Άρθρο 14 – Πρόγραμμα σπουδών

Στο τέλος της παραγράφου Α του άρθρου 201 του νόμου 4512/2018, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία ή επί τιμή, οι ασκούντες το δικηγορικό λειτούργημα και οι επίτιμοι δικηγόροι, καθώς και οι συμβολαιογράφοι, θα δύνανται να εξαιρούνται από την παρακολούθηση των νομικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του άρθρου 201 του παρόντος νόμου, δηλαδή, τις Θεμελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου, το Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, τις Εταιρείες και τα Αξιόγραφα από το Πρόγραμμα.»

 • 13 Οκτωβρίου 2019, 13:28 | ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ

  1. Παρ. Α: Αν στην υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να γίνονται μαθήματα στο επιστημονικό πεδίο του Ιδιωτικού δικαίου ως τέτοιου νοουμένου και του Αστικού και όχι μόνο Εμπορικού, όπως αδικαιολόγητα περιορίζεται η παρ. Α τελευταίο εδάφιο, ποια αποδεδειγμένα τυπικά προσόντα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής (ακαδημαϊκά (PhD) και, σωρρευτικά, διδακτικής εμπειρίας) στη διδασκαλία των αντίστοιχων νομικών γνωστικών αντικειμένων?

  2.Παρ. Β: Η μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών συνίσταται στην τακτική προαγωγή και διατήρηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ανά τριετία και δύναται αποδεικνύεται είτε με τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, είτε από τη διεξαγωγή τουλάχιστον 5 διαμεσολαβήσεων στο ως άνω διάστημα, είτε με συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις, ιδία επιμορφώσεις σε σεμινάρια, συγγραφικό έργο, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλπ.

  Τα ανωτέρω δέον καταστούν ισοβαρή κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη, υποχρεωτικά και όχι κατά τη διακριτική ευχέρεια του οργάνου της ΚΕΔ, προκειμένου για την κρίση περί της υποχρέωσης μετεκπαίδευσης ή μη των διαμεσολαβητών;

 • 10 Οκτωβρίου 2019, 17:07 | Βικτωρία Λιούτα

  Παραθέτω τις παραμέτρους που θέτει η ΕΕ σε συνεργασία Διεθνούς Οργανισμού στη Διαμεσολάβηση για το περιεχόμενο των προγραμμάτων σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου.

  https://rm.coe.int/cepej-2019-8-en-guidelines-mediation-training-schemes/168094ef3a

 • 8 Οκτωβρίου 2019, 22:52 | Βικτωρία Λιούτα

  η διαμεσολάβηση ΔΕΝ είναι νομική διαδικασία. λειτουργεί πάντα σε πλαίσιο Νόμου όμως δεν είναι νομικά, λογιστικά, οικονομικά κτλ.
  κάθε νομική έννοια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξηγείται από τους δικηγόρους που παρίστανται στα μέρη και πελάτες τους και ο διαμεσολαβητής με ανοιχτές ερωτήσεις βοηθά τα μέρη να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους και μιλήσουν για τις πραγματικές αναγκες τους
  η δε συμφωνία των μερών ΔΕΝ είναι έγγραφο νομικό (αγωγή κτλ), αλλά απλό που περιέχει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα τι συμφώνησαν τα μέρη με απλά λόγια γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους που έχουν εξηγηθεί από τους δικηγόρους τους στη διαδικασία

  ΚΑΝΕΝΑ προγραμμα παγκοσμίως δεν διδάσκει νομικά θέματα στη διδασκαλία της διαμεσολάβησης

 • 4 Οκτωβρίου 2019, 21:39 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 201 Α Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 188 ΠΑΡ. 1 ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ.