ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Άρθρο 12 Τήρηση αρχείου χορηγούμενων αδειών και αποτελεσμάτων διενεργούμενων προεμφυτευτικών γενετικών ελέγχων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 20 ν. 3305/2005

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί των μητρώων και αρχείων που τηρεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προστίθεται περ. ε΄ ως εξής

«ε. Αρχείο των αδειών που χορηγούνται από την Αρχή σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και των αποτελεσμάτων των προεμφυτευτικών γενετικών ελέγχων που διενεργούνται από τις Μ.Ι.Υ.Α. που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ή συνεργάζονται με αντίστοιχη μονάδα ή εργαστήριο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις αυτές..».

 • 4 Ιουλίου 2022, 10:48 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ευάγγελος

  Σίγουρα οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές δεν γνωρίζουν την έννοια του προεμφυτευτικου ελέγχου και πρέπει κάπως να γίνει κατανοητό. Η παραμονή δε του εδαφίου αυτού που προστέθηκε με ιδιοτέλεια προ κάποιων λίγων ετών είναι αντίστοιχο πισωγύρισμα με τον νόμο του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις! Σε κανένα μέρος του Ευρώπης δεν ζητάτε άδεια πλην της Ελλάδος και της Γερμανίας (θρησκευτικοί λόγοι)!!!

  Είναι το αντίστοιχο της αμνιοπαρακέντησης, δηλαδή διαγνωσκουμε αν το έμβρυο έχει χρωμοσωμική ανωμαλία η΄όχι, αλλά πολύ νωρίτερα πριν την εμφύτευση. Αποτελεί δε από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της εξωσωματικής

  Η παράνοια έγκειται, στο ότι επιτρέπεται σε κάθε γυναίκα να κάνει διακοπή σε υπαρκτή ζώσα κύηση με ανωμαλία και ζητάτε άδεια για το αν πρέπει να μεταφέρει μη ελεγμένα χρωμοσωμικώς έμβρυα στη μήτρα της η κάθε γυναίκα που κάνει εξωσωματική. Αυτό που αγνοείτε, είναι ότι ανάλογα με την ηλικία της γυναικας, ήδη από νεαρές ηλικίες κάτω των 35 ετών, το 50% των εμβρύων που δημιουργούνται σε μια προσπάθεια εξωσωματικής είναι ανώμαλα και αυτό το ποσοστό εκτοξεύεται στο 80% των εμβρύων σε γυναίκες άνω των 40 ετών.

  Άρα κάνοντας προεμφυτευτική έλεγχο και εν προκειμενω screening καρυοτυπικο του εμβρύου (PGT-A) τι αποφέυγeι το ζευγάρι: (α) αχρείαστες εμβρυομεταφορές καθως στο 50% των εξωσωματικών όλα τα έμβρυα ειναι ανώμαλα και δεν θα οδηγήσουν σε κύηση και άρα χρηματα αφενός και ψυχική απογοήτευση μέσω ενός αρνητικού αποτελέσματος αφετέρου και (β) εξίσου σημαντικό αποφεύγει η γυναίκα αποβολές καθώς αν τις μεταφερθει μη ελεγμένο αλλά ανώμαλο γενετικώς έμβρυο αν εμφυτευτεί 20% περίπου πιθανότητα θα οδηγήσει σε αποβολή που συνήθως χρειάζεται και απόξεση που σημαιενιο έξτρα κίνδυνο για την γυναίκα και ψυχική δόκιμασία

  Στην εύλογη απορία σας γιατί δεν γίνεται ρουτίνα εφόσον είναι τόσο σημαντική εξέταση, η απάντηση είναι πρώτον η έλλειψη τέχνογνωσίας και ο πανάκριβος εξοπλισμός για την κάθε μονάδα, δεύτερο το κόστος που παλιά ήταν 3-5.000 ευρώ αλλά τώρα μόνο 400 ευρώ-500 ανά έμβρυο και τρίτον ότι παλιά η εξέταση αδυνατούσε να διαγνώσει όλα και τα 46 χρωμοσώματα που τώρα είναι πλέον δυνατό και σαφέστατα έχει αυξηθεί η αξιοπιστία της εξέτασης. ΓΙ ΑΥΤΟ η εξέταση αυτή θα γίνεται ρουτίνα σε όλες τις εξωσωματικές σε λίγο χρόνια και θα πρέπει ούτως ει άλλως να αλλάξει ο νόμος

  Επομένως, με κάτι που επιβαρύνει μόνο το ζευγάρι δεν έχει ηθικές προεκτάσεις και προστατευει τον πολίτη – ασθενή από αχρείαστες εμβρυομεταφορες πάψτε να αποτελεί τροχοπέδη το παλιό εδάφιο αυτό.

 • 28 Ιουνίου 2022, 12:49 | Βασίλης Ταρλατζής

  Όπως έχω ήδη επιχειρηματολογήσει σε προηγούμενο σχόλιο, πιστεύω ότι οι άδειες για ΠΓΕ δεν χρειάζονται και πρέπει να καταργηθούν, ενώ μπορούν να υποκατασταθούν με εγκύκλιο της Αρχής που να περιλαμβάνει τις ακριβείς ενδείξεις για τις οποίες επιτρέπονται ΠΓΕ-Α και ΠΓΕ-Μ.
  Επίσης, δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται ειδική υποβολή και καταχώρηση των αποτελεσμάτων του ΠΓΕ. Υποθέτω ότι τα αποτελέσματα θα μπορούν να εξαχθούν από το Αρχείο των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται φυσικά και οι κύκλοι με ΠΓΕ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, σε σύντομο χρονικό διάστημα η σχετική πλατφόρμα, που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και της GDPR, θα είναι έτοιμη και σε αυτήν θα καταχωρούνται όλοι οι κύκλοι εξωσωματικής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ΠΓΕ, από όπου θα μπορούν να συλλεχθούν και καταχωριστούν τα δεδομένα του ΠΓΕ.
  Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ειδική αποστολή των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αυξάνει περαιτέρω την υπάρχουσα γραφειοκρατία στο εμβρυολογικό εργαστήριο.

 • Έχω ήδη τοποθετηθεί σε σχολιασμό προηγούμενου άρθρου σχετικά με τη διενέργεια προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου από εργαζόμενους στη Μονάδα Ι.Υ.Α.