Άρθρο 08 – Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Το άρθρο 186 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 186
1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως εξής:
α) Τέσσερις (4) δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκ των οποίων ένας με βαθμό Αρεοπαγίτη ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εν ενεργεία ή επί τιμή, και οι λοιποί με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών έως Προέδρου Εφετών ή Εισαγγελέα Εφετών, με εμπειρία ή εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση, μετά από γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, για όσους από αυτούς είναι εν ενεργεία.
β) Δύο (2) καθηγητές, εν ενεργεία ή ομότιμους, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με εμπειρία στη διαμεσολάβηση, προερχόμενους από περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουλάχιστον δε ένας από Νομική Σχολή.
γ) Δύο (2) εκπροσώπους της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, μετά από σύμφωνη γνώμη της εν λόγω ολομέλειας κατά προτίμηση με εμπειρία ή εξειδίκευση στην διαμεσολάβηση.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία ή στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή ως ειδικοί συνεργάτες.
ε) Έναν (1) διαμεσολαβητή εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων της χώρας, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
στ) Τρεις (3) διαμεσολαβητές, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο, εμπειρία στη διαμεσολάβηση, η οποία προκύπτει είτε λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών, είτε λόγω συμμετοχής σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμεσολαβητή ή νομικός παραστάτης, είτε λόγω συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα συναφή με τη διαμεσολάβηση .
2. Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζεται ο αρχαιότερος εν ενεργεία από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.
3. Για κάθε τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζεται και ένα αναπληρωματικό με την ίδια διαδικασία.
4. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης καθώς και τρίτα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη στην Επιτροπή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 187 απαγορεύεται να διατηρούν ή να διατηρούσαν, τουλάχιστον τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με φορείς εκπαίδευσης του παρόντος νόμου ή να συνάπτουν με αυτούς οποιαδήποτε συνεργασία έξι (6) μήνες μετά την αποχώρησή τους από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.
5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης έχουν διοριστεί σε αντίθεση με την απαγόρευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αυτοί αντικαθίστανται.
6. Χρέη Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των Δικαστηρίων ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι διατίθενται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση από την Υπηρεσία τους στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης. Για τη διάθεση εκδίδεται Υπουργική Απόφαση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί απόσπασης ή διάθεσης και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης.»

 • Άρθρο 186 – Παράγραφος 1
  Στο θέμα της σύνθεσης της ΚΕΔ και της ιδιότητας των μελών της: Η γενική παρατήρηση στο συγκεκριμένο άρθρο αφορά καταρχάς στην απαραίτητη, κατά την εκτίμησή μας, προϋπόθεση όλα τα μέλη του οργάνου, όποια και αν είναι τελικά η σύνθεσή του, να είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές (υπάρχουν και στο Σώμα των Δικαστών). Είναι για εμάς πολύ προφανές πως έλλειψη αυτής της ιδιότητας θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου. Η ΚΕΔ είναι όργανο ορθής εφαρμογής της διαμεσολάβησης. Και θα πρέπει τα μέλη της να έχουν εμπειρία, εξειδικευμένα βιογραφικά και βαθιά γνώση του θεσμού, διαπίστευση διαμεσολαβητή και να τα ενώνει ο κοινός σκοπός της επιτυχίας του θεσμού. Επιπλέον, θεωρούμε βασικό έλλειμμα του υπό διαβούλευση νόμου την απουσία από τα μέλη του οργάνου τουλάχιστον δύο εκπροσώπων διαμεσολαβητών από τους επαγγελματικούς φορείς διαμεσολαβητών της χώρας που μπορούν να προσφέρουν σημαντική τεχνογνωσία στη λειτουργία και τις αποφάσεις του οργάνου. Προτείνουμε την προσθήκη εδαφίου η) στην παράγραφο 1 του άρθρου186 ως εξής: «Δύο (2) εκπροσώπους διαμεσολαβητών που θα προτείνουν οι διοικήσεις των επαγγελματικών φορέων των διαμεσολαβητών».
  Άρθρο 186 – Παράγραφος 1
  Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να λάβουν την ιδιότητα του διαμεσολαβητή του ν.4512/2018 οποιοιδήποτε διαμεσολαβητές πιστοποιημένοι σε άλλες χώρες, υπό την προϋπόθεση πως η απόκτηση αυτής της ιδιότητας αυτής θα έχει την έγκριση της ΚΕΔ και ο διαμεσολαβητής θα εγγραφεί στο μητρώο διαμεσολαβητών του υπουργείου και θα υπόκειται χωρίς εξαιρέσεις στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 10 Οκτωβρίου 2019, 20:25 | ΠΧ

  Πώς ορίζεται ο διαμεσολαβητής εκπρόσωπος επαγγελματικών φορέων;

 • 8 Οκτωβρίου 2019, 22:12 | Βικτωρία Λιούτα

  η διαμεσολάβηση είναι μία διεπιστημονική διαδικασία (interdisciplinary process) και αποτελείται από γνώσεις βαθειές απο πολλές και διαφορετικές επιστήμες, όπως ανθρωπολογία, ψυχολογία, νομική, παιδαγωγική κτλ.

  η ΚΕΔ αποτελείται απο Δικαστές περισσότερους από διαμεσολαβητές!!!!, καθηγητές νομικών σχολών, δικηγόρους και λιγότερους διαμεσολαβητές, με περιορισμούς..

  πώς είναι δυνατόν τούτο να εγγυάται τη μέθοδο και την σωστή εφαρμογή της διαμεσολάβησης όταν ελλείπουν στοιχειώδεις γνώσεις για τη διαδικασία απο ΚΕΔ η οποία μάλιστα απαιτεί να συμπεριλαμβάνονται απραίτητες νομικές γνώσεις στα προγράμματα διδασκαλίας της διαμεσολάβησης?

  η διαμεσολάβηση λειτουργεί σε πλαίσιο Νόμου, όμως ΔΕΝ είναι νομική διαδικασία.

  η ΚΕΔ πρέπει να απαρτίζεται από περισσότερους έμπειρους διαμεσολαβητές σε συνεργασία με επιστήμονες από αλλους χώρους

  το Υπουργείο θα πρέπει να καθορίσει περιορισμούς στο πλαίσιο στο οποίο η ΚΕΔ λειτουργεί για τη διαμεσολάβηση, ερευνήσει σε βάθος τις γνώσεις της ΚΕΔ για τη διαδικασία, και να διορίσει ανεξάρτητη Επιτροπή Διαμεσολαβητών να επεξηγούν, βοηθούν και διορθώνουν την ΚΕΔ σε οιαδήποτε θέμα προκύπτει κάτω από τις αρμοδιότητές της