ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
1. Τηλεματική συνεδρίαση είναι η χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, με την οποία καθίσταται δυνατή η μέσω τηλεπικοινωνιακής ζεύξης σε πραγματικό χρόνο μετάδοση εικόνας και ήχου ή άλλη διευθέτηση, με την οποία πρόσωπα, τα οποία μολονότι δεν παρευρίσκονται στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου, μπορούν να βλέπουν, να ακούν και να επικοινωνούν ταυτόχρονα με τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή και αντίστροφα.
2. Τηλεσυζήτηση είναι η διαδικασία συζήτησης με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, τα οποία επιτρέπουν τη διεξαγωγή της συζήτησης από το δικαστήριο, μολονότι ορισμένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία βρίσκονται εκτός της αίθουσας συνεδρίασης του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο.
4. Τηλεκατάθεση (ή τηλεξέταση), είναι η προφορική εξέταση των προσώπων που παρευρίσκονται σε άλλο τόπο, εκτός της αίθουσας συνεδρίασης του δικαστηρίου, με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, τα οποία επιτρέπουν τη διεξαγωγή της εξέτασης από το δικαστήριο.
5. Αίθουσα τηλεματικής συνεδρίασης θεωρείται η αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και η αίθουσα στον απομακρυσμένο τόπο.
6. Αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου είναι η αίθουσα ακροατηρίου, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή τηλεματικής συνεδρίασης.
7. Απομακρυσμένος τόπος είναι αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη, με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό, για τη διεξαγωγή τηλεματικής συνεδρίασης. Ως αίθουσα απομακρυσμένου τόπου μπορεί να ορισθεί αίθουσα ακροατηρίου ή αίθουσα γραφείου δικαστηρίου, η οποία έχει πιστοποιηθεί με απόφαση του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου που κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, καθώς και αίθουσα ελληνικής προξενικής αρχής στο εξωτερικό.

  • 7 Φεβρουαρίου 2023, 20:44 | Κώστας Δημητρίου

    Για να έχουμε τηλεματική & χρήση η/υ & διαδικτύου, θα πρέπει να υπάρχει εύκολη & δωρεάν πρόσβαση ιδίως στους χώρους των δικαστικών-εισαγγελικών μεγάρων & γενικά στα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου->
    αυτό σημαίνει τα εξής:
    1) ελεύθερο διαδίκτυο ή τουλάχιστο διευκόλυνση για τους επαγγελματίες των νομικών επαγγελμάτων (δικαστές-εισαγγελείς-δικαστικοί υπάλληλοι-δικαστικοί επιμελητές-δικηγόροι-μέλη ΝΣΚ) στους χώρους των δημοσίων υπηρεσιών (όταν λέω διευκόλυνση εννοώ κωδικούς wi-fi για όλους αυτούς που αναφέρω)
    2) απεριόριστα δεδομένα στα κινητά των επαγγελματιών των νομικών επαγγελμάτων