Άρθρο 07 – Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Το άρθρο 185 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 185
Η γνωστοποίηση του αιτήματος του προσφεύγοντος στο άλλο ή τα άλλα μέρη, σύμφωνα με την περίπτωση Α της παραγράφου 4 του άρθρου 182 του παρόντος, καθώς και κάθε προσφυγή στη διαμεσολάβηση είτε μονομερώς είτε από κοινού, αναστέλλει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων, εφόσον αυτές έχουν αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και τις δικονομικές προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261, 262 και 263 ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων του ουσιαστικού δικαίου, που ανεστάλησαν, συνεχίζονται τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη πρακτικού μη επίτευξης συμφωνίας ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση από το ένα μέρος στο άλλο και τον διαμεσολαβητή ή από την με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή κατάργηση της διαμεσολάβησης. Αν η συμφωνία, που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης, περιλαμβάνει αιρέσεις ή προθεσμίες (άρθρα 201, 202, 210 ΑΚ) ή οποιονδήποτε άλλον όρο, από τον οποίο εξαρτάται η ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη συμφωνία, τότε η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία, που έχουν ανασταλεί, συνεχίζονται έπειτα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την πλήρωση της αιρέσεως ή του όρου ή την παρέλευση της προθεσμίας.»

  • Άρθρο 185
    Στο θέμα της γνωστοποίησης του αιτήματος του προσφεύγοντος (στις αποσβεστικές προθεσμίες): Προτείνουμε στο πρώτο εδάφιο μια σαφέστερη διατύπωση: «Η γνωστοποίηση του αιτήματος του προσφεύγοντος στο άλλο ή τα άλλα μέρη, είτε πρόκειται για την εκούσια προσφυγή του άρθρου 183, είτε για την υποχρεωτική προσφυγή του άρθρου 182, αναστέλλει την παραγραφή …….»

  • 11 Οκτωβρίου 2019, 20:00 | Πελαγία Χριστονάκη

    Αναφορικά στην προσφυγή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, ορθό είναι αυτή να πραγματοποιείται προ της εκκρεμοδικίας, επί ποινή απαραδέκτου της καταθέσεως/ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος. Ερωτήματα γεννά η πρόβλεψη αναστολής των δικονομικών προθεσμιών του 237 και 238 ΚΠολΔ, από τη γνωστοποίηση του αιτήματος προσφυγής, δεδομένης της σχετικής διάταξης του 214Γ ΚΠολΔ, όπου προβλέπεται ματαίωση της συζήτησης σε περίπτωση συμφωνίας προσφυγής στη διαμεσολάβηση.

  • Η διατύπωση «είτε μονομερώς είτε από κοινού» δημιουργεί σύγχυση, αφού δεν είναι σαφές πότε είναι δυνατή η μονομερής προσφυγή στη διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που εννοείται η αρχική υποχρεωτική συνεδρία, τότε θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον το πρώτο σκέλος της πρότασης:
    «Η γνωστοποίηση του αιτήματος υπαγωγής στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία στο άλλο ή τα άλλα μέρη, σύμφωνα με την περίπτωση Α της παραγράφου 4 του αρ. 182 του παρόντος, καθώς και η προσφυγή στην διαμεσολάβηση, αναστέλλει….»