ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Εξ όσων γνωρίζετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, υφίστανται άλλα κωδικολόγια πέραν του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα οποία άπτονται των δημοσίων συμβάσεων; παρακαλώ προσδιορίστε αναφέροντας τυχόν σχετικούς νόμους ή κανονιστικές πράξεις καθώς και τους αριθμούς Φύλλων Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία έχουν δημοσιευτεί. [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην ανωτέρω ερώτηση, τα ως άνω κωδικολόγια θεωρείτε πως είναι συμβατά, εξ όσων γνωρίζετε, με το Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV); παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]. Στην περίπτωση που δεν είναι συμβατά, υπό ποιους όρους θεωρείτε πως θα μπορούσαν να γίνουν συμβατά; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών , οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο συμβάσεων, γίνονται εφεξής με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, με σκοπό την προσαρμογή των κωδικών CPV που αναφέρονται στις ως άνω Οδηγίες, οσάκις αλλαγές στην ονοματολογία CPV πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στις Οδηγίες, χωρίς αυτές να συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των Οδηγιών .

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Κρίνετε σκόπιμο, για λόγους ομοιογένειας και λειτουργικότητας, να επεκταθεί η ονοματολογία CPV και στις συμβάσεις των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια (κατώφλια) που ορίζονται από τις Οδηγίες ;