Άρθρο 01: – Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015

H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 δύναται να προεγκριθεί, πριν τη διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικής δηλωτικής διαδικασίας γνωστοποίησης της συναλλαγής. Η προέγκριση της συναλλαγής απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση προκαταβολής του φόρου που προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο, που αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της δαπάνης. Η προέγκριση της συναλλαγής και η εξαίρεση από την προκαταβολή φόρου χορηγείται εφόσον ο φορολογούμενος γνωστοποιήσει την εν λόγω συναλλαγή στη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών  από την ολοκλήρωσή της και εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Η προέγκριση της συναλλαγής χορηγείται αυτοδίκαια με την κατάθεση της δήλωσης εάν ο υπόχρεος δηλώσει ότι εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αφορά συναλλαγή για την οποία υπάρχουν έγγραφα διακίνησης από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, τα οποία πιστοποιούν την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τη λήψη των αγαθών, ή στην περίπτωση των υπηρεσιών, η παροχή της υπηρεσίας διενεργείται από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, και υπάρχει πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου.
 • Αφορά συναλλαγή εισαγωγής στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και φυσικού αερίου.
 • Αφορά συναλλαγή με εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής κατά τον χρόνο διενέργειας της συναλλαγής.
 • Αφορά συναλλαγή που το ποσό της αθροιζόμενο με άλλες συναλλαγές που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 δεν ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος που αφορά.
 • Αφορά επαναλαμβανόμενη ομοειδή συναλλαγή με τον ίδιο προμηθευτή και αντικείμενο, για την οποία δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή της τιμής, συγκεκριμένα άνω του 5%, και έχει υπάρξει προέγκριση για την αρχική ομοειδή συναλλαγή κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.
 • Αφορά συναλλαγή με αντικείμενο προϊόντα ή εμπορεύματα για τα οποία η τιμή προσδιορίζεται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός για το οποίο υπάρχουν όλα τα στοιχεία απόδειξης.
 • Αφορά μίσθωση αεροσκαφών τα οποία είναι νηολογημένα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή κράτη που υπόκεινται σε προνομιακό καθεστώς και μισθώνονται από ημεδαπές αεροπορικές εταιρείες ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένα στην Ελλάδα.
 • Αφορά σύμβαση ναυλώσεως πλοίου ως προς το ναύλο.

Β) Η προέγκριση χορηγείται για κάθε άλλη συναλλαγή που υπάγεται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 εάν ο υπόχρεος δηλώσει ότι διαθέτει τεκμήρια που να πιστοποιούν αθροιστικά ότι ισχύουν τα εξής:

 1. Έγγραφη σύμβαση έργου ή εμπορική συμφωνία που ορίζει τους όρους συναλλαγής (αντικείμενο, διάρκεια, τίμημα, τρόπους πληρωμής και υποχρεώσεις των μερών) η οποία έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
 2. Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) ετών της αλλοδαπής εταιρείας, εφόσον η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 3 έτη  ή , εναλλακτικά, ισολογισμοί  ενός (1) ή δύο (2) ετών, εφόσον η εταιρεία λειτουργεί τα τελευταία τρία έτη .
 3. Δήλωση Πελατών – Προμηθευτών ή πελατολόγιο της αλλοδαπής εταιρείας από την οποία θα προκύπτει ότι η ημεδαπή εταιρεία δεν είναι ο μοναδικός πελάτης ή εναλλακτικά κατάσταση παγίων ή δαπάνες ενοικίου της αλλοδαπής εταιρείας από την οποία προκύπτει ύπαρξη παγίων, εκτός ακινήτου ή ακινήτων, αρχικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ και δαπάνες ενοικίου άνω των 5.000 ευρώ κατά το τελευταίο έτος, εκτός εάν η αλλοδαπή εταιρεία εδρεύει σε ιδιόκτητο ακίνητο για το οποίο υπάρχει συμβόλαιο, ή εναλλακτικά τιμοκατάλογο της αλλοδαπής εταιρείας που να έχει θεωρηθεί από το κράτος εγκατάστασής της ή θεωρημένη από το κράτος εγκατάστασης του προμηθευτή κατάσταση μόνιμου απασχολούμενου προσωπικού που υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους που διενεργήθηκε η συναλλαγή.
 4. Εξόφληση τιμολογίων μέσω τραπεζικού συστήματος ή ύπαρξη τραπεζικής εγγύησης που αφορά τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
 5. Ύπαρξη τελωνειακών εγγράφων ή εγγράφων μεταφοράς που πιστοποιούν την πραγματική μεταφορά και λήψη των αγαθών ή πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου που πιστοποιεί την πραγματική παροχή υπηρεσιών.
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του προμηθευτή, όπου προκύπτει ότι φορολογείται στη χώρα της αλλοδαπής για το εισόδημά του ή εναλλακτικά πιστοποιητικό για την ύπαρξη επαγγελματικής έδρας της εταιρείας στην αλλοδαπή ή εναλλακτικά έναρξη επαγγέλματος της αλλοδαπής εταιρείας που να περιλαμβάνει ως δραστηριότητα τη συναλλαγή που αφορά.

Στη δήλωση ο υπόχρεος γνωστοποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τη συναλλαγή, και πιο συγκεκριμένα το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας,  τον ΑΦΜ στη χώρα που δραστηριοποιείται, τη χώρα που βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του προτιμολογίου, την αξία της συναλλαγής, το είδος που αφορά, και δηλώνει ότι ο προμηθευτής δεν είναι συνδεμένο πρόσωπο με τον αγοραστή, ποιες από τις ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν (Α ή Β), καθώς και ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τεκμήρια) τα οποία πιστοποιούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Όταν για τη συγκεκριμένη συναλλαγή προκύπτει από τη δήλωση του υπόχρεου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προέγκριση της συναλλαγής, τότε η συγκεκριμένη συναλλαγή εξαιρείται από την υποχρέωση προκαταβολής φόρου και ο φορολογούμενος δύναται να αναγνωρίσει τη δαπάνη. Η προέγκριση της συναλλαγής δεν δεσμεύει οποιονδήποτε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο από τον οποίο ενδέχεται να προκύψουν νέα δεδομένα.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί σε φάκελο ανά συναλλαγή όλα τα απαραίτητα τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προέγκριση της συναλλαγής, μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας παραγραφής του συγκεκριμένου φορολογικού έτους, όπως ορίζεται από τον ν.4174/2013, καθώς και να τα επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. Για ομοειδείς συναλλαγές από την ίδια επιχείρηση ισχύουν τα αρχικά τεκμήρια για διάστημα ενός έτους από την αρχική δήλωση. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού θα πρέπει να ανανεώνονται και να διατηρούνται αντίστοιχα τεκμήρια για τη νέα συναλλαγή.

Η ανωτέρω δήλωση μπορεί να κατατίθεται πριν τη διενέργεια ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον ο υπόχρεος είναι βέβαιος ότι διαθέτει τα απαραίτητα τεκμήρια που αναφέρονται στη δήλωση.

 • 7 Μαΐου 2015, 12:10 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Ως μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών της Βουλγαρίας, και ως επίσημος διρμηνέας του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, οφείλω να σας ενημερώσω ότι οι αποφάσεις σας έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στις Διπλωματικές Σχέσεις των δύο χωρών, κάτι που κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν ήταν απαραίτητο να συμβεί την συγκεκριμένη στιγμή που είναι τόσο κρίσιμη για την πατρίδα μας που ευελπιστεί να «κερδίσει» με το μέρος της συμμάχους στην δύσκολη διαπραγμάτευση που εξελίσεται. Εγώ δεν θα σας μιλήσω με αριθμούς συναλλαγών μεταγύ των δύο χωρών, διότι θεωρώ ότι τους γνωρίζετε. Από συζητήσεις μας ως σύλλογος, με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, όπου έχουμε υποβάλλει και επίσημα τις προτάσεις μας,μας έγινε γνωστό ότι η Βουλγαρική Κυβέρνηση έχει δηλώσει επίσημα ότι αν δεν βρεθεί λύση επί της Διπλωματικής οδού , θα καταφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Τα Βουλγάρικα Μ.Μ.Ε., κάνουν καθημερινή σχεδόν αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα.Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ένα συμαντικό κεφάλαιο και πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθείτε με αφοσείωση. Απλά όμως η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε πιο πρακτικούς και απλούς τρόπους, που θα έχουν άμεση αποτελεσματικότητα στον τομέα των φορολογικών ελέγχων, στις αρμοδιότητες των εφοριακών υπαλλήλων, στην συνδρομή των λογιστών και όλα αυτά σαν μια συνηστώσα στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Προς ενημέρωσή σας μόνο θα σας πω ότι στην Βουλγαρία είμαστε σαν λογιστές συνυπεύθυνοι των διαχειριστών, οι ταμειακές μηχανές είναι συνδεδεμένες με τις κατα τόπους εφορίες, οι έλεγχοι των πελατών μας πραγματοποιούνται στα λογιστικά μας γραφεία αφού εκ των προτέρων έχουμε ανταλλάξει e-mail, με τον αρμόδιο ελεγκτή για τον προέλεγχο των δικαιολογητικών που μας ζητούν.
  Εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και θα είμαι πάντα στην διάθεσή σας.

 • 7 Μαΐου 2015, 12:38 | Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

  1. Δεν αποκλείει η προέγκριση τον κανονικό φορολογικό έλεγχο. Ο φορολογικός έλεγχος όμως δεν δεσμεύεται από την προέγκριση. Δεν ορίζεται όμως πότε και γιατί μπορεί ο φορολογικός έλεγχος να φτάσει σε άλλο αποτέλεσμα από την προέγκριση και να αντιμετωπίσει ως μη εκπίπτουσα μια συναλλαγή. Αν βρεθούν νέα στοιχεία, οπότε και είναι εύλογο, ή μπορεί και με απλή διαφορετική εκτίμηση των ιδίων στοιχείων;

  2. Πρέπει να καταστεί σαφές αν οι διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 αλλά ακόμα και του 4 αφορούν και τριγωνικές συναλλαγές ή για αυτές ισχύει σε κάθε περίπτωση η παρακράτηση φόρου και η απόρριψη τους ή και απευθείας και άνευ ετ’ετερου απόρριψη τους. Λεκτικά η πρώτη περίπτωση της κατηγορίας Α του άρθρου 1 της ΥΑ αναφέρεται σε “εγγραφα διακίνισης από την χώρα έκδοσης του τιμολογίου”. Αρα δεν περιλαμβάνει τις τριγωνικές. Αυτό φαίνεται να εκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι γενικός κανόνας για όλες τις περιπτώσεις εξαιρέσεων;