Άρθρο 11 Κατά τόπον αρμοδιότητα – Τροποποίηση άρθρου 7 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

1. Στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97): α) στην παρ. 2, αα) οι λέξεις «δήμων και κοινοτήτων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», αβ) αντικαθίσταται η περ. β΄, αγ) στην περ. γ΄, μετά τη φράση «και των Ν.Π.Δ.Δ.,» διαγράφονται οι λέξεις «αρμόδιο είναι και», αδ) στην περ. ε΄ μετά τη φράση «πέραν της Αττικής,» διαγράφονται οι λέξεις «αρμόδιο δικαστήριο είναι», αε) προστίθεται περ. στ΄ και β) στην παρ. 4 μετά τις λέξεις «εδρεύει στην αλλοδαπή» τίθεται «ή όταν στην αλλοδαπή κατοικεί ο διάδικος στις περ. β΄ και στ΄ της παρ. 2,» και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Κατά τόπο
1. Αρμόδιο στον πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο, βαθμό είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή από πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια οργάνου της οποίας δημιουργήθηκε η διαφορά. Επί μεταβίβασης από όργανο οποιασδήποτε αρχής του δικαιώματος υπογραφής, η αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου κρίνεται με βάση την περιφέρεια του οργάνου το οποίο υπογράφει με εντολή του. Η αρμοδιότητα αυτή διατηρείται και στις περιπτώσεις που, κατά των πράξεων ή παραλείψεων τούτων, ασκείται οποιαδήποτε διοικητική προσφυγή.
2. Κατ’ εξαίρεση, αρμόδιο δικαστήριο είναι:
α) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν τα όρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύουν οι διάδικοι οργανισμοί, και αν αυτοί εδρεύουν σε περιφέρειες περισσότερων δικαστηρίων, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο πολυπληθέστερος, κατά την τελευταία απογραφή, οργανισμός,
β) αν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τα πρόσωπα που δικαιούνται παροχές από αυτόν, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση παροχής ή αυτός σε βάρος του οποίου έγινε καταλογισμός χρηματικού ποσού, κατά τον χρόνο άσκησης του ενδίκου βοηθήματος,
γ) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν στις αποδοχές του προσωπικού εν γένει του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., το δικαστήριο του τόπου όπου υπηρετεί ο υπάλληλος,
δ) αν πρόκειται για διαφορές που δημιουργήθηκαν από Πράξεις Επιβολής Προστίμου του ν. 2556/1997 (Α’ 270), εκείνο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση ή δραστηριοποιείται ο εργοδότης, σε βάρος της οποίας ή του οποίου αντίστοιχα επιβάλλεται το πρόστιμο, ανεξαρτήτως της έδρας του εκδόντος την πράξη οργάνου.
ε) αν πρόκειται για φορολογικές διαφορές από πράξεις ελεγκτικών Αρχών που εδρεύουν στην Αθήνα, αλλά η αρμοδιότητα ελέγχου τους εκτείνεται και πέραν της Αττικής, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ή κατοικεί το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
στ) αν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους ή τους δικαιούμενους παροχές από αυτόν, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ή δικαιούμενος την παροχή, κατά τον χρόνο άσκησης του ενδίκου βοηθήματος και, σε περίπτωση θανάτου, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου κατοικούσε το πιο πάνω πρόσωπο κατά τον χρόνο του θανάτου. Επί διενέργειας ελέγχου στην επιχείρηση του εργοδότη, εκείνο του τόπου της επιχείρησης, την οποία αφορά ο έλεγχος ή στην οποία παρέχεται ή παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία.
3. Αν πρόκειται για αγωγή προς επιδίωξη αξίωσης που ερείδεται σε πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων περισσοτέρων αρχών, η αρμοδιότητα καθορίζεται από την έδρα οποιασδήποτε από τις αρχές αυτές, κατ’ επιλογήν του ενάγοντος.
4. Όταν η αρχή εδρεύει στην αλλοδαπή ή όταν στην αλλοδαπή κατοικεί ο διάδικος στις περ. β΄ και στ΄ της παρ. 2, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πρωτεύουσας.
5. Αρμόδιο στο δεύτερο βαθμό είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται εκείνο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση».

  • 7 Φεβρουαρίου 2023, 22:02 | Δημήτριος Κοπανός

    Η συγκεκριμένη αναφορά του Ν. 2556/1997 (Α’ 270) θα μπορούσε να απαλειφθεί. Ειδικά όταν τα ίδια εργοδοτικά πρόστιμα επιβάλλονται και από το ΣΕΠΕ βάσει πανομοιότυπων διατάξεων. Με το υπάρχον καθεστως όλα τα πρόστιμα των ειδικών επιθεωρητών ΣΕΠΕ σε εργοδότες στην επαρχία πηγαίνουν χωρίς λόγο στην Αθήνα.

    Πρωτοδίκης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών