Άρθρο 15 Μετάταξη ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ

 1. Επιτρέπεται η μετάταξη ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών και άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Δημόσια Υγεία και πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία, που υπηρετούν σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς και οργανισμούς, καθώς και σε άλλα Υπουργεία, προς τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ. Η μετάταξη διενεργείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάλληλοι, που υπηρετούν ως ιατροί ΠΕ σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος και κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας του άρθρου 11 του ν. 3172/2003 (Α΄ 197), εντάσσονται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που προβλέπεται στον Οργανισμό του φορέα, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, σε θέση, που προκύπτει από μετατροπή της οργανικής τους θέσης από ΠΕ Ιατρών σε Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, για τους οποίους θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν. 2519/1997 (Α΄ 165), μη εφαρμοζομένων των ηλικιακών ορίων, καθώς και στο ν. 3172/2003 .
 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:59 | Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.

  Κακώς ο τίτλος αναφέρεται σε μετάταξη ιατρών δημόσιας υγείας ΕΣΥ καθώς αφορά και μη ιατρικούς κάδους και σε κάθε περίπτωση εννοεί ‘’Μετάταξη σε θέσεις ιατρών δημόσιας υγείας ΕΣΥ’’. Η περίπτωση 1. δεν έχει σχέση.
  Εν συνεχεία ποιοι είναι οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας (συμπεριλαμβάνονται και τα Νοσοκομεία, Κ.Υ., κ.α.?) ή εννοούνται συγκεκριμένοι φορείς? Και θα υπάρχει πχ ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ στον ΟΚΑΝΑ?
  Από τούδε και στο εξής Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ πρέπει να είναι αυστηρά όσοι τους απονεμηθεί η ειδικότητα Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής και φυσικά όσοι νέοι επιστήμονες την αποκτήσουν ως ειδικευόμενοι.

  Προτείνουμε: Στην Υπουργική Απόφαση « Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής» Άρθρο 10, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 2503_25-6-2019 τΒ) η περίπτωση Δ να αντικατασταθεί ως εξής:
  « Σε ιατρούς και οδοντιάτρους που έχουν αποδεδειγμένα επιδείξει επί τουλάχιστον μια πενταετία, επιστημονικό, ακαδημαϊκό ή ερευνητικό έργο στη Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική ή υπηρετούν ως ιατροί/οδοντίατροι σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας με την συμπλήρωση της πενταετίας από το διορισμό τους σε αυτές».

  Το άρθρο 15 του νομοσχεδίου να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Με απόφαση του υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού οι ιατροί και οδοντίατροι στους οποίους απονέμεται η ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής εντάσσονται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ που προβλέπεται στον Οργανισμό του φορέα που υπηρετούν και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, σε θέση που προκύπτει από μετατροπή της οργανικής τους θέσης σε Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στις υπηρεσίες του άρθρου 6 του παρόντος εντάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε εποπτευόμενο φορέα του κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Περαιτέρω δίνεται καταληκτική δυνατότητα δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου για νέες αιτήσεις για την απονομή της ειδικότητας της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής».

  Ο Πρόεδρος Β. Διαμαντόπουλος
  Η Γεν. Γραμματέας Μ. Τσαντίδου

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 11:03 | Γεώργιος Μαράκης

  Στο άρθρο 15, θα πρέπει

  α) να αλλάξει ο τίτλος από «Μετάταξη ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ» σε «Μετάταξη-Απόσπαση ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και άλλων ειδικοτήτων».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Να συμπεριλαμβάνει όλες τις ειδικότητες επιστημόνων καθώς και να μεριμνεί για τις μετατάξεις-αποσπάσεις

  β) να συμπεριλάβει τους διαιτολόγους-διατροφολόγους καθώς και άλλους επιστήμονες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Δημόσια Υγεία ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή.

  γ) με δεκαετή σχετική επαγγελματική εμπειρία

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Σε αυτές τις καίριες θέσεις παίζει σημαντικό ρόλο η επαγγελματική εμπειρία οπότε προτείνεται αντί για πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον δεκαετή σχετική επαγγελματική εμπειρία

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 11:47 | Μήλα Σπυριδούλα, Μέλος Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος

  Στο άρθρο 15, θα πρέπει:
  α) να αλλάξει ο τίτλος από «Μετάταξη ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ» σε «Μετάταξη-Απόσπαση ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και άλλων ειδικοτήτων».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Να συμπεριλαμβάνει όλες τις ειδικότητες επιστημόνων καθώς και να μεριμνεί για τις μετατάξεις-αποσπάσεις

  β) να συμπεριλάβει τους διαιτολόγους-διατροφολόγους καθώς και άλλους επιστήμονες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Δημόσια Υγεία ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή.

  γ) με δεκαετή σχετική επαγγελματική εμπειρία

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Σε αυτές τις καίριες θέσεις παίζει σημαντικό ρόλο η επαγγελματική εμπειρία οπότε προτείνεται αντί για πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον δεκαετή σχετική επαγγελματική εμπειρία

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:16 | Ναταλία Τσουμάνη

  Στο Άρθρο 15 Μετάταξη ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ να προστεθεί:

  1) Επιτρέπεται η μετάταξη (χωρίς κενή οργανική θέση και χωρίς να προβλέπεται από το οργανόγραμμα) επαγγελματιών υγείας, που διαθέτουν τίτλους σπουδών ΤΕ/ΠΕ Διαιτολόγων- Διατροφολόγων με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Δημόσια Υγεία και πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία,στην αντίστοιχη ειδικότητα ΤΕ/ΠΕ Διαιτολόγων- Διατροφολόγων μέσα στην ίδια την Υπηρεσία τους,δηλαδή στα Κέντρα Υγείας (συμπεριλαμβανομένων και τα πρώην ΠΕΔΥ) και τα Νοσοκομεία.Έτσι θα δοθεί άμεσα η δυνατότητα να λειτουργήσουν Διαιτολογικές Υπηρεσίες στην ΠΦΥ, από επαγγελματίες υγείας που κατέχουν και δεύτερη ειδικότητα.

  Ίδρυση Διαιτολογικών κέντρων σε κάθε Κ.Υ με επικεφαλής υπεύθυνο ΤΕ/ΠΕ Διαιτολόγο/ Διατροφολόγου .

  Ναταλία Τσουμάνη
  ΤΕ Νοσηλεύτρια- ΤΕ Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
  Κ.Υ Ηρακλείου Κρήτης

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 12:22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΤΑΤΞΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΝ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΕΣΥ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ Ο ΕΟΔΥ, ΠΟΥ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΟΔΥ, ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ;;

 • Παράγραφος 1.
  ε) Προτείνουμε να προστεθεί : … με την εκπόνηση και εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης σε ασθένειες υψηλής προτεραιότητας, όπως ο καρκίνος
  στ) Προτείνουμε να τροποποιειθεί ως εξής : Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των πολιτικών προαγωγής της υγείας, της ευημερίας και της αύξησης του προσδόκιμου και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής και επιβίωσης με στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Χώρας.
  Προσθέτουμε την παρακάτω αρχή (Ζ) η οποία έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με την προκαταρκτική Συμφωνία μεταξύ της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωκοινοβουλίου, για την ανάγκη εκπόνησης κοινοτικής οδηγίας, στην οποία θα προβλέπονται παρεμβάσεις για την υποστήριξη και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των άτυπων φροντιστών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότητα και ενιαία αντιμετώπιση των δύο φύλλων, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου και την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου των άτυπων φροντιστών. :
  Ζ) Η αναγνώριση και επένδυση στο ρόλο των ατόμων, συνήθως οικείων των ασθενών, ως «άτυπων φροντιστών» καθώς αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της φροντίδας και περίθαλψης χρονίως πασχόντων ασθενών, παρέχοντας αφιλοκερδώς υπηρεσίες νοσηλείας κυρίως κατ οίκον

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 00:00 | Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

  Κρίνεται αναγκαία και επείγουσα η τροποποίηση του άρθρου 10 (Μεταβατικές Διατάξεις, Α-Δ) της απόφασης Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 45725 με τίτλο «Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής» (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2503/25.06.2019).
  Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο, δόθηκε ελάχιστος χρόνος στον ιατρικό κόσμο για την αναγνώριση και απονομή της ειδικότητας της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής. Οι ιατροί δεν έλαβαν γνώση, συνεπώς σημαντικά κενά θα υπάρξουν στις νέες δομές. Για να εφαρμοστεί λοιπόν ορθότερα ο νέος Νόμος, είναι αναγκαίο να δοθεί νεότερη περίοδος (τουλάχιστον διμήνου) για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών και οδοντιάτρων στην Εξεταστική Επιτροπή του ΥΥΚΑ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 11:14 | Καστελιανού Αφροδίτη

  Επίσης ίδια περίπτωση με την Ναταλία Τσουμάνη 1ο.πτυχίο Επισκέπτρια Υγείας και 2ο πτυχίο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία και 5ετή προϋπηρεσία Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου χωρίς δυνατότητα μετάταξης σε θέση Διαιτολόγου στο Νοσοκομείο (υπάρχει 1 θέση ΤΕ ήδη πληρωμένη από συνάδελφο, ο μοναδικός που υπηρετεί στο Νοσοκομείο).Θα μπορούσε να γίνει ένα δίκτυο Διαιτολόγων Δημόσιας Υγείας σε υπηρεσίες τις Κρήτης,σε αυτό το νόμο για τη δημόσια υγείας γίνεται πολύ αναφορά στην παχυσαρκία και στην πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με αυτήν.

  Αφροδίτη Καστελιανού
  Ρέθυμνο Κρήτης

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 11:07 | Παρά Πολυξένη

  Οι Νοσηλευτές και οι Γιατροί θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μεταταχθουν όχι μόνον στις ΔΥΠΕ , αλλά ΚΑΙ στο ΕΚΑΒ .
  Το ΕΚΑΒ στελεχώνει το ιατρείο του αεροδρομιου Ελ . Βενιζέλου στην Αθήνα. Το συγκεκριμένο ιατρείο είναι η είσοδός της χώρας .
  Αποτελεί την πύλη εισόδου στην χώρα μας .
  Με εκτίμηση
  Παρά Πολυξένη
  Νοσηλευτρια ΤΕ
  MSc – MSc – PhD(c)

 • 12 Φεβρουαρίου 2020, 14:47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΑΝΟΥ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ 2, ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΩΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΕ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΤΑ Β΄ΒΑΘΜΟΥ.

  Α. ΛΙΑΝΟΥ

 • 12 Φεβρουαρίου 2020, 09:49 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Στο άρθρο 15, παρ.2 να περιλαμβανονται το συνολο των ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ στους ΟΤΑ Α και Β βαθμου διευκρινιστικα προς αποφυγη παρεξηγησεων

 • 11 Φεβρουαρίου 2020, 10:49 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Στο άρθρο 15, παρ.2, δίκαιο θα ήταν να προστεθούν στις μετατάξεις και οι ΠΕ γιατροί της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

  Με εκτίμηση,

  Μπέμπη Στυλ. Μαργαρίτα

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 00:00 | Ναταλία Τσουμάνη

  Τι εννοείτε επιτρέπεται η μετάταξη;; Εγώ είμαι Υπάλληλος του Κ.Υ Ηρακλείου ΤΕ Νοσηλεύτρια- ΤΕ Διαιτολόγος Διατροφολόγος με Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία και ΜΒΑ στη Διοίκηση μονάδων Υγείας, με πενταετή εμπειρία …που θα κάνω μετάταξη;;; Ξεκαθαρίστε το.. και διευκρινίστε το..
  Ανοίξτε τις μετατάξεις χωρίς κενές οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή ούτε οι ΥΠΕ έχουν οργανόγραμμα ούτε τα πρώην ΠΕΔΥ και δεν μας επιτρέπετε καμία μετάταξη σε άλλο κλάδο παρά μόνο αν υπάρχει ειδικότητα μέσα στο πρώην ΠΕΔΥ. Τι θα γίνει με τη σύσταση των οργανισμών;;
  Στο Κ.Υ Ηρακλείου λειτουργούμε πιλοτικά Διαιτολογικό γραφείο (μοναδικό στην ΠΦΥ) εδώ και 8 μήνες με ανάθεση καθηκόντων νοσηλεύτριας με δεύτερο πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογιάς μετά από αίτημα γιατρών λόγω των αυξημένων περιστατικών τόσο παχυσαρκίας , όσο και καρδιαγγειακών παθήσεων. Τα Κρητικόπουλα είναι τα πρώτα σε παχυσαρκία παγκοσμίως..πώς θα γίνει νομική κατοχύρωση και μετάταξη της Υπαλλήλου; Ζητήστε τα στατιστικά στοιχεία από την 7 ΥΠΕ

  Ναταλία Τσουμάνη