Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Εξοπλισμού Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ» θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν, αποδεικνύοντας με τα σχόλιά τους πως ο θεσμός της δημόσιας διαβούλευσης μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις που υποβλήθηκαν θα μελετηθούν προσεκτικά και θα ληφθούν υπόψη για την οριστική διαμόρφωση της διακήρυξης.

Προς διευκρίνιση ορισμένων σημείων τα οποία εμπεριέχονται σε αρκετά σχόλια και οφείλονται προφανώς σε ελλιπή ενημέρωση των συντακτών τους, θα θέλαμε να παραθέσουμε τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Η υφιστάμενη υποδομή του ΑΣΕΠ (h/w & s/w) έχει σχεδιαστεί με τεχνολογίες αλλά και με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του 2003. Όσον αφορά τις τεχνολογίες, αυτές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος τους θεωρούνται ξεπερασμένες με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους εξυπηρετητές που είναι αρχιτεκτονικής 32-bit. Επίσης, χρησιμοποιείται εξοπλισμός παλιάς τεχνολογίας για τον οποίο οι κατασκευαστές δεν παρέχουν υποστήριξη, με αποτέλεσμα η συντήρησή του να καθίσταται προβληματική.
  Όσον αφορά τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΣΕΠ, μπορούμε να πούμε πως τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιαστεί. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ότι:
  • ο μέσος όρος μοναδικών καθημερινών επισκεπτών στο portal του ΑΣΕΠ πριν το 2004 ήταν περίπου 816, ενώ σήμερα είναι περίπου 38.000
  • ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών στο portal του ΑΣΕΠ είναι σήμερα 52.226 και υποβάλλονται καθημερινά τουλάχιστον 30 νέα αιτήματα
  • ο αριθμός των χρηστών που είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στη λίστα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και λαμβάνουν μία τουλάχιστον ενημέρωση (newsletter) μέσα στην εβδομάδα ανέρχεται σε 91.868.
 1. Oι λειτουργίες που θα κληθεί να εξυπηρετήσει η αναβαθμισμένη υποδομή σε ημέρες υψηλής κίνησης (π.χ. τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ενός διαγωνισμού) και μάλιστα σε σχέση με έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων εξωτερικών (online) χρηστών ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
 • Για φορείς και υποψηφίους:
  1. αιτήματα για αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών, αποτελεσμάτων
  2. αιτήματα για διαχείριση προσωποποιημένης πληροφορίας (καρτέλας υποψηφίου κ.λ.π.)
  3. ταυτόχρονη υποβολών αιτήσεων
  4. αναζήτηση πληροφοριών, διαχείριση και υποβολή αιτημάτων εκ μέρους διαφόρων φορέων.
 • Για τους υπαλλήλους του ΑΣΕΠ:
  1. εισαγωγή/μεταβολή δεδομένων στις εφαρμογές
  2. ένταξη και βαθμολόγηση
  3. διαχείριση πρωτοκόλλου
 1. Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 3812/2009 & Ν. 3839/2010) έχει διευρυνθεί σημαντικά το πεδίο αρμοδιοτήτων του ΑΣΕΠ, καθώς στη δικαιοδοσία του υπάγεται πλέον το σύνολο –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- των προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και έχει θεσμοθετηθεί η επέκταση της αρμοδιότητάς του και στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο.
 2. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής του ΑΣΕΠ έχει υιοθετήσει τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της Πολιτείας, που προκρίνουν τεχνολογίες Virtualization & Cloud Computing.
 3. Το συγκεκριμένο έργο αφορά κυρίως προμήθεια υποδομών (και πιο συγκεκριμένα αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών που προσφέρει δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης) και όχι υπηρεσίες ανάπτυξης νέων εφαρμογών/υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται αποκλειστικά υπηρεσίες αναβάθμισης του υπάρχοντος συστήματος και ειδικότερα: η μετάπτωση και βελτιστοποίηση εφαρμογών (περιλαμβάνει την ενοποίηση των δυο συστημάτων, αναδιοργάνωση του τρόπου ενημέρωσης του Portal από το ΟΠΣ, αναβάθμιση του ΟΠΣ σε thin client – web based εφαρμογή), η υλοποίηση ενιαίας κονσόλας διαχείρισης υλικού και λογισμικού, η εκπαίδευση και η υποστήριξη.
 4. Το ΑΣΕΠ έχει προβλέψει και σχεδιάσει την αναβάθμιση του πληροφοριακού του συστήματος με αξιοποίηση της χρηματοδότησης τόσο μέσω του ΕΣΠΑ, όσο και μέσω του δικού του προϋπολογισμού. Καθώς όμως στο ΕΣΠΑ εντάσσονται μόνο έργα που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και αφορούν σε μεγάλο βαθμό υπηρεσίες, το τμήμα του έργου που αφορά το βασικό εξοπλισμό αναβάθμισης της υπάρχουσας δομής (servers, network, restore & back up, licenses, etc) υλοποιείται χωριστά και με ίδια μέσα, όπως προδιαγράφεται στο παρόν σχέδιο διακήρυξης της δημόσιας διαβούλευσης. Σε επόμενο διαγωνισμό θα υλοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ ολοκληρωμένες δράσεις που θα αποσκοπούν στην υλοποίηση ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο που ακολουθεί. Επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης των υπηρεσιών αυτών είναι η αναβάθμιση των υποδομών που δρομολογείται με το παρόν σχέδιο διακήρυξης.

Α/ΑΨηφιακή ΥπηρεσίαΕπίπεδο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης1
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφίου με ενσωμάτωση της δυνατότητας υποστήριξης πιστοποιημένων δικαιολογητικών και εισαγωγή βαθμού εγκυρότητας τεκμηρίου 4
Αναβαθμισμένη ηλεκτρονική αίτηση, ηλεκτρονική ένσταση & ηλεκτρονική αίτηση θεραπείας (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης κωδικοποίησης π.χ. πτυχία, της σύνδεσης με μητρώο υποψηφίων, αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχων πριν την υποβολή από τον υποψήφιο, προσωποποιημένη παρακολούθηση της πορείας της, προσυμπλήρωση πεδίων) 5
Υπηρεσία παρουσίασης απαντητικών φύλλων διαγωνισμών τύπου «πολλαπλής επιλογής»3
Ενημέρωση με προσωποποιημένο τρόπο (π.χ. fax, SMS, email) υποψηφίου για προκήρυξη ενός διαγωνισμού (που περιλαμβάνει θέσεις με κάποια χαρακτηριστικά για τα οποία έχει δηλώσει αρχικό ενδιαφέρον ο χρήστης) ή για την έκβαση αποτελέσματος (πχ για την έκβαση μιας ένστασης)5
Διαλειτουργικότητα με Φορείς έκδοσης / πιστοποίησης εγγράφων και Συστήματα διαχείρισης εγγράφων (G2G)
Διαλειτουργικότητα με το έργο ΕΡΜΗΣ για τη διαχείριση των εγγράφων του φακέλου του πολίτη που αφορούν τον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου, στο σύστημα του ΑΣΕΠ (αυτόματη αναζήτηση στοιχείων από τον ΕΡΜΗ που αφορούν έγγραφα πολίτη όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)5
Διαλειτουργικότητα με φορείς που εκδίδουν πιστοποιητικά απαραίτητα για την καρτέλα υποψηφίου και για την αξιολόγηση και έκδοση αποτελεσμάτων διαγωνισμού (αυτόματη αναζήτηση στοιχείων από συστήματα φορέων που εκδίδουν τα παραπάνω πιστοποιητικά)5
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών
Δημιουργία και ενημέρωση καρτέλας πολίτη4
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών μέσω απλού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & fax3
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών μέσω τηλεφώνου2

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του Έργου «Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ».

Το ανωτέρω έργο αποσκοπεί στην τεχνολογική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, με τελικό στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και την πληρέστερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων.

Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης το ΑΣΕΠ επιδιώκει, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις των συμμετεχόντων, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά άρτιο σχέδιο διακήρυξης. Για το λόγο αυτό καλεί το σύνολο των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τις παρατηρήσεις-προτάσεις τους μέχρι και την πάροδο της Τετάρτης 25.08.2010.