Άρθρο 05: – Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει για συναλλαγές με εκδιδόμενα τιμολόγια μετά την 1.9.2015, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 7 Μαΐου 2015, 12:45 | Deloitte Business Solutions

  Σχόλιο: Η έναρξη ισχύος συνδέεται με την έκδοση των τιμολογίων και όχι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Θεωρούμε ότι όλες οι τυχόν γνωστοποιήσεις πρέπει να συνδέονται με την καταχώριση του τιμολογίου στα βιβλία του φορολογουμένου.
  Να γίνει ρητή μνεία στην διάταξη ότι ειδικά για το 2015 καμία υποχρέωση δεν πρέπει να επιβληθεί μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματος (καταβολή προκαταβλητέου φόρου ή προέγκριση), αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προβλεφθεί με Υπουργική Απόφαση. Θέλει αλλαγή της νομοθετικής διάταξης.

 • Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για το άρθρο 21 του Ν. 4321/2015
  Δημόσια Διαβούλευση

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΔΔΕ&L)

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Ως Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος θα θέλαμε να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση σας για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 του νόμου 4321/2015 καταθέτοντας παρακάτω τους προβληματισμούς και τις σχετικές μας προτάσεις:

  1. Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί μια βασική ειδοποιός διαφορά αναφορικά με τον κλάδο μας (διαμεταφορικές επιχειρήσεις) όπου η φύση των συναλλαγών είναι απόλυτα διαφανής γιατί καλύπτεται από σειρά εγγράφων, και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος μας στις πρόνοιες του άρθρου 21 του νόμου 4321/2015.

  2. Επί του προκειμένου θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η πληρωμή ναύλου προς τους συνεργαζόμενους μεταφορείς για την διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί καθημερινή συνήθη συναλλαγή και πρακτική για όλες τις εταιρίες του κλάδου μας, άνευ της οποίας η μετατόπιση εμπορευμάτων είναι αδύνατη. Συνεπώς, η δαπάνη αυτή είναι απολύτως αυταπόδεικτη, συνήθης και απόλυτα παραγωγική. Αποδεικνύεται δε από σειρά υποστηρικτικών εγγράφων, όπως επί παραδείγματι φορτωτικά έγγραφα, συνοδευτικά αυτών εμπορικά τιμολόγια, τελωνειακά έγγραφα αν πρόκειται περί μεταφορών από και προς τρίτες χώρες, κλπ, ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία όλες οι συναλλαγές γίνονται διατραπεζικά (μέσω εμβασμάτων και πληρωτέων επιταγών) με βάση τους κανονισμούς της τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεικνύουν το γνήσιο της συναλλαγής. Κατά συνέπεια οι συναλλαγές είναι αυταπόδεικτες και πρέπει αυτοδίκαια να τύχουν απαλλαγής από την εφαρμογή του άρθρου 21. Σε διαφορετική περίπτωση το διαχειριστικό κόστος για την δήλωση των συναλλαγών αυτών (χιλιάδες ομαδικές αποστολές μηνιαίως) θα είναι δυσχερέστατα επιβαρυντικό για τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων του κλάδου μας ιδιαίτερα στην παρούσα υφεσιακή στασιμότητα που προκαλεί τεράστια προβλήματα ρευστότητας και λειτουργικής επάρκειας στο σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων.
  3. Στην περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε τα σχόλια της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με την οποία {ως προς τις συναλλαγές με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Βουλγαρία, Ιρλανδία, Κύπρος), η διάταξη ενδεχομένως συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό των ελευθεριών εγκατάστασης, κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι η κατάσταση που ρυθμίζει η προτεινόμενη διάταξη δεν συνιστά αναγκαίως «επίπλαστη κατάστασης», όπως η έννοια αυτή έχει διαμορφωθεί από την νομολογία του ΔΕΚ…}.

  Είναι σαφές λοιπόν ότι πρόκειται για καταστρατήγηση του cabotage, ενώ σε περίπτωση εφαρμογής της νομοθεσίας και με δεδομένη την ελαχιστοποίηση του ελληνικού στόλου και άρα της προσφοράς είναι βέβαιο ότι θα καταγραφεί αύξηση του μεταφορικού κόστους με άμεση αρνητική συνέπεια την μετακύλιση του στην αγορά.
  Εκτίμηση μας είναι πως για τις 3 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Βουλγαρία και Ιρλανδία) οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών διεθνούς διαμεταφοράς που είναι εγκατεστημένες σε αυτές θα πρέπει να τύχουν πλήρους εξαίρεσης από την εφαρμογή του άρθρου 21. Κάθε εταιρία που δραστηριοποιείται νομίμως επιχειρηματικά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρεί αυτοδίκαια όλους τους επιχειρηματικούς κανόνες και περιορισμούς που επιβάλει η κοινοτική νομοθεσία και κατά συνέπεια όλες οι συναλλαγές ελέγχονται και δηλώνονται στα κράτη-μέλη που εδράζεται η συγκεκριμένη επιχείρηση (μέσω της διαδικασίας VIES {vat information exchange system}).

  4. Στην περίπτωση των συναλλαγών με τρίτες χώρες όλες οι εισαγωγές διεξάγονται μέσω των Ελληνικών τελωνειακών αρχών, όπου καταδεικνύεται άμεσα και χωρίς αμφισβήτηση η πραγματικότητα της συναλλαγής ενώ καταβάλλονται άμεσα όλοι οι αναλογούντες δασμοί και φόροι για τον τελωνισμό και την απελευθέρωση των εμπορευμάτων.

  5. Αναφορικά με την περίπτωση συναλλαγών που αφορούν σε καθαρή τριγωνική συναλλαγή (π.χ. Έλληνας διαμεταφορέας λαμβάνει εντολή για μεταφορά από μία Τρίτη χώρα σε μία άλλη Τρίτη χώρα) για λογαριασμό Ελληνικής επιχείρησης (π.χ. Ελληνική Ναυτιλιακή εταιρία) η πραγματικότητα της συναλλαγής αποδεικνύεται από όλα τα σχετικά υποστηρικτικά (εμπορικά τιμολόγια-κιβωτολόγια) και φορτωτικά έγγραφα (αεροπορικές, θαλάσσιες η οδικές φορτωτικές) που εκδίδονται στην χώρα αποστολής των εμπορευμάτων. Επικουρικά υπάρχουν αντίγραφα από τις τελωνειακές πράξεις εισαγωγής στην χώρα παραλαβής-άφιξης των εμπορευμάτων.
  Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το κίνδυνο που θα αντιμετώπιζε η χώρα μας εάν κάποια άλλη χώρα θέσπιζε αντίστοιχη νομοθεσία όπου εξ’ ορισμού θα καταπόντιζε την όποια αναπτυξιακή πολιτική για να καταστεί το λιμάνι του Πειραιά, κέντρο διαμετακόμισης και θαλάσσιος κόμβος (hub) για την διακίνηση των εμπορευμάτων.

  Σε περίπτωση που για όλους τους παραπάνω λόγους δεν γίνει αποδεκτή αυτοδίκαια η μη συμπερίληψη των συναλλαγών που σας περιγράψαμε και πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία προέγκρισης τους με την κατάθεση σχετικής δήλωσης θα θέλαμε να σας ζητήσουμε τα εξής:
   να δοθούν ακριβείς και σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής και διαδικασίας,
   να υλοποιείται με ένα ελάχιστο διαχειριστικό κόστος,
   να υπάρξει άμεση και ταχεία βελτίωση υποδοχής στοιχείων από το μηχανογραφικό / πληροφοριακό σύστημα των αρμοδίων υπηρεσιών,
   να αποφευχθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις φορολογουμένων και αρχών,
   να διατηρούνται όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα του φακέλου της συναλλαγής σε ηλεκτρονική ή /και έντυπη μορφή στα αρχεία της επιχείρησης και να είναι διαθέσιμα σε κάθε ελεγκτική δημόσια αρχή όταν αυτή το θελήσει.
  Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε τις αντικειμενικές δυσκολίες, εκ μέρους των εμπόρων-εισαγωγέων, παραληπτών των εμπορευμάτων, για την εκπλήρωση όλων των σωρευτικών προϋποθέσεων που τίθενται στην παράγραφο Β του σχεδίου υπουργικής απόφασης ιδιαίτερα για το γεγονός ότι:
   δεν δίδονται τα αιτούμενα στοιχεία από τους προμηθευτές των εταιρειών (για εμπορικούς λόγους) /προϋπόθεση 2&3
   υπάρχει διαφορετική εμπορική/ φορολογική νομοθεσία στα επιμέρους κράτη /προϋπόθεση 6
  Η επιμονή στην ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων σωρευτικά θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην δημιουργία ανυπέρβλητων εμποδίων με αποτέλεσμα στην μείωση των εμπορικών ροών προς την χώρα μας σε μια περίοδο που η αγορά τις έχει απόλυτα ανάγκη.
  Σε κάθε περίπτωση και επειδή στο θέμα έχει πολλές παραμέτρους, που δεν μπορούν να καταγραφούν στο παρόν έγγραφο, τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου προτίθενται να τις παρουσιάσουν σε συνάντηση που θα οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Με τιμή,
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΔΔΕ&L)

 • 25 Απριλίου 2015, 11:00 | JP

  Το άρθρο 21 είναι κατάπτυστο κατασκεύασμα πολυεθνικών εταιρειών και δανειστών του δημοσίου και θα πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό του όσον αφορά τα προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, με εξαίρεση τις συναλλαγές που αφορούν σε κράτη μη συνεργαζόμενα με την Ελλάδα.

  Κατά τα λοιπά το ζήτημα της μεταφοράς κερδών σε περιοχές με χαμηλούς συντελεστές φόρου, ήδη αντιμετωπίζεται μέσω της υποβολής ηλεκτρονικών φακέλων ενδοομιλικών συναλλαγών, για τις επιχειρήσεις με τον όγκο που κάτι τέτοιο έχει νόημα.

  Την ίδια στιγμή όλες οι αγορές προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, εξοφλούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος το οποίο συνεργαζόμενο απόλυτα με τις αρχές (βλέπε πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών ΟΟΣΑ, λίστες καταθετών Ελβετίας κλπ) ήδη γνωρίζει και γνωστοποιεί προσεχώς και απευθείας μέσω πληροφοριακού συστήματος, τον τελικό δικαιούχο σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες οποιαδήποτε και αν είναι η εταιρική δομή.

  Η διαδικασία απαλλαγής που προτάθηκε σε δημόσια διαβούλευση, επιβαρύνει αδικαιολόγητα με γραφειοκρατικές διαδικασίες ειδικά τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες ακροβατούν εν μέσω οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα τη μεταφορά όλο και μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς στις μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

  Είτε ονομαστεί παρακράτηση ή φόρος επί αγορών (βλέπε σχόλια επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής), κανείς δεν πληρώνει χαράτσι συν 26% επί των αγορών του και κανείς δεν πουλάει αν πρόκειται να του κρατήσεις το 26%. Ιδίως εφόσον αφορά σε εισαγωγές, λόγω της χαμηλής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών μας, κανένας προμηθευτής εξωτερικού δεν πουλά πλέον το οτιδήποτε στην Ελλάδα χωρίς να λάβει την πλήρη προεξόφληση, επομένως αντιλαμβάνεστε τις επιπλοκές.

  Το άμεσο όφελος για το δημόσιο από το άρθρο 21 είναι μηδαμινό καθώς είτε λειτουργεί αποτρεπτικά για τις όποιες συναλλαγές είτε αναγκάζει τους εμπλεκόμενους να επιβαρύνονται με έξοδα διεκπεραίωσης και υποβολής δηλώσεων. Παράλληλα εκτοξεύονται οι κανονιστικοί κίνδυνοι για τις ανέλεγκτες χρήσεις των επιχειρήσεων το οποίο συνιστά υφεσιακό αντίκτυπο στην αγορά καθώς και αποτρεπτικό στοιχείο για οποιαδήποτε υποψήφια επένδυση.

  Από την άλλη το δημόσιο θα επιβαρυνθεί με το κόστος ανάπτυξης μιας ακόμη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δηλώσεις απαλλαγής (καμιά πολυεθνικούλα θα τα πάρει δηλαδή). Σημειώστε ότι ο ΟΟΣΑ αναπτύσει πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συμμετέχουν τα συνεργαζόμενα κράτη και βεβαίως θα έχει πρόσβαση και η Ελλάδα, από το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε επίπεδο τελικού δικαιούχου.

  Έμμεσα υπάρχει εμφανής ζημιά και περαιτέρω ύφεση για την αγορά και την μικρομεσαία επιχείρηση η οποία γίνεται ακόμη λιγότερο ανταγωνιστική αναγκασμένη σε απορρόφηση του κόστους διαδικασίας και κινδύνων ή την καταβολή του φόρου ή σε αγορές από προμηθευτές με έδρα φορολογικά «ακριβές» χώρες.

  Ουσιαστικά η κυβέρνηση για την εισαγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τροφοδοτεί με την παρούσα «φωτογραφική» διάταξη τις οικονομίες και τα δημόσια ταμεία των μεγάλων ανεπτυγμένων χωρών (Γερμανία, κλπ).

  Κανονικά μια αριστερή κυβέρνηση πέρα από κάθε επιστημονική οικονομοτεχνική αναπτυξιακή λογική η οποία βροντοφωνάζει την απόσυρση του άρθρου 21, θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις εισαγωγές από προμηθευτές αναπτυσσόμενων συνεργάσιμων με την Ελλάδα κρατών με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές!!! ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ!!!

 • 24 Απριλίου 2015, 10:29 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01/09/2015 ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;