Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

H δημόσια διαβούλευση για το σχεδιασμό προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης περιεχομένου στα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

Δημόσια Διαβούλευση για το σχεδιασμό προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης περιεχομένου στα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Picture 1Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α’) για το Πρόγραμμα Διαύγει@ περί διαφάνειας δια της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης αποφάσεων και πράξεων της διοίκησης, τα φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι πλέον στο σύνολό τους δωρεάν διαθέσιμα στους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, προς ανάγνωση, αποθήκευση και εκτύπωση.

Επειδή τα τεύχη Εφημερίδας της Κυβερνήσεως περιλαμβάνουν πλούσια πληροφορία, η οποία μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιμη δωρεάν και με φιλικό τρόπο στους πολίτες, το Εθνικό Τυπογραφείο σχεδιάζει τη δημιουργία νέων προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης της δημοσιευμένης ύλης.

Στην κατεύθυνση αυτή, σας καλούμε να συμμετάσχετε εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης περιεχομένου των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να καταθέσετε τις προτάσεις σας στις ερωτήσεις που παρατίθενται:

  1. Με ποια στοιχεία ενός τεύχους Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα επιθυμούσατε να πραγματοποιείτε πρωτογενώς αναζήτηση δημοσιευμένου περιεχομένου;
  2. Ποιοι συνδυασμοί στοιχείων θα σας εξυπηρετούσαν για τη σύνθετη αναζήτηση δημοσιευμένου περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως;
  3. Ποια πρόσθετα χαρακτηριστικά θα επιθυμούσατε να έχουν οι υπηρεσίες αναζήτησης δημοσιευμένου περιεχομένου;

Θα παρακαλούσαμε να μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας μέχρι την Τρίτη 31 Αυγούστου

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης

Ειδικός Γραμματέας