Άρθρο 15 Αυτόνομες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής χωρίς ίδιες υποδομές εισόδου και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4633/2019

 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 44 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161), περί των αυτόνομων Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), τροποποιείται, ώστε Μ.Ι.Υ.Α., οι οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιωτικής κλινικής βάσει σχέσεως μίσθωσης χώρου, εφόσον αυτές δεν δημιουργούνται με επένδυση της ιδιωτικής κλινικής και λειτουργούν ανεξαρτήτως αυτής, να αποτελούν αυτόνομες Μ.Ι.Υ.Α. χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν ίδιες υποδομές εισόδου και εγκαταστάσεων, και το άρθρο 44 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 44
Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του π.δ. 10/2016 (Α΄ 20) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αυτόνομες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) αποτελούν και οι Μονάδες οι οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιωτικής κλινικής βάσει σχέσεως μίσθωσης χώρου, εφόσον οι Μονάδες αυτές δεν δημιουργούνται με επένδυση της ιδιωτικής κλινικής και λειτουργούν ανεξαρτήτως αυτής. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) χορηγείται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την ευθύνη για την πλήρωση των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας της Μονάδας, συμβάλλεται στο μισθωτήριο και διαθέτει τα τιμολόγια του εξοπλισμού.».

 • Πολύ σημαντική αλλαγή καθώς η υφιστάμενη κατάσταση είναι τραγελαφική

  Η ιδιωτική κλινική χωρίς καμία επένδυση να έχει την άδεια ΕΝΩ το νομικό πρόσωπο της ΜΙΥΑ που έχει όλη την κλινική ευθύνη και την νομική ευθύνη και έχει βάλει τα χρήματα για την δημιουργία της μονάδος να μην έχει την άδεια. Συγχαρητήρια

 • 29 Ιουνίου 2022, 10:00 | Christina Cristodoulidou

  Είναι γνωστό ότι ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες έχουν σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής. Ως Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

  Είναι επίσης γνωστό ότι οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αδειοδοτούνται βάσει του άρθρου 20 παρ. 1 περ. α’ Ν. 3305/2005 από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία όταν δημιουργήθηκε, αποτελούσε ανεξάρτητη διοικητική αρχή, σήμερα όμως υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Υγείας.

  Επιπλέον, σε ισχύ είναι και το άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ’ του Ν. 4486/2017, στο οποίο ρητά ορίζεται ότι οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. περιλαμβάνουν «την αναπαραγωγική υγεία και τη φροντίδα μητέρας – παιδιού».

  Υπάγονται οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας; Δεδομένου ότι εξ ορισμού είναι αδύνατο να υπαχθούν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάγονται στις διατάξεις του π. δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄) και ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;