γένει μεταδοτικά και μη μεταδοτικά νοσήματα, καθώς και οι ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας.
δ) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία δύναται να ορίζει τους βασικούς φορείς υλοποίησής του, υποδεικνύοντας συγκεκριμένους δημόσιους φορείς, εποπτευόμενα νπδδ και νπιδ του Υπουργείου Υγείας, καθώς και συναρμόδιους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ, που αναλαμβάνουν επιμέρους δράσεις της δημόσιας υγείας.
ε) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας δύναται να προβλέπει τον συντονισμό και την υλοποίηση τού από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής με τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων, μη κερδοσκοπικών φορέων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, σε σύμπραξη με τους ανωτέρω δημόσιους φορείς και την ανάληψη συγκεκριμένων υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο κοινών μνημονίων συνεργασίας σε δράσεις δημόσιας υγείας.
2. Το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία είναι πλήρως κοστολογημένο στοχεύοντας στη διαφάνεια και τη σταδιακή αύξηση της δαπάνης για τη δημόσια υγεία στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και των υπολοίπων δημόσιων φορέων, που εμπλέκονται στην υλοποίησή του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας, εξειδικεύονται, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου και του παρόντος, οι προτεραιότητες και οι δράσεις δημόσιας υγείας που αναλαμβάνονται την προσεχή πενταετία υπέρ της υγείας των πολιτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος,.
3. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας εκπονεί Ετήσια Έκθεση για την Υγεία του Πληθυσμού, η οποία υποβάλλεται από τον Υπουργό Υγείας, για ενημέρωση, στο Υπουργικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Η Ετήσια Έκθεση για την Υγεία του Πληθυσμού παραθέτει με βάση τη σύγχρονη μεθοδολογική και επιστημονική προσέγγιση τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον: το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, αναφορικά με τις αιτίες νοσηρότητας του πληθυσμού της Χώρας, το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, αναφορικά με την έκθεση του πληθυσμού της Χώρας στους βασικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία, όπως και την ποσοτικοποίηση των προτεινόμενων στόχων, καθώς και τη μεθοδολογία μέτρησης αυτών.
4. Οι δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας, καθώς και οι φορείς δημόσιας υγείας του α΄ και β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την υποχρέωση εκπόνησης ετήσιων αναφορών-εκθέσεων για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού αναφοράς τους για διαπιστωθείσες αδυναμίες του μηχανισμού αντιμετώπισης των αναγκών δημόσιας υγείας, καθώς και των προτεινόμενων πρόσθετων μέτρων και προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας στον πληθυσμό αναφοράς τους. Την έκθεση αυτή υποβάλλουν κατά το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των αναφορών ως προς τις περιγραφόμενες δράσεις και ενέργειες δημόσιας υγείας στο πεδίο δράσης εκάστου δημόσιου φορέα, οι λεπτομέρειες του τρόπου εκπόνησης των σχετικών αναφορών με αναφορά σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, η εξειδίκευση όλων των υπόχρεων προσώπων στην υποβολή ετήσιας έκθεσης δημόσιας υγείας, καθώς και η ημερομηνία υποβολής της σχετικής έκθεσης για το πρώτο έτος εφαρμογής μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
5. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας – σε συνεργασία με τις διοικήσεις των συνεργαζόμενων δημόσιων φορέων του – αναπτύσσει εντός της επόμενης διετίας σχέδιο δράσης για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των ανωτέρω φορέων, στοχεύοντας στη μείωσή του κατά 38% έως το 2030, σε εναρμόνιση με το κυρωθέν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/31-12-2019).
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανατίθεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) του άρθρου 11 του παρόντος η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία με αντικείμενο την παρακολούθηση της διατροφικής συμπεριφοράς του πληθυσμού και τον σχεδιασμό μέτρων, που αφορούν στην προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την πρόληψη της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας για την ανάθεση της μελέτης πρέπει να ορίζει χρονικό σημείο παράδοσης μελέτης, επιμέρους τομείς αξιολόγησης διατροφικής συμπεριφοράς με αναφορά στις ηλικιακές κατανομές του πληθυσμού και τους αναγκαίους δείκτες αναφοράς σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού και να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, καθώς και του Προγράμματος Πρόληψης Κινδύνων για την Υγεία «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του άρθρου 5 του παρόντος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:04 | Δημος Νικολαος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  Θέση Ένωσης Διαιτολόγων-Δαιτροφολόγων Ελλάδος Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
  Παράγραφος 6:
  Η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

  Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:48 | Ελληνική Εταιρεία Ανακουφιστικής Αγωγής & Φροντίδας.

  Η Ελληνική Εταιρεία Ανακουφιστικής Αγωγής & Φροντίδας είναι μια από τις τρεις επιστημονικές εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί μέλος της European Association of Palliative Care (EAPC).
  Μέσω δράσεων εκπαίδευσης λειτουργών υγείας, διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (σεμιναρίων,ημερίδων,συνεδρίων) προάγει την Ανακουφιστική Φροντίδα για 23 συναπτά έτη στη χώρα μας. Ως Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα υποστηρίζουμε εξίσου ότι ο όρος Ανακουφιστική Φροντίδα αποδίδει σαφώς πολύ καλύτερα το νόημα και τους σκοπούς της ολιστικής φροντίδας που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:32 | Κωνσταντίνου Κωνσταντινος μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  Θέση Ένωσης Διαιτολόγων-Δαιτροφολόγων Ελλάδος Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
  Παράγραφος 6:
  Η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

  Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:01 | Μπουλασίκη Κατερίνα, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  Θέση Ένωσης Διαιτολόγων-Δαιτροφολόγων Ελλάδος Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
  Παράγραφος 6:
  Η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

  Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:48 | Σταματάκη Αστέρια μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  Θέση Ένωσης Διαιτολόγων-Δαιτροφολόγων Ελλάδος Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
  Παράγραφος 6:
  Η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

  Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:43 | Πλιάκας Τριαντάφυλλος, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

  Θέση Ένωσης Διαιτολόγων-Δαιτροφολόγων Ελλάδος Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
  Παράγραφος 6:
  Η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

  Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:21 | Κατεργάρη Υβόννη μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος

  Θέση Ένωσης Διαιτολόγων-Δαιτροφολόγων Ελλάδος Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
  Παράγραφος 6:
  Η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

  Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.