Άρθρο 04: Εξαιρέσεις υπαγωγής στο άρθρο 21 του ν.4321/2015.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν.4321/2013:

 • Συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων.
 • Συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ζ) ν.4172/2013, οι οποίες έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και των άρθρων 21 και 22 του ν.4174/2013.

Το άρθρο 21 περ. (γ) τίθεται σε εφαρμογή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η ημεδαπή επιχείρηση δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 50 ν. 4172/2013 και των άρθρων 21 και 22 του ν.4174/2013, δηλαδή είτε πραγματοποιεί συναλλαγή με όρους διαφορετικούς από αυτούς που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, είτε δεν έχει τεκμηριώσει τη σχετική συναλλαγή στο πλαίσιο φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 21 του ν.4174/2013 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι δαπάνες που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα πρόσωπα, πριν τη λήξη της προθεσμίας για την σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών του αντίστοιχου φορολογικού έτους, θα υποστηρίζονται από τον φάκελο τεκμηρίωσης του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. Ειδικά σε περιπτώσεις δαπανών που καταβάλλονται σε συνδεδεμένα πρόσωπα πριν τη λήξη της προθεσμίας για τη σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης για το αντίστοιχο φορολογικό έτος και αφορούν συναλλαγές που δεν έχουν τεκμηριωθεί στο πλαίσιο του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους (π.χ. νέες συναλλαγές), η υποχρέωση υποβολής αντιγράφου του φακέλου τεκμηρίωσης, για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 21 παρ. (γ) του ν.4321/2015 θα μετατίθεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας  για τη σύνταξη του εν λόγω φακέλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21παρ.3 του ν.4174/2013.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν.4321/2015 εφαρμόζονται και για όσες συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν είναι υπόχρεες κατάθεσης φακέλου τεκμηρίωσης.

Ο ορισμός της «εν τοις πράγμασι» συνδεδεμένης επιχείρησης της περίπτωσης γ’ του άρθρου 21 του ν.4321/2015, ταυτίζεται με τον ορισμό του «συνδεδεμένου προσώπου», όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 (ζ) του ν.4172/2013.

 • Συναλλαγές που αφορούν ενδοομιλικές πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 παρ.2 του ν.4172/2013.
 • 7 Μαΐου 2015, 12:01 | Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας εκπροσωπώντας τα επιβατηγά πλοία ακτοπλοϊκών και διεθνών πλόων, εκφράζει την αντίθεσή του στις διατάξεις της προτεινόμενης Υπουργικής Απόφασης, καθώς αναμένεται να δημιουργήσουν εξαιρετική λειτουργική, γραφειοκρατική και οικονομική επιβάρυνση των επιβατηγών πλοίων.

  Οι ελληνικές εταιρείες επιβατηγών πλοίων είναι υποχρεωμένες να προμηθεύονται ανταλλακτικά, λιπαντικά και γενικότερα υλικά επισκευών και συντήρησης των πλοίων τους από την παγκόσμια αγορά. Είναι σαφές ότι η προμήθεια των υλικών αυτών γίνεται πολύ συχνά κατά αποκλειστικότητα από συγκεκριμένους προμηθευτές χωρίς καν να υφίσταται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε προμηθευτές από διαφορετικά κράτη. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων στην ελληνική επιβατηγό ναυτιλία θα επιβαρύνει επομένως τη διαδικασία προμήθειας των υλικών αυτών, προσθέτοντας επιπλέον γραφειοκρατία, αδυναμία ανταπόκρισης στις σύντομες προθεσμίες που προβλέπονται, οικονομική επιβάρυνση και εν τέλει προσδίδοντας ακόμα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εταιρείες μη ελληνικών συμφερόντων και ξένης σημαίας. Τονίζεται δε, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης με τις ελληνικές εταιρείες επιβατηγών πλοίων να έχουν εγγράψει περί το 1,2 δις Ευρώ ζημιές συνολικά, κάθε επιβάρυνση του επιβατηγού πλοίου και ειδικά του ακτοπλοϊκού πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.
  Κατά συνέπεια θα πρέπει οι Ελληνικές εταιρείες επιβατηγών πλοίων δηλαδή ναυτικές εταιρείες, και ναυτιλιακές ανώνυμες εταιρείες να εξαιρεθούν ρητώς από τις προτεινόμενες διατάξεις καθώς και από κάθε άλλη παρόμοια διάταξη.

 • 7 Μαΐου 2015, 12:40 | Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

  Σημεία σχετικά με το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών σε εφαρμογή του άρθρου 21 παρα.1 του ν.4321/15.
  1. Το σχέδιο νόμου διακρίνει ανάμεσα σε επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο (άρθρο 4) και σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο (άρθρο 1,2,3).
  2. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις που τηρούν σύμφωνα με το άρθρο 50 ΚΦΕ (ν.4172/13) φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών και των τηρούν σωστά, εξαιρούνται συνολικά από την εφαρμογή του νόμου.
  3. Η ΥΑ εντάσσει στην έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων τις “εν τοις πράγμασι συνδεδεμένες επιχειρήσεις” που αναφέρει το άρθρο 21 παρα.1 του ν.4321/15. Είναι όμως αναγκαίο να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις από το Υπουργείο σε σχέση με την έννοια αυτή των “εν τοις πράγμασι συνδεδεμένων επιχειρήσεων” αφού αναφέρει μεν το σχέδιο ΥΑ οτι εντάσσονται στην έννοια των “συνεδεδεμένων προσώπων” του άρθρου 2 του ν.4172/13 (ΚΦΕ), αλλά φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω και επιπλέον των όσων περιγράφονται ως τώρα ως “συνδεδεμένα προσωπα” στο άρθρο 2 του ν.4172/13 (ΚΦΕ).

  4. Οι “εν τοις πράγμασι συνεδεμένες επιχειρήσεις” εντασσόμενες από την ΥΑ στην έννοια των ¨συνδεδεμένων προσώπων” του άρθρου 2 του ν.4172/13 (ΚΦΕ), απαλλάσσονται και αυτές συνολικά από την εφαρμογή του νόμου υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που και τα “συνδεδεμένα πρόσωπα” απαλλάσσονται;

  5. “Εν τοις πράγμασι συνδεδεμένες επιχειρήσεις” και γενικότερα τα συνδεδεμένα πρόσωπα που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του σχεδίου ΥΑ, δηλαδή είτε όφειλαν να τηρούν και δεν τηρούν φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών ή τηρούν και δεν τον τηρούν προσηκόντως και συνεπώς δεν εμπίπτουν στο άρθρο 4 του σχεδίου ΥΑ, μπορεί να εμπίπτουν στα άρθρα 1,2 και 3 του σχεδίου; Μπορεί δηλαδή να υπάγονται σε προέγκριση των συναλλαγών;
  6. Επίσης πρέπει να διευκρινισθεί αν σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ τα συνδεδεμένα πρόσωπα με την έννοια του ορισμού του άρθρου 2 του ΚΦΕ που κατ’αρχήν οφείλουν να τηρούν φάκελο, αλλά με την παρα.2 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση, εξαιρούνται και από το άρθρο 23 περ.(ιγ) του ν.4172/13 (ΚΦΕ) όπως τροποποιείται με το άρθρο 21 του ν.4321/14, και άρα δεν υπόκεινται καθόλου στις διατάξεις αυτές παρα το γεγονός οτι δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών. Αν δεν εξαιρούνται θα αντιμετωπίζονται αυτές οι ελαφρύτερες περιπτώσεις, με μικρό αντικείμενο, χειρότερα από ότι άλλες συναλλαγές συνεδεδεμένων επιχειρήσεων με μεγαλύτερο αντικείμενο;

  7. Το καινουργιο άρθρο 23 του ΚΦΕ όπως διαμορφώνεται από το άρθρο 21 του ν.4321/15 απαιτεί εκ των προτέρων πλήρη απόδειξη για τις “εν τοις πράγμασι συνδεδεμένες επιχειρήσεις” οτι τηρούν το άρθρο 21 ΚΦΔ και για την ύπαρξη οργανωμένης υποδομής και κατ’επάγγελμα εκτέλεσης των συναλλαγών. Αυτό ως προϋπόθεση όχι για να μην γίνει παρακρατηση φόρου αλλά για να μπορεί συνολικά να γίνει δεκτή η συναλλαγή. Αφού ο νόμος απαιτεί πλήρη απόδειξη για αυτές και μάλιστα πριν την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου πως συμβαδίζει αυτό με την εξαίρεση από την εφαρμογή του νόμου των συνεδεμένων προσώπων μέρος των οποίων, σύμφωνα με την ΥΑ, είναι και οι εν τοις πραγμασι συνεδεδεμέμενες επιχειρήσεις;
  8. Στην προηγούμενη περίπτωση, αν δεν συμπληρωθεί προσηκόντως ο φάκελος εμδοομιλικών συναλλαγών αν και υπάρχει υποχρέωση και δικαιολογείται τελικά απαλλαγή από την παρακρατηση φόρου με προέγκριση, η προέγκριση απαιτεί κάτι λιγότερο από “πλήρη απόδειξη” για αυτές τις περιπτώσεις και αν ναι τι; Είναι μια διαδικασία επιπλέον και διάφορη της προέγκρισης
  9. Αν υπάρχει πλήρης απόδειξη στον προέλεγχο στις ανωτέρω περιπτώσεις τότε ποιά η εννοια της διάταξης οτι ο φορολογικός έλεγχος δεν δεσμεύεται από τον προέλεγχο;
  10. Τι ισχύει για τις άλλες δύο περιπτώσεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ όπως διαμορφώνεται από το άρθρο 21 του ν.4321/15 όπου δεν απαιτείται “πλήρης απόδειξη”;
  11. Τι ισχύει για συναλλαγές μετά την δημοσίευση του ν.4321/15 και πριν την 1.9.2015;

 • 7 Μαΐου 2015, 12:06 | Deloitte Business Solutions

  Σχόλιο: Θεωρούμε ότι σαν γενική αρχή θα πρέπει να εξαιρεθούν, με αλλαγή του νόμου, από κάθε υποχρέωση προκαταβολής φόρου ή προέγκρισης ή οποιασδήποτε δηλωτικής υποχρέωσης οι συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται ή θα περιληφθούν και θα τεκμηριωθούν σε φάκελο ενδο-ομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  Η εξεταζόμενη νομοθετική διάταξη αφορά την εκπεσιμότητα της δαπάνης. Η Φορολογική Αρχή έχει τα εργαλεία από τη νομοθεσία να ελέγξει τις συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και προβλέπονται άλλα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών από τους φορολογουμένους.

 • 7 Μαΐου 2015, 11:57 | Κοκκάλης & Ψάρρας Δικηγορική Εταιρεία

  Θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπ’όψιν σας τις εξής παρατηρήσεις και ερωτήματα:
  1. Η ΥΑ εντάσσει στην έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων τις “εν τοις πράγμασι συνδεδεμένες επιχειρήσεις” που αναφέρει το άρθρο 21 παρα.1 του ν.4321/15. Είναι όμως αναγκαίο να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις από το Υπουργείο σε σχέση με την έννοια αυτή των “εν τοις πράγμασι συνδεδεμένων επιχειρήσεων” αφού αναφέρει μεν το σχέδιο ΥΑ οτι εντάσσονται στην έννοια των “συνεδεδεμένων προσώπων” του άρθρου 2 του ν.4172/13 (ΚΦΕ), αλλά φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω και επιπλέον των όσων περιγράφονται ως τώρα ως “συνδεδεμένα προσωπα” στο άρθρο 2 του ν.4172/13 (ΚΦΕ). Πιθανότατα να περιλαμβάνονται εδώ εταιρείες οι οποίες να εμφανίζουν ως μέτοχο και μέλος ΔΣ πρόσωπο το οποίο στην πραγματικότητα με βάση χωριστή συμβατική σχέση του με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της εταιρείας, εμφανίζεται ως μοναδικός μέτοχος. Η περίπτωση αυτή υπερβαίνει και την έννοια του owner και equitable owner του αγγλοσαξωνικού δικαίου.
  2. Οι “εν τοις πράγμασι συνεδεμένες επιχειρήσεις” εντασσόμενες από την ΥΑ στην έννοια των ¨συνδεδεμένων προσώπων” του άρθρου 2 του ν.4172/13 (ΚΦΕ), απαλλάσσονται και αυτές συνολικά από την εφαρμογή του νόμου υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που και τα “συνδεδεμένα πρόσωπα” απαλλάσσονται;
  3. “Εν τοις πράγμασι συνδεδεμένες επιχειρήσεις” και γενικότερα τα συνδεδεμένα πρόσωπα που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του σχεδίου ΥΑ, δηλαδή είτε όφειλαν να τηρούν και δεν τηρούν φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών ή τηρούν και δεν τον τηρούν προσηκόντως και συνεπώς δεν εμπίπτουν στο άρθρο 4 του σχεδίου ΥΑ, μπορεί να εμπίπτουν στα άρθρα 1,2 και 3 του σχεδίου; Μπορεί δηλαδή να υπάγονται σε προέγκριση των συναλλαγών;
  4. Επίσης πρέπει να διευκρινισθεί αν σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ τα συνδεδεμένα πρόσωπα με την έννοια του ορισμού του άρθρου 2 του ΚΦΕ που κατ’αρχήν οφείλουν να τηρούν φάκελο, αλλά με την παρα.2 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση, εξαιρούνται και από το άρθρο 23 περ.(ιγ) του ν.4172/13 (ΚΦΕ) όπως τροποποιείται με το άρθρο 21 του ν.4321/14, και άρα δεν υπόκεινται καθόλου στις διατάξεις αυτές παρα το γεγονός οτι δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν φάκελο ενδοομιλικών συναλλαγών. Αν δεν εξαιρούνται θα αντιμετωπίζονται αυτές οι ελαφρύτερες περιπτώσεις, με μικρό αντικείμενο, χειρότερα από ότι άλλες συναλλαγές συνεδεδεμένων επιχειρήσεων με μεγαλύτερο αντικείμενο;

 • Προτείνονται επιμέρους εξαιρέσεις αναφορικά με τις δαπάνες που εμπίπτουν στο καθεστώς του εν λόγω άρθρου.
  Συγκεκριμένα προτείνεται να εξαιρεθούν οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών μεταποίησης, την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την μεταποίηση και την τροφοδοσία – λειτουργία μεταποιητικών μονάδων, καθώς και των δαπανών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών παθητικής τελειοποίησης προϊόντων (φασόν).

  Εναλλακτικά , προτείνται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου στο εν λόγω άρθρο του ν. 4321/2015 με την ακόλουθη διατύπωση :

  «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για δαπάνες που αφορούν την προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών μεταποίησης, την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την μεταποίηση και την τροφοδοσία – λειτουργία μεταποιητικών μονάδων, καθώς και για δαπάνες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών παθητικής τελειοποίησης προϊόντων (φασόν).

 • 5 Μαΐου 2015, 20:33 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Ναι να επιβληθεί ο φόρος του 26% σε όλα τα ανατολικά(βουλγαρικα,σέρβικα,σκοπιανα) αυτοκίνητα καθώς μας έχουν πάρει την δουλειά και καθόμαστε χωρίς άνευ λόγου σημασία, καθώς βλέπουμε όλο το ανατολικό μπολκ να δουλεύει μέσα στη χώρα μας.

 • 5 Μαΐου 2015, 13:28 | ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ

  καλησπέρα σας

  κυρία Υπουργέ κάνω έκκληση να ξαναδείτε την παράγραφο ε)του άρθου 11 περί της απόδοσης του 25% της αρχικής βεβαιωθήσας οφειλής στις περιπτώσεις που έχουν παρθεί αναγκαστικά μέτρα δηλαδή κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών των εταιριών . μιλήστε με εφοριακούς και θα σας πουν ότι οι εταιρίες λόγω αυτής της παραγράφου δεν μπορουν να ειπαχθούν σε αυτή την όντως ευνοική ρυθμιση . και δεν το μόνο που μπορεί να κάνει ο εφορας είναινα κάνει μερική κατάσχεση μέχρι να πάρει αυτό το 25%
  η δική μου εταιρία για παράδειγμα εχει μπλοκαρισμένους λογαριασμους αξίας 190.000ευρώ και να μπω στην ρύθμιση πρέπει να καταθέσω 50.000ευρώ!! αντί για να καταβάλω μόνο την δόση που ειναι 2200ευρώ που όντως θα μας έλυνε τα χέρια και θα μπορούσαμε να γίνουμε βιώσιμη επιχειρήση. τώρα έχουμε απλήρωτους εργαζόμενους , λογαριασμούς , προμηθευτές , ενοίκια κλπ .
  μιας και θέλετε να είστε μία από εμας παρακαλώ να το δείτε σοβαρά και με συμπόνοια . θα δείτε ραγδαία προσελευση των επιχειρήσεων στην ρυθμιση.
  με εκτίμηση
  αίμη Πορφύρη

 • 30 Απριλίου 2015, 17:38 | ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ

  Σεβαστή Υπουργέ , θα ήθελα επί προσωπικού να σας εκφράσω την ικανοποίηση μου για την προσπάθεια σας να διευκολύνεται και εμάς τους μικρομεσαίους
  το σχόλιο – αίτημα που θα υποβάλλω παρακαλώ να το δείτε , διότι απασχολεί πολλούς από εμας τους μικρούς
  αφορα ομως το αρθρο 11 και την παραγραφο ε) για την καταβολή του 25%της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής .το οτι δύναται στην φορολογική διοίκηση να εξετάζει το αίτημα σημαίνει ότι θα όπως και ναχει θα πρέπει να πληρωθεί στην καλύτερη περιπτωση το 60% (του 25%)το οποίο σας λέω με βεβαιότητα ότι δεν βοηθάει .μεγάλος όγκος οφειλετών δεν θα κάνει την ρυθμιση λόγω αυτού του όρου. μιας καιδεν θα ξαναγίνει τέτοια ρυθμιση αλλη φορά παρακαλώ από καρδιάς να το ξαναδείτε
  η δική μας επιχειρηση αυτή την στιγμη οφείλει 200.000 ευρώ και πρέπει να δώσει 50.000 ευρω για να υπαχθει στην ρύθμιση και να ξεμπλοκαριστούν οι λογαριασμοί της την στιγμή που ειναι απλήρωτοι οι εργαζομενοι , το ρευμα κλπ. ενώ οι δόση ειναι μόνο 2200 και πραγματικα θα έδινε ανάσα και σε μας και θα καθιστούσε την επιχείρηση βιώσιμη .
  να μην σας κουράζω. παρακαλώ πολύ να το δείτε . ειναι πολύ σημαντικο
  αν όντως νοιώθετε μία από μας ..παρακαλώ πολύ
  ευχαριστώ για την ευκαιρία Καλή συνέχεια στο έργο σας

 • 30 Απριλίου 2015, 15:05 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΚΥΡΙΟΙ , Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΗΔΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ .ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ( ΚΙΝΑ ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.ΑΝΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΙΜΗΘΕΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.

 • Κα Υπουργέ,

  Κατανοούμε πλήρως το νόημα του νόμου και συμφωνούμε ότι οι εικονικές τριγωνικές συναλλαγές βλάπτουν και την υγιή ανταγωνιστικότητα και την εθνική οικονομία. Αλλά ή εφαρμογή ενός νόμου σκούπα μπορεί να φέρει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα και ενίοτε και χειρότερα

  Η εταιρία μας ασχολείται με τον χάλυβα οικοδομών, ο οποίος κλάδος όπως γνωρίζετε έχει σχεδόν καταστραφεί τα τελευταία χρόνια.

  Τμήμα του εμπορεύματος μας το εισάγουμε απ ευθείας από κάποιο χαλυβουργείο του εξωτερικού και τμήμα το αγοράζουμε από τα Ελληνικά εργοστάσια.

  Η παρουσία του ξένου χάλυβα διασφαλίζει κατά μεγάλο τρόπο την συγκράτηση των τιμών και την αποφυγή δημιουργίας κάποιου καρτέλ μεταξύ των προμηθευτών εσωτερικού οι οποίοι είναι μόνο τρεις.

  Στην αγορά χάλυβα , σε οι αφορά την δική μας εταιρία, δεν υφίσταται έννοια τριγωνικής πώλησης εφ όσον αποστέλλουμε μέσω Τραπέζης Ελλάδος την προπληρωμή και παραλαμβάνουμε το εμπόρευμα απ ευθείας από το χαλυβουργείο.

  Η καταβολή 26% σε τιμολόγιο χάλυβα λόγω του ακριβού κόστους και της μεγάλης ποσότητας του εμπορεύματος σε συνδυασμό με το πολύ μικρό ποσοστό κέρδους επ αυτού καθιστά την εισαγωγή ασύμφορη ακόμα και εάν ο έλεγχος και η επιστροφή
  γίνει τάχιστα.

  Επειδή εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η φοροδιαφυγή σε μια τόσο απλή συναλλαγή μεταξύ δύο μόνο μερών, θα σας παρακαλούσα να εξαιρέσετε από τον νόμο τις απ ευθείας εισαγωγές εμπορευμάτων από τον κατά τόπο κατασκευαστή, στην δικιά μας περίπτωση τα κατά ΕΛΟΤ πιστοποιημένα χαλυβουργεία.

  Με εκτίμηση,

  Αρβανιτίδου Ελισάβετ

 • 30 Απριλίου 2015, 08:18 | diamantidis georgios

  Κύριοι,

  καλή σας μέρα μια γρήγορη προσέγγιση επι του θέματος συμφωνώ αλλά με όριο ΠΧ 1200 με 1500 το μήνα

 • 29 Απριλίου 2015, 20:04 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κατα την γνωμη μου θα πρεπει να εξαιρεθουν οι οδικες διεθνεις μεταφορες γιατι ειναι αυταποδεικτη συναλλαγη αφου συνοδευεται απο τιμολογιο μεταφορας και διεθνη φορτωτικη (CMR) η οποια ειναι σφραγισμενη και υπογεγραμμενη απο αποστολεα , παραληπτη και μεταφορεα.

 • 24 Απριλίου 2015, 13:25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΕΟΓΛΟΥ

  <>

  ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΔΙΚΟΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Η ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ..ΣΧΕΔΟΝ ΑΜΕΛΗΤΕΕΣ..ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΠΧ 20000 ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΤΩ .ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Η ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ