Άρθρο 15 Μετατροπή μεταβατικών εδρών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σε Δικαστικούς Σταθμούς Τηλεματικής

Οι υφιστάμενες στις 31.12.2026 μεταβατικές έδρες των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων μετατρέπονται σε δικαστικούς σταθμούς τηλεματικής.