Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013, χωρίς να υποβληθούν σχόλια.

Δημόσια Διαβούλευση σε σχέδιο Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος

Η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν.4111/2013 (Α 18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τη διάταξη της παραγράφου 20 του άρθρου 22 του ν.4141/2013 (Α 81), είναι η αρµόδια αρχή για την εποπτεία της οργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδροµιών.
Η Ε.Ε.Ε.Π. εκπόνησε το σχέδιο του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, το οποίο με βάση την 57/2/17.06.2013 απόφασή της θέτει σε δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013.
Με το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού ρυθμίζονται τα ζητήματα διεξαγωγής και ελέγχου του κάθε τύπου αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος που διοργανώνεται ή διατίθεται στην Ελληνική Επικράτεια.
Με το σχέδιο Κανονισμού που τίθεται στη δημόσια διαβούλευση επιχειρείται η διασφάλιση της διαφανούς, έντιμης και ελεγχόμενης διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την προστασία του καταναλωτικού κοινού, και ιδίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και των παικτών.
Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί όλους όσους θα έχουν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν με σχόλια στη διαβούλευση και τους διαβεβαιώνει ότι αυτά θα τύχουν της σχετικής επεξεργασίας, ώστε να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το τελικό σχέδιο του Κανονισμού πριν την έγκρισή του.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευγένιος Γιαννακόπουλος