Άρθρο 12 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου – Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2664/1998

Στον ν. 2664/1998 (Α’ 275), προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων

και Ελληνικού Κτηματολογίου

«1. Θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποιημένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν. 344/1976 (Α΄143) και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την πρόσβαση των κτηματολογικών γραφείων και λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει διατεθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής Σύστημα). Σκοπός του Συστήματος είναι η αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηματολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με την ημερομηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φερόμενων ως δικαιούχων δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α΄114) έχει σημειωθεί ως εκκρεμής, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του ίδιου νόμου. Το Σύστημα τίθεται αρχικά σε δοκιμαστική λειτουργία δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Η λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Συστήματος διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, αρχίζει η παραγωγική λειτουργία του Συστήματος. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος, τα αλφαβητικά ευρετήρια και τα κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου ενημερώνονται αυτόματα, ηλεκτρονικά, με την ημερομηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων που καταχωρίζονται από την έναρξη ισχύος της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος, στο Μητρώο Πολιτών. Η αυτόματη ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και στις ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Πολιτών πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος.

2. Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που έχει καταχωριστεί στις κτηματολογικές εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, οι διάδοχοί του υποχρεούνται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 1847 ΑΚ, να γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους επί του καταχωρισθέντος δικαιώματος, με την υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Η ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποίησης βαρύνει και τους διαδόχους αποβιώσαντος προσώπου που έχει υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 Α του ν. 2308/1995, η εξέταση της οποίας έχει σημειωθεί ως εκκρεμής σύμφωνα με το άρθρο 7 Α του ίδιου νόμου στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, σχετικά με το δικαίωμα που αμφισβητείται με την αίτηση διόρθωσης. Εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η προθεσμία γνωστοποίησης ή απομένει διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών για τη λήξη της, η σχετική γνωστοποίηση γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Με την αίτηση, για την οποία εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος, συνυποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα της παρ. 4.2.1. του Κεφαλαίου 4 της υπ’ αρ. 556/09/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄3370). Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, τα στοιχεία των διαδόχων του αποβιώσαντος και οι πληροφορίες για το δικαίωμά τους καταχωρίζονται ως «σημείωση» στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου αμελλητί και πάντως το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Για τους όρους και τα δικαιούμενα πρόσωπα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα στοιχεία της παρούσας και της παρ. 1 εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 11206ΕΞ2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 1539), όπως εκάστοτε ισχύει. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου αίρεται στην περίπτωση που οι διάδοχοι του εμφανιζόμενου στα κτηματολογικά φύλλα ως δικαιούχου, εντός της παραπάνω προθεσμίας, ζητήσουν με αίτησή τους την καταχώριση πράξης της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 12. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που έχουν σημειωθεί ως κληρονόμοι στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δεν μπορούν να επιχειρήσουν εγκύρως καμία πράξη διάθεσης του εγγραπτέου δικαιώματος, πριν από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 1193, 1195, 1198 και 1199ΑΚ.

 • 7 Απριλίου 2022, 18:26 | Ζέπος & Γιαννόπουλος

  Άρθρο 12 παρ.2
  Προτεινόμενη τροποποίηση – προσθήκη:
  Αντί να επιβαρυνθεί επιπλέον ο διάδοχος με τέτοια υποχρέωση, το Κτηματολόγιο να λαμβάνει στοιχεία απευθείας από τις Δ.Ο.Υ. μετά την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομίας από τους κληρονόμους.
  Σε περίπτωση διατήρησης της πρόβλεψης να συμπληρωθούν: i) η καταχώριση των διαδόχων στις κτηματολογικές εγγραφές να γίνεται με την υποβολή εκ μέρους τους των νομιμοποιητικών της κληρονομίας εγγράφων και ii) να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού. Τέλος, η διάταξη είναι ατελής στο βαθμό που προβλέπεται προθεσμία άνευ ποινής.

 • 1 Απριλίου 2022, 22:09 | Δημήτρης Μ.

  Πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία. Πικρή η διαπίστωση κατά την απόπειρα επίδοσης αγωγής ν. 2664/1998 ότι ο αντίδικος έχει ήδη αποβιώσει και σχεδόν πάντα χρονοβόρα η διαδικασία αναζήτησης κληρονόμων. Πολλά συγχαρητήρια.

 • 1 Απριλίου 2022, 14:18 | Αναστασία

  Φρονώ ότι είναι απαραίτητη και η ταυτόχρονη θέσπιση των συνεπειών/κυρώσεων της μη τήρησης εκ μέρους των διαδόχων του θανόντος της προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό υποχρέωσής τους.

 • 1 Απριλίου 2022, 12:03 | Σμαράγδα Καραδήμα

  Σχεδόν δεν το πιστεύουμε ότι βρέθηκε επιτέλους κάποιος να
  πάρει αυτήν την πρωτοβουλία. Εξαιρετική ρύθμιση

 • 1 Απριλίου 2022, 12:56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

  Εύγε για την πρωτοβουλία. Είναι διάταξη υπέρ της διαφάνειας
  και της ασφάλειας των συναλλαγών, υπέρ της συντόμευσης της δίκης
  και αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση για δικηγόρους και διαδίκους. Το συζητούσαμε
  μεταξύ μας οι συνάδελφοι πολλά χρόνια.

 • 1 Απριλίου 2022, 12:41 | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  ΜΠΡΑΒΟ! Η συγκεκριμένη ρύθμιση βοηθάει αφάνταστα τους διαδίκους και τους δικηγόρους τους.

 • 25 Μαρτίου 2022, 07:30 | Βασιλης

  Bravo