Άρθρο 13 Πόροι της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 3305/2005

 

Στο τέλος του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α
Πόροι της Αρχής

1. Η Αρχή δύναται να δέχεται δωρεές και επιχορηγήσεις από ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κοινωφελών ιδρυμάτων, εξαιρουμένων των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, και να συνάπτει προς τούτο συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για την υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες, σύμφωνα με το άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185).
2. Η Αρχή δύναται να αιτείται και να λαμβάνει επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης και άλλες κρατικές επιχορηγήσεις.».