Άρθρο 06 – Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

Η παράγραφος 4 του άρθρου 184 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρακτικό της διαμεσολάβησης αποτελεί από την κατάθεσή του στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ, εφόσον τα μέρη αναλαμβάνουν με τη συμφωνία, που περιέχεται στο πρακτικό, υποχρεώσεις, προς εκπλήρωση των οποίων είναι δυνατόν να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση. Το απόγραφο για την εκτέλεση εκδίδεται, σύμφωνα με τα άρθρα 915 έως 918 του ΚΠολΔ, από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στη γραμματεία του οποίου κατετέθη το πρακτικό διαμεσολάβησης, χωρίς να επιβάλλονται άλλα έξοδα υπέρ του Δημοσίου στον επισπεύδοντα διάδικο.».

 • 13 Οκτωβρίου 2019, 12:19 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

  Πρέπει να διευκρινιστεί σε πιο Πρωτοδικείο γίνεται κατάθεση του πρακτικού της διαμεσολάβησης

 • Για την κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, προβλέπεται υποβολή παραβόλου ποσού 50 Ευρώ. Το παράβολο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί στις κατηγορίες του e-παραβόλου, για να μπορεί να εκδίδεται ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι τα έγχαρτα παράβολα τείνουν να εκλείψουν.

 • • Ο διαμεσολαβητής ο οποίος θα βοηθήσει τα μέρη του ζευγαριού να επιλύσουν τις διαφορές τους για την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία, θα πρέπει να μπορεί να περιλάβει στο πρακτικό διαμεσολάβησης και τη φράση: «συμφωνούν να λύσουν το γάμο τους». Στο Ληξιαρχείο θα κατατεθεί απόσπασμα από το πρακτικό που κατατίθεται στο Πρωτοδικείο, περιέχον τη δήλωση αυτή του ζεύγους. Αυτή η λύση, θα είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης της διαμεσολάβησης. Είναι εντελώς περιττό να πρέπει μετά το πρακτικό διαμεσολάβησης να συνταγεί και συμβολαιογραφική πράξη.
  • Τέλος νομίζω πως πρέπει να γίνει προσθήκη στο θέμα της εκτελεστότητας του πρακτικού, (όπως έγινε με αντίστοιχη διάταξη για το συμβολαιογραφικό έγγραφο).

  ΑΡΘΡΟ 6 ο Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 184 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Το πρακτικό της διαμεσολάβησης αποτελεί από την κατάθεσή του στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ, εφόσον τα μέρη αναλαμβάνουν με τη συμφωνία, που περιέχεται στο πρακτικό, υποχρεώσεις, προς εκπλήρωση των οποίων είναι δυνατόν να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση. Το απόγραφο για την εκτέλεση εκδίδεται, σύμφωνα με τα άρθρα 915 έως 918 του ΚΠολΔ, από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου, στη γραμματεία του οποίου κατετέθη το πρακτικό διαμεσολάβησης, χωρίς να επιβάλλονται άλλα έξοδα υπέρ του Δημοσίου στον επισπεύδοντα διάδικο.».
  Όταν το πρακτικό αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  Το πρακτικό διαμεσολάβησης μπορεί να περιέχει και τη συμφωνία των άρθρων 1438 & 1441 για τη λύση του γάμου. Η λύση του γάμου επέρχεται από την κατάθεση στον Ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί η σύσταση του, αποσπάσματος του κατατεθειμένου στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου πρακτικού διαμεσολάβησης, περιέχοντος τη συμφωνία λύσης του γάμου.»

 • 8 Οκτωβρίου 2019, 22:52 | Βικτωρία Λιούτα

  σε κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν υπάρχει εκτελεστότητα των συμφωνιών απο διαμεσολάβηση σχετικά με τις εγχώριες διαφορές.
  τούτο συνιστά πισογύρισμα στα δικαστήρια και όχι αποσυμφόρηση.

 • 4 Οκτωβρίου 2019, 21:57 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 184 ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ.