Άρθρο 5 Διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων – Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 8 ν. 3305/2005

 

Στο άρθρο 8 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί της διάθεσης γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην παρ. 1 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τον δότη. Η απαγόρευση διάθεσης με αντάλλαγμα γεννητικού υλικού δεν αφορά τις νόμιμες διαδικασίες που αναφέρονται στη δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, για τις οποίες οι Μονάδες Ι.Υ.Α. ή Τράπεζες Κρυοσυντήρησης έχουν λάβει ειδική άδεια από την Aρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο.».

β) Στην παρ. 5 τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, ώστε τα ποσά των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και κρυοσυντήρηση των γαμετών να καταβάλλονται στους δότες όχι από τους λήπτες αλλά από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, και ως εκ τούτου η λήψη και κρυοσυντήρηση γαμετών να μην εξαρτάται από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και την κρυοσυντήρηση των γαμετών.
Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται:
α. οι ιατρικές, εργαστηριακές, φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών,
β. τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του δότη,
γ. κάθε θετική ζημία του δότη εξαιτίας αποχής από την εργασία του, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία που ο υποψήφιος δότης στερήθηκε εξαιτίας της απουσίας του για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της λήψης των γαμετών, καθώς και αποζημίωση για τη βιολογική καταπόνησή του. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και της αποζημιώσεως καθορίζεται με απόφαση της Αρχής.
Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.».

γ) Στην παρ. 6 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τον τρίτο δότη σύμφωνα με το άρθρο 1460 παράγραφος 1 εδ. β΄ Α.Κ., φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών του άρθρου 20 παράγραφος 2γ. Πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του τρίτου δότη δύνανται κατ’ επιλογή του να είναι ανώνυμες ή μη ή να γνωστοποιούνται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί.».

 • 4 Ιουλίου 2022, 22:05 | ΕΕΑΙ

  Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής θεωρεί ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού να μάθει την ταυτότητα του προσώπου που συνέβαλε γενετικά στην γέννησή του, εφόσον το επιθυμεί και δικαίως θεσπίστηκε η διάταξη αυτή.
  Όσον αφορά τη διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του ν.3305/2005, πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιόν αφορά η διατύπωση «χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση», δηλαδή εάν αφορά τόσο στους ιατρούς και στις ΜΙΥΑ, όσο και στους δότες γιατί διαφορετικά, εάν δηλαδή αφορά μόνο στους ιατρούς και στις ΜΙΥΑ, θα πρέπει ενδεχομένως για λογαριασμό των δοτών να γίνεται από τις ΜΙΥΑ παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, από τα ποσά που θα καταβάλλονται στους δότες και να αποδίδονται στο Δημόσιο για λογαριασμό των δοτών.

 • Σχολιάζω τη μερική άρση της ανωνυμίας των τρίτων δοτών στο οικείο Άρθρο 11 παρακάτω.

 • 4 Ιουλίου 2022, 18:43 | Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (Π.Ε.Κ.Ε.)

  Να διαγραφεί η παρακάτω φράση αφού μια Τ.Κ. δεν μπορεί επί της ουσίας να επιμερίσει το κόστος στους μελλοντικούς λήπτες.
  «τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση»

 • 3 Ιουλίου 2022, 21:27 | ΕΕΚΕΒΑΑ,.Εταιρεία Κλινικής Εμβρυολογίας και Βιολογίας της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

  Η κατάψυξη των γαμετών είναι αποκλειστικά μέρος της ειδικότητας του Κλινικού εμβρυολόγου και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι «η κατάψυξη και απόψυξη των γαμετών δοτών γίνεται με ευθύνη Κλινικού Εμβρυολόγου.
  1. Η άρση της ανωνυμίας των δοτών είναι μια γενική παγκόσμια τάση, που θα γενικευθεί, αργά ή γρήγορα λόγω φιλελευθεροποίησης του Ευρωπαικού νομικού συστήματος,(βλέπε «Χάρτα των δικαιωμάτων του Παιδιού», από την οποία προκύπτει ότι το παιδί έχει δικαίωμα να γνωρίζει τη γενετική του ταυτότητα και προέλευση).
  2. Το μικτό σύστημα που προτείνεται είναι ανεφάρμοστο αν δεν προβλέπεται η φύλαξη των στοιχείων να γίνεται αποκλειστικά από τη μονάδα ΙΥΑ που κάνει την τελική διάθεση των γαμετών
  3. Επιτακτική η ολοκλήρωση της καταγραφής και του εθνικού μητρώου δοτών.

 • 3 Ιουλίου 2022, 19:24 | Νίκος Χριστοφορίδης

  Να διευκρινιστεί η διαδικασία που οφείλει η MIYA να ακολουθήσει για να τεκμηριωθεί η επιθυμία του δότη/δότριας για ανωνυμία ή μη (καταγραφή στο μητρώο δοτών/δοτριών; στον ιατρικό φάκελο της δότριας;), καθώς και τη διαδικασία αίτησης του τέκνου με την ενηλικίωση γνωστοποίησης του δότη /δότριας από το (αρμόδιος φορέας στον οποίο απευθύνεται το τέκνο)

 • 3 Ιουλίου 2022, 11:04 | Γεώργιος Κροντήρης

  **Επανάληψη καταχώρισης λόγω μη δημοσίευση**

  Για πολλούς λόγους οι δαπάνες τρίτου δότη και δότριας θα πρέπει να βαρύνουν αποκλειστικά τη Μονάδα Ι.Υ.Α ή Τ.Κ. στην οποία δωρίζονται και όχι να επιμερίζονται με βάση τον ποσοτικό διαμοιρασμό τους στους λήπτες.

  Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:

  Μια Τ.Κ. δεν μπορεί επί της ουσίας ποτέ να επιμερίσει το κόστος στους λήπτες διότι αυτοί δεν υφίστανται τη στιγμή της δωρεάς αλλά προκύπτουν σε βάθος χρόνου.

  Επιπλέον μια Τ.Κ. ή Μ.Ι.Υ.Α μπορεί να κρίνει ακατάλληλο προς χρήση το βιολογικό υλικό ενός δότη (λήψη μηδενικού αριθμού ωαρίων, ανάκληση δότη λόγω ανακάλυψης σε δεύτερο χρόνο κάποιας φορείας γενετικού νοσήματος.

  Συνεπώς στη παράγραφο 5, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

  «Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

  Να διαγραφεί η παρακάτω πρόταση:

  «…στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση.»

  Η παρακάνω φράση:

  «Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.»

  μπορεί να αντικατασταθεί από την εξής ορθότερη διατύπωση

  Τις παραπάνω δαπάνες η Μ.Ι.Υ.Α. ή Τ.Κ. έχει την υποχρέωση να τις ενσωματώσει στο συνολικό κόστος θεραπείας που επιβαρύνει τους λήπτες, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις (παραστατικά) τα οποία γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση
  _____________________________________________________________
  Συνεπώς η παράγραφος 5 προτείνεται να έχει την εξής τελικά διατύπωση.

  «Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης. Τις παραπάνω δαπάνες η Μ.Ι.Υ.Α. ή Τ.Κ. έχει την υποχρέωση να τις ενσωματώσει στο συνολικό κόστος θεραπείας που επιβαρύνει τους λήπτες, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις (παραστατικά) τα οποία γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση»

 • 2 Ιουλίου 2022, 17:54 | Γεώργιος Κροντήρης

  Για πολλούς λόγους οι δαπάνες τρίτου δότη και δότριας θα πρέπει να βαρύνουν αποκλειστικά τη Μονάδα Ι.Υ.Α ή Τ.Κ. στην οποία δωρίζονται και όχι να επιμερίζονται με βάση τον ποσοτικό διαμοιρασμό τους στους λήπτες.

  Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξείς:

  Μια Τ.Κ. δεν μπορεί επί της ουσίας ποτέ να επιμερίσει το κόστος στους λήπτες διότι αυτοί δεν υφίστανται τη στιγμή της δωρεάς αλλά προκύπτουν σε βάθος χρόνου.

  Επιπλέον μια Τ.Κ. ή Μ.Ι.Υ.Α μπορεί να κρίνει ακατάλληλο προς χρήση το βιολογικό υλικό ενός δότη (λήψη μηδενικού αριθμού ωαρίων, ανακάλυψη εκ των υστέρων κάποιας φορείας γενετικού νοσήματος.

  Συνεπώς στη παράγραφο 5, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:

  «Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

  Να διαγραφεί η παρακάτω πρόταση:

  «…στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση.»

  Η παρακάνω φράση:

  «Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.»

  μπορεί να αντικατασταθεί από την εξής ορθότερη διατύπωση

  Τις παραπάνω δαπάνες η Μ.Ι.Υ.Α. ή Τ.Κ. έχει την υποχρέωση να τις ενσωματώσει στο συνολικό κόστος θεραπείας που επιβαρύνει τους λήπτες, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις (παραστατικά) τα οποία γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση
  _____________________________________________________________
  Συνεπώς η παράγραφος 5 προτείνεται να έχει την εξής τελικά διατύπωση.

  «Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης. Τις παραπάνω δαπάνες η Μ.Ι.Υ.Α. ή Τ.Κ. έχει την υποχρέωση να τις ενσωματώσει στο συνολικό κόστος θεραπείας που επιβαρύνει τους λήπτες, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις (παραστατικά) τα οποία γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση»

 • 1 Ιουλίου 2022, 16:17 | Γιώργος Κροντήρης

  Όταν μια Τ.Κ. κρυοσυντηρεί γαμέτες τρίτου δότη για μελλοντική χρήση, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν λήπτες στους οποίους μπορεί να επιμερίσει τις δαπάνες του δότη.
  Επιπλέον σε περίπτωση ακαταλληλότητας των γαμετών (πχ λήψη μεδενικού αριθμού ωαρίων ή ανακάλυψη κάποιας φορείας γενετικού νοσήματος στον δότη) δεν θα υπάρξουν λήπτες που θα χρησιμοποιήσουν το δείγμα και επομένως να αναλάβουν το κόστος για τις δαπάνες της δώρησης.
  Συνεπώς, κρίνουμε πως είναι ορθότερο τις δαπάνες δότη/δότριας να αναλαμβάνει εξολοκλήρου η Τ.Κ. ή η Μ.Ι.Υ.Α. χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση επιμερισμού των δαπανών σε συγκεκριμένους λήπτες

  Επομένως προτείνουμε στην παρ. 5 η να μείνει ως έχει η διατύπωση:

  «Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης»

  και να διαγραφεί η υπόλοιπη φράση:

  «στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση»

  Ενδεχομένως η παραπάνω φράση να μπορεί να αντικατασταθεί και με την διατύπωση:

  «Τις παραπάνω δαπάνες η ΜΙΥΑ ή ΤΚ έχει την υποχρέωση να τις ενσωματώσει στο συνολικό κόστος θεραπείας που επιβαρύνει τους λήπτες, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις (παραστατικά).»

 • 1 Ιουλίου 2022, 15:37 | Γιώργος Κροντήρης

  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 προτείνεται να προστεθεί η φράση:

  Σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλου δότη για χρήση σε προσπάθεια ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης, μια Μονάδα Ι.Υ.Α. ή Τ.Κ. δύναται να απευθυνθεί σε άλλη Τ.Κ. για την προμήθεια συμβατών γαμετών τρίτου δότη, σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διανομής, εισαγωγής και εξαγωγής ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.

 • 30 Ιουνίου 2022, 16:44 | ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α

  Η ΕΛ.Ε.Ι.ΥΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΤΩΝ/ ΔΟΤΡΙΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΥΛΙΩΝΤΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΛΗΠΤΗ/ΛΗΠΤΡΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΤΡΙΑΣ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΠΟΤΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΜΟΝΑΔΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΗΠΤΡΙΑ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΑΥΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΡΕΑΣ ΩΑΡΙΩΝ. Η ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α ΕΙΧΕ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΡΕΑΣ ΩΑΡΙΩΝ.

 • 29 Ιουνίου 2022, 10:52 | Christina Cristodoulidou

  Δεδομένου ότι στο σχέδιο νόμου προβλέπεται «η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο», αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται σε μία ΜΙΥΑ (και συγχρόνως Τράπεζα Κυροσυντήρησης) να παραλάβει κρυοσυντηρημένα ωάρια από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης ωαρίων από χώρα εντός της Ε.Ε., χωρίς τη δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχει συγκεκριμένη λήπτρια, αλλά προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες;

 • 28 Ιουνίου 2022, 12:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

  Επιβάλλεται να τηρηθεί απόλυτος ανωνυμία, διαφορετικά ανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου με ανυπολόγιστες κοινωνικές προεκτάσεις.

 • 27 Ιουνίου 2022, 18:05 | Βασίλης Ταρλατζής

  Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το μικτό σύστημα ανώνυμων και μη δοτών/δοτριών.

 • Δεν έχετε τεκμηριώσει στο σχέδιο νόμου το σκεπτικό για την προσθήκη του δευτέρου εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του .3305/2005. Φαίνεται να επαναλαμβάνεται κάτι που ήδη διευκρινίζεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. Δικαιολογημένως, η προσθήκη του εδαφίου χωρίς αιτιολόγηση μου δημιουργεί την ανασφάλεια ότι θέλετε να καλύψετε ένα θέμα χωρίς να αντιλαμβάνομαι ποιο είναι αυτό. Άρα, ή προβαίνετε σε υπερβολική νομοθέτηση που αντί να εξυπηρετεί το συφέρον του πολίτη, τον δυσκολεύει και γίνεται αφορμή για παρακάμψεις της Νομοθεσίας ή προσπαθειτε να διαφυλάξετε κάποιο δικαίωμα του πολίτη χωρίς αυτό να γίνεται σαφές και άρα καθίσταται δύσκολη η εφαρμογή του νόμου.