ΘΕΜΑ 1: Περιορισμοί στη χρήση της τιμής/κόστους ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης

Διευκρινίσεις :
Στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, μοναδικό κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά υπό την έννοια ότι η τελική επιλογή του αναδόχου αποτελεί την οικονομικά καλύτερη λύση μεταξύ αυτών που προσφέρονται. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εξακολουθεί να μπορεί να εκτιμηθεί στη βάση
– είτε της τιμής (στην ουσία κριτήριο χαμηλότερης τιμής),
– είτε του κόστους,
– είτε της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Περαιτέρω, οι οδηγίες παρέχουν την ευχέρεια στα κράτη – μέλη προκειμένου να ενισχυθεί το στοιχείο της ποιότητας (πχ σε συμβάσεις με αντικείμενο πνευματικές /διανοητικές εργασίες), να περιορίζουν τη χρήση της τιμής ή του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η δυνατότητα αυτή λαμβάνει υπόψιν της και το γεγονός ότι, ενδεχομένως, για ορισμένες συμβάσεις, (πχ προϊόντα τυποποιημένα και ετοιμοπαράδοτα “off-the-shelf”) αρμόζει το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.
Στο σημείο αυτό ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα, η ανάθεση συμβάσεων έργων, στις οποίες εφαρμόζονται τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. (α), (β), (γ) και (ε) του ν. 3669/2008, γίνεται με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης αυτό της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 των Προτύπων Τευχών Τύπου Α και Β (ΦΕΚ 2897/Β/15.11.2013).

Επιλογή 1η
Κατά την άποψή σας, θεωρείτε σκόπιμο, :
α) Να ενσωματωθεί η δυνατότητα αποκλεισμού ή περιορισμού της τιμής ή του κόστους, ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για ορισμένα είδη συμβάσεων ή κατηγορίες αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων ή
β) να μην ενσωματωθεί ο παραπάνω περιορισμός και να παραμείνει στην ευχέρεια των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων η ελεύθερη επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων;

Επιλογή 2η
Στην περίπτωση που στην προηγούμενη Επιλογή απαντήσετε το 1-α, κατά την άποψή σας θεωρείτε σκόπιμο κατά την ενσωμάτωση
(α) να απαγορευθεί η πρόβλεψη της τιμής ή του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (σε περίπτωση θετική απάντησης, αναφέρατε συνοπτική αιτιολογία); ή

(β) να απαγορευθεί η πρόβλεψη της τιμής ή του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης
(i) για συγκεκριμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων ή
(ii) για ορισμένα είδη συμβάσεων ή
(iii) για ορισμένα είδη συμβάσεων και συγκεκριμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων;
ή

(γ) να περιοριστεί η δυνατότητα χρήσης της τιμής ή του κόστους ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης
i) για συγκεκριμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων ή
ii) για ορισμένα είδη συμβάσεων ή
iii) για ορισμένα είδη συμβάσεων και συγκεκριμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων

Στην περίπτωση που επιλέξετε το β ή το γ παρακαλείσθε να προσδιορίσετε με ακρίβεια και επαρκή αιτιολόγηση, ανάλογα των περιπτώσεων i, ii ή iii τις συγκεκριμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών/ αναθέτοντων φορέων, τα συγκεκριμένα είδη δημοσίων συμβάσεων ή τον συνδυασμό αυτών που προτείνετε.

  • 14 Μαΐου 2015, 15:12 | Κ. Καρλής

    Να παραμείνει ως ευχέρεια η επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης, χωρίς αποκλεισμό οποιουδήποτε κριτηρίου, δεδομένου ότι έτσι παρέχεται ευελιξία να χρησιμοποιούνται διαφορετικά κριτήρια αναλόγως του είδους της συμβάσεως .

  • 8 Μαΐου 2015, 09:13 | P. Somalis

    Θεωρώ σκόπιμο να ενσωματωθεί η δυνατότητα αποκλεισμού ή περιορισμού της τιμής ή του κόστους, ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για ορισμένα είδη συμβάσεων όπως π.χ. τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η χρήση των οποίων προορίζεται για τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της υγείας. Πιστεύω ότι κατά την ενσωμάτωση θα πρέπει να απαγορευθεί η πρόβλεψη της τιμής ή του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συναφή είδη.