Άρθρο 14 Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής Οδικού Χάρτη

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Επιτροπή που αποτελείται από τον Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, έναν Σύμβουλο Επικρατείας και ένα δικαστικό λειτουργό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Επιτροπή συντάσσει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έκθεση για την πορεία εφαρμογής του Οδικού Χάρτη και για τις επιπλέον δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν για την υλοποίησή του, την οποία απευθύνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύνανται να συνιστώνται Ομάδες Εργασίας, προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

  • 9 Φεβρουαρίου 2023, 19:30 | Κώστας Δημητρίου

    θα πρέπει στην ομάδα αυτή να μετέχει & εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας