Άρθρο 07

Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2298/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Στους ανήλικους που έχουν εισαχθεί στα Ιδρύματα Αγωγής κατά τις παραγράφους 4 και 5 ο Δικαστής Ανηλίκων μπορεί να χορηγεί άδεια δοκιμασίας ή άδεια για λόγους υγείας. Η άδεια δοκιμασίας χορηγείται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Διευθυντή του Ιδρύματος και έχει διάρκεια ως έξι (6) μήνες, και μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες. Η τμηματική χορήγηση της είναι επίσης δυνατή. Η άδεια για λόγους υγείας χορηγείται ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του ιατρού του καταστήματος και αφορά κατ` οίκον νοσηλεία. Ο χρόνος της χορηγούμενης δοκιμαστικής άδειας υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης του επιβαλλόμενου αναμορφωτικού μέτρου του υπό στ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ».

  • 27 Μαρτίου 2015, 22:56 | Γεώργιος Κιντσάκης

    Αυτά τα ιδρύματα κάνουν εξαιρετική δουλειά και πρέπει να στηριχτούν με κάθε τρόπο.