Άρθρο 18 Μετακίνηση προσωπικού Μονάδων Ψυχικής Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 2716/1999

 

Στο άρθρο 15 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), περί της δυνατότητας μετακίνησης του προσωπικού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 τροποποιείται, ώστε η μετακίνηση αα) να διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται εισήγηση της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, αβ) να καταλαμβάνει τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, και αγ) να αφορά όχι εκ περιτροπής απασχόληση, αλλά απασχόληση για διάστημα, που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το ένα (1) έτος, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται, ώστε η μετακίνηση να καταλαμβάνει τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται, ώστε να αφορά όχι απασχόληση για διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες αλλά απασχόληση που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το ένα (1) έτος, και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15
Μετακίνηση του προσωπικού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας

1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας δύνανται να απασχολούνται, για διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το ένα (1) έτος, σε οποιαδήποτε Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Τομέα, με πλήρη ή μερική απασχόληση εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους ή και για την πραγματοποίηση εφημεριών κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ.Α`/15.7.1992) και του άρθρου 25 του ν. 2519/1997 για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα των Τομέων Ψυχικής Υγείας.
2. Με όμοια απόφαση οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας κάθε Τομέα δύνανται να απασχολούνται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας όμορου ή μη Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφια γ`, δ` του παρόντος νόμου. Η απασχόλησή του αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το ένα (1) έτος.».