Άρθρο 12 – ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

1. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του β.δ. 3082/1954 (ΦΕΚ Α΄ 257), όπως αυτή είχε παραταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112), παρατείνεται περαιτέρω μέχρι 31-12-2016.