Υποβολή προτάσεων

Καταθέσεις σκέψεων – απόψεων – προτάσεων εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 11:42 | Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)

  Προτάσεις των Αστικών Συνεταιρισμών με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου » (ΟΣΔΕΛ) και “Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων” (ΑΘΗΝΑ).

  Είμαστε αστικοί μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και λειτουργούμε στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των μελών μας. Τα μέλη μας είναι πνευματικοί δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών πνευματικών δικαιωμάτων και έχουν αναθέσει στους Οργανισμούς μας εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων τους και του συγγενικού δικαιώματος επί των συμβολών τους με σκοπό την προστασία, διαπραγμάτευση για τους όρους της παραχώρησης των αδειών εκμετάλλευσης και είσπραξη από τον αντίστοιχο Οργανισμό του αντιτίμου των αδειών ή των αμοιβών που προβλέπονται από το νόμο.
  Οι Οργανισμοί μας, βάσει της προαναφερομένης ανάθεσης έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 παρ. 1 του ν. 2121/1993:
  α. να καταρτίζουν συμβάσεις με τους εκμεταλλευόμενους τα πνευματικά έργα για την παραχώρηση της άδειας εκμετάλλευσης του έργου, τον καθορισμό της οφειλόμενης αμοιβής και των λοιπών όρων εκμετάλλευσης.
  β. να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των μελών τους και ιδίως να υποβάλλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να αιτούνται την απαγόρευση ενεργειών που προσβάλλουν τα πνευματικά δικαιώματα ως προς τις εξουσίες που του έχουν μεταβιβασθεί και να ζητούν την κατάσχεση παράνομων αντιτύπων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 2121/1993.

  Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι είναι απαραίτητη για τους οργανισμούς αυτούς μία οργανωτική δομή και μία μορφή λειτουργίας που να συσχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες δράσης και υλοποίησης των σκοπών αυτών των Οργανισμών (διαπραγματεύσεις – έγερση αγωγών κλπ). Ακριβώς για αυτό το λόγο στο άρθρο 54 του Ν.2121/93 , που αφορά στην ίδρυση των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, προβλέπεται ότι οι Οργανισμοί Συλλογικής διαχείρισης μπορεί να έχουν και τη μορφή του αστικού συνεταιρισμού με σοβαρές όμως ιδιαιτερότητες.
  Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής :

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  `Άρθρο 54

  Ανάθεση διαχείρισης

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Οι παραπάνω οργανισμοί μπορούν επίσης να λειτουργήσουν και ως αστικοί συνεταιρισμοί κατά το ν. 1667/1983. Στην τελευταία περίπτωση
  α) όπου στο ν. 1667/1986 αναφέρεται, με οποιαδήποτε αρμοδιότητα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τις αρμοδιότητές του αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού β) οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σε πανελλήνια βάση κατ` εξαίρεση της αρχής της τοπικότητας γ) επιτρέπεται και όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να είναι νομικά πρόσωπα, δ) το καταστατικό των συνεταιρισμών αυτών μπορεί να προβλέπει:
  αα) όρους, εσωτερικές διαδικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την εισδοχή, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου, κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986,
  ββ) ότι, στην περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρου ή μη απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου από τους κληρονόμους, δεν υπάρχει αξίωση του συνεταίρου ή των κληρονόμων για απόδοση των συνεταιριστικών τους μερίδων ή καταβολή της αξίας αυτών ή ότι υπάρχει αξίωση για απόδοση μόνο της ονομαστικής αξίας των μερίδων,
  γγ) τη δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων από τους συνεταίρους,
  δδ) το εν ζωή αμεταβίβαστο των συνεταιριστικών μερίδων,
  εε) κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου είτε με αριθμό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών μερίδων του κάθε συνεταίρου,
  στστ) τον περιορισμό τι) δικαιώματος του β` εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 για λόγους προστασίας των θεμιτών συμφερόντων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης,
  ζζ) ότι οι νέοι συνεταίροι δεν έχουν καθόλου ή έχουν για ορισμένο μόνο χρόνο μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού, υποχρέωση καταβολής, εκτός από το ποσό της μερίδας τους, και εισφοράς ανάλογης προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού».
  εε) οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη των συνεταιρισμών.

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρέπει να υπάρξει νομοθέτημα ειδικό για την σύσταση και λειτουργία αστικών συνεταιρισμών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, έτσι ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η λειτουργία τους και κατά συνέπεια πιο αποτελεσματική η εκπλήρωση των σκοπών τους.

  Επιπλέον θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η έννοια του «αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού δημιουργεί διάφορα προβλήματα φορολογικής φύσεως κυρίως, τα οποία θα πρέπει – 19 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.2121/93

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 19:37 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Yποβολή προτάσεων στην Δημόσια Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Νόμου 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς.
  ΝΟΜΟΣ 1667/86
  Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

  Άρθρο 3
  Παράγραφος 3
  Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει ………………………………………… προαιρετικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισμούς μέχρι τριών χιλιάδων και μιας προαιρετικής μερίδων και μπορεί να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου.

  Άρθρο 4
  Παράγραφος 2
  Ο συνεταίρος συμμετέχει στην γενική συνέλευση με μία μόνον ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει. Ειδικότερα για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς ο συνεταίρος συμμετέχει στην γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο μέχρι τον αριθμό των δέκα συνεταιριστικών μερίδων. Στη συνέχεια οι ψήφοι αυξάνονται κατά το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού δέκα δια του συνόλου του αριθμού των μερίδων που διαθέτει ο συνεταίρος. Στην περίπτωση όπου το πηλίκο παρουσιάζει δεκαδικό αριθμό, μέχρι τον αριθμό πέντε, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και όταν ο δεκαδικός είναι από έξη έως εννέα, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

  Άρθρο 5
  Παράγραφος 1
  Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού …………………………………. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, εκτός και εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση και ειδικότερα στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς κάθε συνεταίρος δύναται να εκπροσωπεί ακόμη δύο συνεταίρους.
  Παράγραφος 3
  Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσωπήσεως δεόντως επικυρωμένης του γνησίου της υπογραφής, τα μισά τουλάχιστον μέλη του συνεταιρισμού. Ειδικότερα για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς όταν παρίστανται μέλη που κατέχουν το πενήντα συν ένα του συνόλου των ψήφων των συνεταιριστών.
  Παράγραφος 4
  Για την λήψη αποφάσεων ………………………………………. Ειδικότερα για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς για την αλλαγή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό ή την αποπομπή του συνεταίρου και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου η γενική συνέλευση δύνανται με απόφασή της να μεταβιβάσει αυτές τις αρμοδιότητες στο Διοικητικό Συμβούλιου και αυτό θα ορίζεται στο καταστατικό του πιστωτικού συνεταιρισμού.
  Παράγραφος 5
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική ή όπως ορίζει το καταστατικό.
  Παράγραφος 6
  Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης …………………………………………….. προκειμένου δε για καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισμούς πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων των μελών ή/και των ψήφων που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης.

  Άρθρο 7
  Παράγραφος 2
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται …………………………………….. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Ειδικότερα για πιστωτικούς συνεταιρισμούς επιτρέπεται σε κάθε μέλος να εκπροσωπήσει ένα άλλο μέλος που αδυνατεί να συμμετάσχει, με σχετική εξουσιοδότηση δεόντως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο.Σ.Φ.Ε.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την Εισήγηση αυτή, σας παραθέτουμε βασικά σημεία νομοθετικών προτάσεων για την αντικατάσταση και τροποποίηση του ν. 1667/1986, ώστε τα αρμόδια Κοινοβουλευτικά Όργανα, να τις συμπεριλάβουν στην ατζέντα των τροποποιήσεως του ν. 1667.

  Στο κεφάλαιο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Τίτλος : Ορισμός – Σκοπός – Νομική Μορφή – Διαβάθμιση – Δραστηριότητες

  Οι Αστικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΑΣΕ) διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, και δευτεροβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Αστικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.) και οι Ενώσεις Ομοειδών και μη Συνεταιρισμών, στις δευτεροβάθμιες οι Ομοσπονδίες τους.

  Οι Α.Σ.Ε. όλων των βαθμίδων και οι κοινοπραξίες τους (Κ.Α.Σ.Ε.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα.

  Tίτλος : «Περιφέρεια – Έδρα – Επωνυμία»

  Η Περιφέρεια της Α. Σ. Ε. ΔΕΝ μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό της.
  Οι ΑΣΕ είναι πάντα περιορισμένης ευθύνης και στην επωνυμία φέρουν τα γράμματα «ΣυνΠΕ».

  Τίτλος: «Τύπος – Περιεχόμενο Καταστατικού»

  1. Το Καταστατικό (πλην των κλασσικών διατάξεων) μπορεί να περιέχει εκτός από το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τον αριθμό των πρόσθετων υποχρεωτικών και των προαιρετικών και επενδυτικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει το μέλος, τον τρόπο καταβολής και τη διαδικασία απόδοσης των μερίδων.

  2. Ορισμό Ελεγκτών.-

  3. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δε ρυθμίζονται με το νόμο αυτό.

  Στο κεφάλαιο «ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»

  Τίτλος : «Μέλη»

  1. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, μπορεί να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού νομικά πρόσωπα ιδιαίτερα θυγατρικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση σχετικής με το αντικείμενο συνεταιριστικής επιχείρησης, η οποία εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών καθώς και η εκπροσώπησή τους καθορίζονται από το καταστατικό.-

  2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των μελών, για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το συνεταιρισμό.-

  Στο κεφάλαιο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ»

  Τίτλος : «Συνεταιρική Μερίδα»

  1. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε μέλος πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του με το συνεταιρισμό. Στην έννοια της συναλλαγής περιλαμβάνονται τα προϊόντα και τα εφόδια που προμηθεύονται τα μέλη από το συνεταιρισμό καθώς και τα προϊόντα που διαθέτουν σ? αυτόν ή μέσω αυτού σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τις ψήφους που αντιστοιχούν στις πρόσθετες μερίδες. Ο συνολικός αριθμός των ψήφων δεν μπορεί, σε

  καμιά περίπτωση, να υπερβεί τις τρεις (3).

  Τίτλος : «Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους»

  1. Για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους, το κάθε μέλος του ευθύνονται περιορισμένα, μέχρι του ορίου που ορίζει το καταστατικό, που δεν μπορεί όμως, να υπερβαίνει το σύνολο της αξίας όλων των μερίδων του.-
  2. Η ευθύνη των μελών έναντι των πιστωτών του συνεταιρισμού είναι επιβοηθητική και ανακύπτει μόνο εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού.
  3. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών και των οργάνων του συνεταιρισμού, για χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για χρέη μεταξύ των μελών και του συνεταιρισμού.
  4. Οι δανειστές μέλους συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για χρέη του μέλους προς αυτούς.
  5. Οι μερίδες του μέλους, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, για χρέη του προς τρίτους:
  6. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του συνεταιρισμού, ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

  Στο κεφάλαιο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

  Τίτλος : «Γενική Συνέλευση- Αρμοδιότητες – Σύγκληση»

  1. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι ο συνεταίρος διαθέτει περισσότερες της μίας (1) ψήφους και μέχρι τρεις (3), σύμφωνα με την παράγραφο??του άρθρου ?? του νόμου.
  Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση με το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

  Τίτλος : «Προσβολή αποφάσεων γενικών συνελεύσεων»

  1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη.
  2. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού, μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση ακυρώσεως πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την επόμενη ημέρα της λήψης της απόφασης.
  3. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου .

  Τίτλος : «Εκλογές Οργάνων»

  1. Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου διενεργείται από εφορευτική επιτροπή και με τη συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. Ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ανωτέρου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο συνεταιρισμός, καθορίζεται από το καταστατικό.
  2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.

  Στο κεφάλαιο «ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ»

  Τίτλος : «Κρατική Εποπτεία»

  1. Η εποπτεία επί των ΑΣΕ. και των Ομοσπονδιών τους της παραγράφου …. του άρθρου …., επί κοινοπραξιών (ΚΑΣΕ.) και συνεταιριστικών εταιριών του άρθρου ….. του νόμου αυτού ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
  2. Η εποπτεία αφορά στη σύννομη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου τους και περιλαμβάνει ενδεικτικά την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους και της τήρησης των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων καθώς και την εξακρίβωση της αληθείας του ισολογισμού, των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και γενικά των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων από όλα τα νομικά πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου.
  3. Η εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,

  που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εποπτεία μπορεί ν? ανατίθεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου ΕΘ.Ο., σε ορκωτούς ελεγκτές ή σε ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με το π.δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α΄) καθώς και σε άλλους επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες.
  4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ΕΘ.Ο. εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού,καθορίζονται το εύρος, το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, τα καθήκοντα των οργάνων άσκησης αυτής, οι υποχρεώσεις των εποπτευόμενων προς την εποπτεύουσα αρχή ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις από την εποπτεύουσα αρχή, στην περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων – οργανώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
  5. Με αποφάσεις του Υπουργού ΕΘ.Ο., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία της κρατικής εποπτείας.

  Τίτλος : «Έλεγχος»

  1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ΑΣΕ. κάθε βαθμίδας ασκείται ως ακολούθως:
  α) Για τις ΑΣΕ., Συνεταιριστικές Εταιρείες και Ομοσπονδίες τους., για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου, με βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν. 2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθησόμενα προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις, από μέλη των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει.
  β) Για τις λοιπές ΑΣΕ. και θυγατρικές Συνεταιριστικές Εταιρείες και Κοινοπραξίες, από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 ή ειδικά Ελεγκτικά Γραφεία.
  Χ. Με αποφάσεις του Υπουργού ΕΘ.Ο., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία του ελέγχου.

  Στο κεφάλαιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  Τίτλος : «Διαχειριστική χρήση»

  1. Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης της Α.Σ.Ε. για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό δαπανών και το υποβάλει για έγκριση στη γενική συνέλευση.

  Τίτλος : «Διαχειριστικό υπόλοιπο – πλεονάσματα – κέρδη»

  1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΑΣΕ αφαιρεθούν οι παντός είδους δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις κατά το άρθρο …… συναλλαγές της συνεταιριστικής οργάνωσης με τα μέλη της. Το υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη.
  2. Εάν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.

  Τίτλος : «Τηρούμενα βιβλία»

  1. Οι ΑΣΕ τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βιβλία:
  α) Βιβλίο μητρώου μελών.
  β) Βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.
  γ) Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού και
  δ) Κάθε άλλο βιβλίο, που προβλέπεται από το καταστατικό.

  Στο κεφάλαιο «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

  Τίτλος : «Συγχώνευση – Διαδικασία – Μετατροπή»

  1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των υπό συγχώνευση συνεταιριστικών οργανώσεων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11 και 12, αντίστοιχα, του νόμου αυτού.
  Οι αποφάσεις του προηγουμένου εδαφίου δημοσιεύονται περιληπτικά σε μία εφημερίδα του νομού της έδρας των υπό συγχώνευση συνεταιριστικών οργανώσεων. Ακολουθεί απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών

  στοιχείων των υπό συγχώνευση οργανώσεων.
  Η απογραφή και η αποτίμηση γίνεται στην τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο.
  Μέλη, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορεί να αποχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος και εγγράφεται σε λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού της νέας οργάνωσης …..
  …………………………………………….
  11. Ομοσπονδία δεν μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).-
  Οι πρωτοβάθμιες ΑΣΕ μπορούν να μετατραπούν σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και παραμένουν μέλη της αντίστοιχης Ομοσπονδίας στην οποία ανήκε ως Πρωτοβάθμιος Συνεταιρισμός.-
  Κατά τα λοιπά για τη μετατροπή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των κ.ν. 2190/1920 και 3190/1955. Στις προερχόμενες από τη μετατροπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. μπορεί να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι ή εταίροι, αντίστοιχα, αφ’ όσον όμως έχουν τις προϋποθέσεις που προέβλεπε το καταστατικό του μετατρεπόμενου Συνεταιρισμού.-

  Τίτλος : «Πτώχευση – Διαδικασία»

  Για την αστική συνεταιριστική επιχείρηση θα ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2810/2000 για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.-
  Κατά τα λοιπά θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί πτωχεύσεως του Εμπορικού Νόμου.

  Το ίδιο θα ισχύσει και για τη «Διάλυση», τις «Ενέργειες Εκκαθαριστών»

  Στο νέο κεφάλαιο «ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ»

  Ενώσεις Ομοειδών Αστικών Συνεταιρισμών (Ε.Ο.Α.Σ.)

  1. Οι ομοειδείς αστικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Ένωση Αστικών Συνεταιρισμών (ΕΟΑΣ), η οποία έχει ως σκοπό την ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομοειδών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών μελών της. Η ΕΟΑΣ μπορεί να αναλαμβάνει και η ίδια δραστηριότητες από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη της, είτε για λογαριασμό των μελών της είτε για λογαριασμό της.
  2. Για τη σύσταση ΕΟΑΣ απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Α.Σ.Ε. που επιθυμούν τη σύστασή της καθώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατικού της.
  3. Έδρα της ΕΟΑΣ είναι ο δήμος ή η κοινότητα, που είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της. Η περιφέρεια της ΕΟΑΣ ορίζεται από το καταστατικό της και δεν μπορεί να περιλαμβάνει συνεταιρισμούς που έχουν την έδρα σε διαφορετικές Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας.
  4. Στην επωνυμία της ΕΟΑΣ αναφέρεται υποχρεωτικά η έδρα της. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλης ΕΟΑΣ, που έχει την ίδια έδρα.
  5. Το καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου ?. και ?. του νόμου αυτού.
  6. Οι Α.Σ.Ε. μπορεί να πρακτορεύουν στην περιφέρειά τους ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή Εταιρείες ή Συνεταιριστικές Τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τίτλος : «Κοινοπραξίες Αστικών Συνεταιρισμών»

  1. Για την επίτευξη ευρύτερης συνεργασίας των συνεταιριστικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων και ιδιαίτερα την ορθολογικότερη και οικονομικότερη οργάνωση της εμπορίας, συγκέντρωσης, τυποποίησης, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων τους, οι ΑΣΕ. κάθε βαθμίδας μπορεί να συνιστούν μεταξύ τους Κοινοπραξίες.
  2. Οι Κοινοπραξίες αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα και για τη σύστασή τους απαιτούνται δύο (2) τουλάχιστον ΑΣΕ …..

  Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων :

  Για τις Ομοσπονδίες, Κοινοπραξίες και ΕΟΑΣ, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, καθώς και οι διατάξεις που θεσπίζουν οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα, εφόσον δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεση ή απόκλιση στις διατάξεις αυτές.-

  Συνεταιριστικές Εταιρείες

  1. Οι ΑΣΕ κάθε βαθμίδας , οι Κοινοπραξίες και οι συνεταιριστικές εταιρείες του άρθρου αυτού, μπορεί να

  συνιστούν μεταξύ τους ή και με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανώνυμες εταιρείες.
  2. Οι εταιρείες αυτές θεωρούνται συνεταιριστικές εταιρείες, εφόσον η πλειοψηφία των μετοχών τους ανήκει σε ΑΣΕ οποιασδήποτε βαθμίδας ή Κοινοπραξίες ή σε Συνεταιριστικές Εταιρείες τους.
  3. Οι μετοχές των ανώνυμων συνεταιριστικών εταιρειών είναι πάντοτε ονομαστικές……
  ………………………………..
  7. Κατά τα λοιπά επί των Συνεταιριστικών Εταιρειών, είτε ΑΕ είτε ΕΠΕ, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των κ.ν. 2190/1920 και 3190/1955.-

  Το Ν/Σ μπορεί να προβλέπει και Συνομοσπονδία Αστικών Συνεταιρισμών

  Επιμέλεια Νομοθετικής Πρότασης
  ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος ΟΣΦΕ

 • Συγκέντρωση σχετικής νομοθεσίας που διέπει τους αστικούς & αγροτικούς συνεταιρισμούς :

  1) Το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 5 & 6 του Συντάγματος, προκύπτει ότι οι συνεταιρισμοί είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η οργάνωση και δράση των οποίων, μέσα στο συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, τελεί υπό την κρατική προστασία και μέριμνα.-
  2) Βασικός νόμος 1667/1986 [ΦΕΚ 196Α] «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».-
  3) Το Π.Δ. 422/1987 που εκδόθηκε κατ? επιταγή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του ν. 1667 και πρόβλεπε την εναρμόνιση των καταστατικών των συνεταιρισμών με τον νόμο.-
  4) Ο νόμος 2166/1993, άρθρο 27, που καθόρισε τη θητεία των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των αστικών συνεταιρισμών, από διετή σε τριετή, χωρίς δικαίωμα παράτασης του χρόνου θητείας.-
  5) Ο νόμος 2515/1997 [154Α], άρθρο 3, που αντικατέστησε ή τροποποίησε ανάλογα την παράγραφο 3 του άρθρου 3 ν. 1667/86, την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου και την παράγραφο 7 του άρθρου 5 και αφορά ρυθμίσεις για τις προαιρετικές μερίδες των καταναλωτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών, καθώς και την εκλογική διαδικασία που θα εφαρμόζεται στους αστικούς συνεταιρισμούς.-
  6) Ο Βασικός νόμος 2169/1993 [’΄ 149] «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».-
  7) Ο νόμος 2181/1994 που τροποποίησε τον ν. 2169/93.-
  8) Ο νόμος 2538/1997, που τροποποίησε επίσης τον ν. 2169/1993.-.
  9) Ο ν. 2601/1998 [81Α΄] «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας…».-
  10) Ο νόμος 2166/1993 [137Α] «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων…», που ισχύει και για τις Αστικές και Αγροτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις].-
  11) Το άρθρο 47 νόμου 2169/1993, που εισήγαγε στη κατηγορία των ΑΣΟ ειδικά και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς .-
  12) Ο ν. 2538/1997 [242Α΄] «…ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων….».-
  13) Ο ν. 2732/1999 [154Α΄] για τις «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις» που αφορά και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς , ως Ομάδων Παραγωγών αγροτικών προϊόντων, σε επίπεδο Περιφέρειας.-
  14) Το Π.Δ. 346/12-10-1998 [230Α΄] που συμπεριλαμβάνει και τους συνεταιρισμούς στην έννοια των εταιρειών για τις συμβάσεις προμηθειών προς τις Αναθέτουσες Αρχές κατά την έννοια της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/18-7-1992 (Α230).-
  15) Οι διατάξεις του Εμπορικού & Αστικού Δικαίου συμπληρωματικά.-
  16) Ο Νόμος 2810/2000 για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Πάνου Καπώνη : Φαρμακευτικό Δίκαιο, τόμοι Α’ & Β’ εκδόσεις Αντ. Ν, Σάκκουλα.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :

  Οι Α.Σ.Ε. (Αστικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.

  (1) Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι Α.Σ.Ε. μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συστήνουν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα τοΣε περίπτωση μη απαλλαγής από την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή μη έγκρισης του ισολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά από ακρόαση της εκθέσεως των ελεγκτών, θέτει προθεσμία ενός μηνός για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
  Η ίδια γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει τριμελές προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα στην παραπάνω προθεσμία να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.υ δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
  (2)Οι ΑΣΕ είναι πάντα περιορισμένης ευθύνης και στην επωνυμία φέρουν τα γράμματα «ΣυνΠΕ».
  (3)Το Καταστατικό (πλην των κλασσικών διατάξεων) μπορεί να περιέχει εκτός από το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τον αριθμό των πρόσθετων υποχρεωτικών και των προαιρετικών και επενδυτικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει το μέλος, τον τρόπο καταβολής και τη διαδικασία απόδοσης των μερίδων.
  (4)Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, μπορεί να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού νομικά πρόσωπα ιδιαίτερα θυγατρικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
  (5)Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετικών και επενδυτικών μερίδων από τα μέλη, τους εργαζόμενους στο συνεταιρισμό και τρίτους. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπει προνόμια υπέρ των προαιρετικών μερίδων.
  (6)Απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη.
  Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού, μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση ακυρώσεως πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την επόμενη ημέρα της λήψης της απόφασης. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου .
  (7)Το καταστατικό να προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού από το διοικητικό συμβούλιο Γενικού Διευθυντή (Μάνατζερ), στον οποίο να αναθέτει με σύμβαση έργου, τη μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, πλην εκείνων που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού.
  (8)Η εκλογή των οργάνων διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και υποχρεωτικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
  (9)Εκλεγέντες για τα όργανα της ΑΣΕ, θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εξελέγησαν θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
  (10)Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ΑΣΕ. κάθε βαθμίδας από μέλη των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις ΑΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Το όργανο Εποπτικό Συμβούλιο να καταργηθεί.

  Επιμέλεια Πρότασης : ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
  http://www.caponis.gr
  Tηλέφωνα για πληροφορίες : 2130406309, 6944720808. e-mail: panos@caponis.gr –

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 1667/86

  – Δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις εξ αποστάσεως (με τηλεδιάσκεψη) ή/και μείωση του αριθμού που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας στις Γ.Σ., όπως ισχύει για τις Α.Ε., Ν. 2190/1920 άρθρο 28, παρ. 6 και 7:

  «6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.
  7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι
  μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.»
  – Αυτόματη ενσωμάτωση αποθεματικού, με απόφαση Γ.Σ., στη μετοχική μερίδα (αύξηση μερίδας), με τη συνήθη και όχι την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία.
  – Φορολόγηση μόνο των μη διανεμόμενων κερδών και όχι φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται.
  – Να καταργηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο και τους ελέγχους να πραγματοποιούν υποχρεωτικά κάθε χρόνο εταιρείες ορκωτών λογιστών.
  – Να προβλεφθεί δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
  – Να προβλεφθεί δυνατότητα απόκτησης προαιρετικών μερίδων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους συνεταίρους ή από νομικά πρόσωπα κάθε μορφής μέχρι συγκεκριμένου αριθμού.
  – Να εισαχθεί ο θεσμός των επενδυτικών μερίδων και των πρόσθετων υποχρεωτικών μεριδίων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του μέλους με τον συνεταιρισμό.
  – Να προβλεφθεί η μη συμμετοχή στις Γ.Σ. και στην εκλογική Γ.Σ. των συνεταίρων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις το τελευταίο 6μηνο προς τον συνεταιρισμό.
  – Σε περίπτωση που ο συνεταίρος δεν εξοφλήσει τη μετοχική μερίδα του, να διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ..
  – Στα θέματα που απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις να λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και όχι με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού όπως ισχύει σήμερα.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 1667/86

  – Δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις εξ αποστάσεως (με τηλεδιάσκεψη) ή/και μείωση του αριθμού που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας στις Γ.Σ., όπως ισχύει για τις Α.Ε., Ν. 2190/1920 άρθρο 28, παρ. 6 και 7:

  «6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.
  7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι
  μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.»
  – Αυτόματη ενσωμάτωση αποθεματικού, με απόφαση Γ.Σ., στη μετοχική μερίδα (αύξηση μερίδας), με τη συνήθη και όχι την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία.
  – Φορολόγηση μόνο των μη διανεμόμενων κερδών και όχι φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται.
  – Να καταργηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο και τους ελέγχους να πραγματοποιούν υποχρεωτικά κάθε χρόνο εταιρείες ορκωτών λογιστών.
  – Να προβλεφθεί δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
  – Να προβλεφθεί δυνατότητα απόκτησης προαιρετικών μερίδων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους συνεταίρους ή από νομικά πρόσωπα κάθε μορφής μέχρι συγκεκριμένου αριθμού.
  – Να εισαχθεί ο θεσμός των επενδυτικών μερίδων και των πρόσθετων υποχρεωτικών μεριδίων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του μέλους με τον συνεταιρισμό.
  – Να προβλεφθεί η μη συμμετοχή στις Γ.Σ. και στην εκλογική Γ.Σ. των συνεταίρων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις το τελευταίο 6μηνο προς τον συνεταιρισμό.
  – Σε περίπτωση που ο συνεταίρος δεν εξοφλήσει τη μετοχική μερίδα του, να διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ..
  – Στα θέματα που απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις να λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και όχι με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού όπως ισχύει σήμερα.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 1667/86

  – Δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις εξ αποστάσεως (με τηλεδιάσκεψη) ή/και μείωση του αριθμού που απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας στις Γ.Σ., όπως ισχύει για τις Α.Ε., Ν. 2190/1920 άρθρο 28, παρ. 6 και 7:

  «6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.
  7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι
  μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.»
  – Αυτόματη ενσωμάτωση αποθεματικού, με απόφαση Γ.Σ., στη μετοχική μερίδα (αύξηση μερίδας), με τη συνήθη και όχι την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία.
  – Φορολόγηση μόνο των μη διανεμόμενων κερδών και όχι φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται.
  – Να καταργηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο και τους ελέγχους να πραγματοποιούν υποχρεωτικά κάθε χρόνο εταιρείες ορκωτών λογιστών.
  – Να προβλεφθεί δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
  – Να προβλεφθεί δυνατότητα απόκτησης προαιρετικών μερίδων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους συνεταίρους ή από νομικά πρόσωπα κάθε μορφής μέχρι συγκεκριμένου αριθμού.
  – Να εισαχθεί ο θεσμός των επενδυτικών μερίδων και των πρόσθετων υποχρεωτικών μεριδίων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του μέλους με τον συνεταιρισμό.
  – Να προβλεφθεί η μη συμμετοχή στις Γ.Σ. και στην εκλογική Γ.Σ. των συνεταίρων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις το τελευταίο 6μηνο προς τον συνεταιρισμό.
  – Σε περίπτωση που ο συνεταίρος δεν εξοφλήσει τη μετοχική μερίδα του, να διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ..
  – Στα θέματα που απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις να λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και όχι με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού όπως ισχύει σήμερα.

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 00:31 | Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

  Αξιότιμε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και Υπουργέ κ. Βενιζέλο

  Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι μια μη κερδοσκοπική Οργάνωση της οποίας σκοπός σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η προώθηση της Συνεταιριστικής Οικονομίας και Εκπαίδευσης στον τόπο μας, κυρίως για την δημιουργία συνεταιρισμών καταναλωτών, συμβάλλοντας στην πτώση των τιμών.

  Η αναφορά στην Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς του ΟΗΕ, στην πρόσκληση για την διαμόρφωση του Νόμου περί αστικών συνεταιρισμών, μας γεμίζει ελπίδα ότι θα δημιουργηθεί εκείνο το νομικό περιβάλλον που θα μας επιτρέψει να συμπορευτούμε με το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα των 800 εκατομμυρίων μελών [1], το οποίο παρά την κρίση ευημερεί και την αναχαιτίζει όπως έπραξε και σε παλαιότερες κρίσεις σύμφωνα με την έκθεση του ILO « Η Ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης». [2]

  Σύμφωνα με την Έκθεση του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» [3]σελ. 5 Α/64/132 Ιουλίου 2009: Το 2008 οι 300 κορυφαίοι συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για ένα συνολικό κύκλο εργασιών 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ίσο με της 10ης οικονομίας στον κόσμο της Ισπανίας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2008 14%. Τα νεότερα στοιχεία για το 2011 αναφέρουν, παρά την κορύφωση της κρίσης, αύξηση του κύκλου εργασιών στα 1, 6 τρισεκατομμύρια δολάρια. [4]

  Τεκμηρίωση για την αποδοχή της χρήση των συνεταιριστικών αρχών στην ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» παράγραφο 1.2:

  «Παρατηρείται ανανέωση του ενδιαφέροντος για τους συνεταιρισμούς σε διεθνές επίπεδο. Η σημαντικότερη εξέλιξη στο θέμα αυτό είναι η έκδοση σύστασης για την προώθηση των συνεταιρισμών από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το 2002 η οποία εγκρίθηκε επίσημα από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και από τις κυβερνήσεις όλων των προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών».

  Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το 2009 για το Έτος Συνεταιρισμών «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφος 45:

  «Ως εκ τούτου το κύριο μέσο για την από κοινού χρησιμοποίηση των συνεταιρισμών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, είναι η προώθηση της δημιουργίας και την ανάπτυξης τους με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές και με σεβασμό της αυτονομίας τους.
  Αυτό απαιτεί μια ορθή πολιτική και ένα νομοθετικό πλαίσιο για ίσους όρους ανταγωνισμού έναντι άλλων επιχειρήσεων. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη συμφωνήσει να αναγνωρίσουν και να προάγουν τον συνεταιριστικό τομέα μέσω συμφωνιών, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους συνεταιρισμούς και η Σύσταση 193 του ΔΟΕ ( Διεθνές Οργανισμός Εργασίας )».

  Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ κατά το 2001 και την Σύσταση 193/02 του ILO η συνεταιριστική Νομοθεσία πρέπει να είναι ενιαία και να βασίζετε στις Συνεταιριστικές Αρχές :

  o Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ [5] κατά το 2001 παράγραφος 11:

  «(Τα κράτη) πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ότι κανένας νόμος ή πρακτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του εν λόγω κινήματος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσία, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζονται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς»

  o Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) [6]

  «Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
  Αφού αναγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.. ΙΙ 6. Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες με σκοπό να ….8.στ προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία…III 11(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης (4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο»

  Στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία [7] του ILO στην σελίδα iii αναφέρεται «Το συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα. Το σύνολο των συνεταιριστικών αρχών είναι ένα. Έτσι, η βασική συνεταιριστική νομική ύλη πρέπει επίσης να είναι μία» , επίσης στην σελίδα 5 « Η Σύσταση νο. 193/2002 του ILO είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

  Παρόλο την διεθνή υποχρέωση της χώρας μας για μια ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία η οποία θα βασίζετε στις Συνεταιριστικές Αρχές το τελευταίο έτος παρατηρούμε την δημιουργία πολυπληθών «συνεταιριστικών» νόμων στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι οποίοι παρεκκλίνουν από τις συνεταιριστικές αρχές και χθες αναρτήθηκε ένας ακόμη για διαβούλευση για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

  Αξιότιμε Αντιπρόεδρε κ. Βενιζέλο

  Τολμήστε την τόσο αναγκαία ενοποίηση των συνεταιριστικών Νόμων για γίνει τουλάχιστον εφικτή η συνεργασία διαφορετικών τύπων συνεταιρισμών με τον συνεταιριστικό τρόπο ο οποίος θα βασίζετε στις συνεταιριστικές αρχές και έχει αποδειχθεί σε όλο τον πλανήτη ότι είναι αποδοτικός, επιτελώντας παράλληλα και κοινωφελές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα στοιχεία.

  Αυτήν την στιγμή ως ελληνική κοινωνία στα ζητήματα των συνεταιρισμών έχουμε δύο επιλογές, είτε να ακολουθήσουμε έναν μοναχικό δρόμο προσθέτοντας έναν ακόμα νομικό αυτοσχεδιασμό στους 946 μεταξύ των ετών 1914 -1970 και τους 230 μεταξύ των ετών 1984 -1994 για τους συνεταιρισμούς(Κλήμης 1970 και Λαμπροπούλου – Δημητριάδου 1995, Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονομία σελ 222), είτε να αξιοποιήσουμε την διεθνή τεχνογνωσία εφαρμόζοντας τις συνεταιριστικές αρχές σε μια ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία κάνοντας το πρώτο βήμα στην προαγωγή των συνεταιρισμών και την συνεργασία με τους συνεταιριστές όλου του κόσμου οι οποίοι εργάζονται μεθοδικά για την αναχαίτιση αυτής της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ. Ας αναδείξει η Πολιτεία αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα.

  Το 1915 ένας άλλος Βενιζέλος ο οποίος έμεινε στην ιστορία δημιούργησε έναν πραγματικό και ενιαίο συνεταιριστικό νόμο τον 602, βοηθήστε και εσείς για την κατάρτιση ενός συνεταιριστικού νόμου ο οποίος θα βοηθήσει στην αναχαίτιση της κρίσης μένοντας στην ιστορία.

  Δώστε μας την δυνατότητα να αμυνθούμε σε αυτή την κοινωνικοοικονομική κρίση, δημιουργώντας ένα κατάλληλο νομικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους για να κάνουμε καταναλωτικούς συνεταιρισμούς με φτηνά τρόφιμα σε συνεργασία με τους αγρότες μας.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1) Δημιουργία ενός ενιαίου συνεταιριστικού νόμου ο οποίος θα στηριχθεί στην οδηγία για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία και στον ισπανικό νόμο ο οποίος σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SCE Final Study Part I επαινείτε ως ένας λεπτομερής, πλήρης, και καλά σχεδιασμένος, έντονα εναρμονισμένος στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές.

  2) Αναζήτηση βοήθειας, για την επιτάχυνση της δημιουργίας του συνεταιριστικού νόμου, από την Οργάνωση των Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe) και το συνεταιριστικό τμήμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) το οποίο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην κατάρτιση συνεταιριστικών νομοθεσιών.

  3) Η ανάδειξη των οφελών του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Τηλεόρασης όπως περιλαμβάνετε ως σκοπός του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών. Διαθέτουμε πλούσιο οπτικό υλικό.

  Αξιότιμε Αντιπρόεδρε κ. Βενιζέλο

  Παρακαλούμε προχωρήστε με έναν συνεταιριστικό νόμο σήμερα, όχι του χρόνου όπου ποιος ζει ποιος πεθαίνει, στην δημιουργία ενός ενιαίου συνεταιριστικού νόμου ο οποίος θα βασίζετε στις διεθνώς αναγνωρισμένες συνεταιριστικές αρχές και τότε δεν θα μπορούμε να λέμε ότι φταίνε οι πολιτικοί για την κατάστασή μας, η ευθύνη θα έχει περάσει σε εμάς τους πολίτες να αναπτύξουμε τις συνεταιριστικές μεθόδους αυτοβοήθειας για την επιβίωση και ανάπτυξη αυτού του τόπου όπως πράττουν 800.000.000 συνεταιριστές σε όλο τον κόσμο.

  Με τιμή

  Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  & Περιφερειακής Ανάπτυξης

  http://www.diktio-kapa.dos.gr

  Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
  του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
  το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  1 Έκθεση του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» σελ. 5 Α/64/132 Ιουλίου 2009

  2 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf

  3 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHEgr.pdf

  4 http://www.ica.coop/publications/Global300Report2011.pdf

  5 Σελίδα 71 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf

  6 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Sistasi193.pdf

  7 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf

 • 7 Ιανουαρίου 2012, 16:00 | Θεοδωρόπουλος Δημήτρης

  1. Κανένα μέλος του ΔΣ να μην εχει δικαιωμα εκλογης περα απο δυο θητιες ειτε συνεχμενες ειτε οχι

  2. Να υπαρξει δυαντότητα ελεγχου των οικονομικών εκτος των θερμοθετημενων οργανων δεδομενου οτι πολλες φορες αυτα τα οργανα ειναι οργανα ελεγχομενα απο το ΔΣ

  3. Τα οικονομικώ στοιχεια και στοιχεία ελκτικων μηχανισμων να διανεμονται σε ολα τα μέλη και να μην γινεται επίκληση απορρήτου απο την πλευρα του ΔΣ

  4. Να μην ειναι δυαντόν καποιος εκ τών μελλών να κατεχει πανω από μια μετοχη…

  5. Να μην επιτρεπεται ψηφος δια αντιπροσωπου

 • 6 Ιανουαρίου 2012, 13:33 | δημητρης π

  Πολυ συμαντικη η πρωτοβουλια του υπουργειου οικονομικων για την αναθεωριση του νομου.
  Ειναι καιρος και η Ελλαδα να αποκτηση ενα συνχρονο νομο ευρωπαϊκων και
  παγκοσμιων προδιαγραφων.
  Πιστευω οτι αυτο θα δωση ωθηση στην πραγματικη οικονομια και θα βοηθηση στην αναχαιτιση της κρισης.
  Το πιο συμαντικο στο νομο θα πρεπει να ειναι η διφανεια και ο ελενχος της διοικηση καθως και τα φορολογικα.
  Περιμενουμε ολοκληρο το νομο.

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 21:30 | Σάββας Λαζόπουλος

  Η ίδρυση των αστικών συνεταιρισμών να συμπεριληφθεί εντός του Σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ των Δήμων.
  Η έδρα του κάθε συνεταιρισμού να συμπίπτει με την έδρα του κάθε Δήμου.
  Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Αστικού Συνεταιρισμού να εκλέγονται κάθε τριετία.
  Η αμοιβή της Διοικούσας Επιτροπής να διενεργείται μία φορά κατ΄έτος και με ποσοστιαία αναλογία που θα καθορισθεί κατά αναλογικό της θέσεως εκάστου και κατά πάγιο τρόπον.
  Η αμοιβή της Διοικούσης Επιτροπής να προέρχεται, αποκλειστικά και μόνον, από τα κέρδη του συνεταιρισμού και φυσικά μετά την αποπληρωμή και οριστική αποζημίωση των συμμετεχόντων και συνεισφερόντων, μελών και λοιπών χρηματοδοτών,με οικονομικής φύσεως παραγωγικά αγαθά ή παράγωγά τους (ετήσιες χρηματικές εισφορές).
  Σε περιπτώσεις ζημιογόνων ετησίων περιόδων, ο πρόεδρος και η διοικούσα επιτροπή να μην αμείβονται.
  Τα μέλη της διοικούσας επιτροπής να καθορίζονται ανάλογα με την ασχολία/ασχολίες που συμπεριέχεται στο Καταστατικό του του Αστικού Συνεταιρισμού. Τα μέλη να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. Επιπρόσθετα, να καθίσταται εκ τεκμηρίου αδύνατον δύο μέλη να εκπροσωπούν την ίδια ασχολία-επάγγελμα, ανεξαρτήτων εάν προέρχονται από διαφορετικές κοινότητες.
  Κατά ετησία βάση να συντάσσεται απολογισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων και ασχολιών όπου και θα εμφαίνεται η κερδοφορία ή μή του παραγωγικού έργου του αστικού συνεταιρισμού.
  Εκπρόσωποι ή μέλη που διαπράττουν οικονομικά αδικήματα ή εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα διαφθοράς να διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς να έχουν πλέον το δικαίωμα επανεκλογής των.
  Η Διοικούσα Επιτροπή (τα μέλη που απαρτίζουν την διοίκηση του αστικού συνεταιρισμού), και με σκοπό την προστασία, των παραγωγικών μελών που την συναποτελούν, από οικονομικής φύσεως σκάνδαλα, να δηλώνει υπεύθυνα και να καταθέτει τα πλήρη περιουσιακά τους στοιχεία, προ εκλογής και με το πέρας της κυβερνητικής τους περιόδου, ώστε να διαφαίνεται η χρηστή και έντιμος εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  Ο εκάστοτε Πρόεδρος να μην έχει (χάνει) δικαίωμα επανεκλογής του μετά από δύο φορές εκλογής του στον αστικό συνεταιρισμό και ανεξαρτήτως εάν η εκλογή του έγινε σε συνεχόμενες ή μη εκλογικές περιόδους.

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 12:59 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΕΠΟΥΣΑ .
  ΠΡΟΤΑΣΗ .
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 1)Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 2)Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ 3) Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ 4) ΤΟ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΟΔΟ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ .ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 2104617357 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 • 25 Δεκεμβρίου 2011, 19:13 | Νικος

  Από τις μέχρι τώρα πρακτικές που εφαρμόστηκαν σχετικά με τους συνεταιρισμούς διαπιστώσαμε ότι στόχο είχαν την εξυπηρέτηση ορισμένων ομάδων που σκοπό είχαν την οικειοποίηση μερικών προνομίων που δίνονταν για πολιτική εκμετάλλευση των συνεταιριστών.
  Προτείνουμε να γίνει γόνιμος διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ώστε οι προτάσεις να έχουν στόχο την εξυπηρέτηση περισσοτέρων κοινωνικών ομάδων.
  Προτείνω να μη τεθούν ζητήματα 1η- 2η κ.ο κατοικία για τη συμμετοχής στους συνεταιρισμούς όσοι είναι πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων.
  Επίσης να δοθεί η δυνατότητα στους συλλόγους των πολυτέκνων να δημιουργούν αστικούς συνεταιρισμούς χωρίς επιβολή φόρων και λοιπά χαράτσια.
  Επίσης να προβλεφθεί να συστήνονται συνεταιρισμοί διαφόρων κατηγοριών με το ίδιο καταστατικό.

 • 25 Δεκεμβρίου 2011, 10:05 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

  πρόταση:.Ο πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών δεν μπορεί να έχει θητεία μεγαλύτερη των 4 ετών και τα μέλη του Δ.Σ. μεγαλύτερη των 8 ετών.Τα αποθεματικά του ταμείου τα ελέγχει ανα έτος ειδική οικονομική επιτροπή με εναν υπάλληλο της ΑΤΕ εναν υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εναν εκπρόσωπο του Δήμου της περιοχής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 16:04 | Τσατσάνη Παναγιώτα

  Στο πρόγραμμα αυτό περιέχονται οι αγροτικοί ελαιουργικοί συνεταιρισμοί;Δεν γνωρίζω τον Ν.1667/1986.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 10:34 | κωνσταντινος δεμπεγιωτης

  να προβλεπεται ελεγχος απο μια ομαδα (ενα ποσοστο μελων) στα οικονομικα του συνεταιρισμου η απο ενα μελος και οχι οπως ο ισχυων νομος που προβλεπει να ζητουνται στοιχεια απο το Δ/Σ το οποιο στην πραξη δεν σου παραχωρει ποτε με διαφορες δικαιολογιες με συνεπεια να ειναι στην πραγματικοτητα ανεξελενγκτο.ενα αλλο θεμα σημαντικο να μην μπορουν να ψηφιζουν στις εκλογες τα μελη με αντιπροσωπους γιατι ειναι κατι που δεν ειναι ουτε δημοκρατικο και πανω απ ολα δεν μπορει να ελεγχτουν οι εξουσιοδοτησεις.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 15:53 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Κ.

  Παρατηρείται το φαινόμενο Αστικοί συνεταιρισμοί με εμπορική ιδιότητα αλλά και κοινωνικό αντικείμενο, να είναι ουσιαστικά ανενεργοί (χωρίς να έχουν λυθεί ή πτωχεύσει) και να έχουν σημαντικές οικονομικές οφειλές προς το Δημόσιο (ΙΚΑ, Εφορία, κλπ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καλούνται οι διαχειριστές (φυσικά πρόσωπα)να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές με την απειλή δέσμευσης της προσωπικής τους περιουσίας. Από την άλλη, βάσει της νομοθεσίας που τους διέπει και τα καταστατικά τους, τα μέλη που κατέχουν τις συνεταιριστικές μερίδες δεσμεύονται σε εξαιρετική περίπτωση μέχρι το διπλάσιο της αξίας της κάθε μερίδας. Όταν οι οφειλές είναι πολλαπλάσιες προκύπτει σημαντικό ζήτημα κάλυψής τους. Ακόμη και εάν υπάρχει τρόπος χρηματοδότησής τους, απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για την είσπραξή της χρηματοδότησης, οι οποίες όμως ενημερότητες για να ληφθούν απαιτούν προηγουμένως πόρους για την υπαγωγή σε ρύθμιση. Επιπλέον, πώς μπορεί να λυθεί νόμιμα ένας ανενεργός αστικός συνεταιρισμός, όταν καμία πράξη των οργάνων του δεν υπάρχει προς αυτή τη κατεύθυνση, και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη νομοθεσία. Πόσο μάλλον όταν ο ανενεργός συνεταιρισμός, είναι οφειλέτης ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.