Θέμα 2 : Κοστολόγηση του κύκλου ζωής έργου, προμήθειας, υπηρεσίας

Γενικά :
Στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να επιλέξουν κριτήρια ανάθεσης, τα οποία θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν έργα, αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που είναι τα πλέον κατάλληλα για τις ανάγκες τους, αξιολογώντας κάθε φορά την καλύτερη αναλογία τιμής-ποιότητας. Για να προσδιορίσουν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκτός των περιπτώσεων που μοναδικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία προσέγγιση κοστολόγηση του κύκλου ζωής των προς ανάθεση έργων, αγαθών ή υπηρεσιών.
Ως «κόστος κύκλου ζωής», νοείται το συνολικό κόστος που θα επιφέρει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα έργο στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στη διάρκεια της χρήσιμης ζωής του. Κατά συνέπεια, η έννοια του «κόστους κύκλου ζωής» περιλαμβάνει, τόσο το “εσωτερικό” κόστος, όπως οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, μεταφοράς, χρήσης, συντήρησης και απόρριψης στο τέλος του κύκλου ζωής, όσο και πτυχές του κόστους που οφείλονται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με την προμήθεια, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εφόσον η χρηματική του αξία μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευθεί .

Ερώτηση 1: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλείσθε να:
α) μας γνωστοποιήσετε τις γενικές παρατηρήσεις σας επί των άρθρων των νέων οδηγιών που προωθούν την προσέγγιση της κοστολόγησης του κύκλου ζωής
-και-
β) μας γνωστοποιήσετε ποια θα ήταν, κατά τη γνώμη σας, τα πλέον ενδεδειγμένα εφαρμοστικά μέτρα (π.χ κανονιστική πράξη, μη δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες κλπ ), που θα πρέπει να λάβει η χώρα μας, κατά τη μεταφορά των νέων οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη, για την καλύτερη εφαρμογή των σχετικών άρθρων, σε συνάρτηση με τις επικρατούσες εθνικές πολιτικές και συνθήκες (παρακαλείσθε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση της πρότασής σας).

Διευκρινίσεις: Κατά την επιλογή των προτεινόμενων εθνικών μέτρων εφαρμογής εκ μέρους του φορέα σας, θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη: α) η Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα, COM ( 2013 ) 685 και β) η Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές, COM ( 2014 ) 368, καθόσον αμφότερες προωθούν τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, μέσω της παρακολούθησης του οριζόντιου (κανονιστικού) αντικτύπου .

Ερώτηση 2: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και εξ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε, έχει θεσπισθεί σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο που, είτε καθιστά υποχρεωτική, είτε καταλείπει στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, τη χρήση ποσοτικών ή αριθμητικών δεικτών ή άλλης μεθόδου για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής και εάν ναι, πώς και σε ποιους τομείς, εφαρμόζονται μέχρι σήμερα οι σχετικές διατάξεις από τον φορέα σας? Αν όχι, κρίνεται σκόπιμο να θεσπισθεί; Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας, ο αρμόδιος φορέας για την θέσπισή του;

Οριζόντια διευκρίνιση: Για διευκόλυνση των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου, στο Παράρτημα που ακολουθεί παρατίθενται οι συναφείς με τα ανωτέρω θέματα διατάξεις και τα αντίστοιχα Παραρτήματα των Οδηγιών.

Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες παρατηρήσεις/σχόλια που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις/επιλογές, εφόσον αφορούν θέματα του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης , ήτοι:
ΘΕΜΑ 1. Περιορισμοί στη χρήση της τιμής/κόστους ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης
ΘΕΜΑ 2. Κοστολόγηση κύκλου ζωής

Δ. Στοιχεία επικοινωνίας

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας επί των θεμάτων του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης μέχρι τις 15 Μαΐου 2015:
•στην ιστοσελίδα www.opengov.gr
•στην ηλεκτρονική διεύθυνση odigies@eaadhsy.gr
•στη δ/νση Λ. Κηφισίας 7 Αθήνα, τ.κ. 115 23

Τηλ. επικοινωνίας: 213 2124 738
213 2124 743
213 2124 768
213 2124 766
213 2124 732

Οι απαντήσεις σας είναι πολύτιμες για το έργο της ενσωμάτωσης. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε το παρόν έγγραφο.
Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας επί της διαδικασίας διαβούλευσης (βλ. παραπάνω Β.), μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 213 2124 732.