Άρθρο 06 – Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά

1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 31 Ν. 4139/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Εάν ο κατηγορούμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, αναγνωρισμένου κατά το άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμού, ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα μπορεί αυτοτελώς ή αντί της προσωρινής κράτησης να επιβάλει ως περιοριστικό όρο την εισαγωγή του σε αντίστοιχο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης.
β) Σε περίπτωση επιβολής προσωρινής κράτησης ο κατηγορούμενος δύναται να δηλώσει στο κατά το άρθρο 10 του Σωφρονιστικού Κώδικα Συμβούλιο της Φυλακής ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατά το άρ. 51 του παρόντος νόμου οργανισμού εντός θεραπευτικών ή ειδικών καταστημάτων κράτησης ή καταστημάτων κράτησης ή τμημάτων αυτών όπου λειτουργεί τέτοιο. Για το σκοπό αυτόν συμμετέχει σε πρόγραμμα διάγνωσης και σωματικής αποτοξίνωσης διάρκειας από μία έως τρείς εβδομάδες, ανάλογα προς τις ανάγκες του, όπως κρίνεται από τον υπεύθυνο του σχετικού προγράμματος. Ειδική επιτροπή οριζόμενη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελούμενη από το ως άνω Συμβούλιο Φυλακής, στη σύνθεση του οποίου προστίθεται ο υπεύθυνος του προγράμματος σωματικής αποτοξίνωσης ή ο υπεύθυνος του προγράμματος ψυχολογικής απεξάρτησης του καταστήματος κράτησης, αφού διαπιστώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, παρέχει τη δυνατότητα στον κατηγορούμενο να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής απεξάρτησης. Το άρθρο 34 παρ. 3 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως. Ο χρόνος παραμονής στα ανωτέρω αναφερόμενα καταστήματα υπολογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ή σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κατά της ελευθερίας ως χρόνος έκτισης της ποινής».

2. Το άρθρο 32 παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση εγκλημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 31 εκτός των εγκλημάτων του άρθρου 23 και εκτός των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 187Α, 299, 310 παρ. 3, 311, 322, 323, 324, 336 και 380 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά έχουν τελεστεί από πρόσωπο που συμμετέχει σε πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένων κατ’ άρθρο 51 οργανισμών, τότε
α) Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μπορεί με αιτιολογημένη διάταξή του και με έγκριση του εισαγγελέα εφετών να αναβάλει για ορισμένο χρόνο την άσκηση ποινικής δίωξης, η οποία μπορεί να παρατείνεται, αν λαμβάνει γνώση από έκθεση ή και εκθέσεις του διευθυντή προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένων κατ’ άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμών, ότι ο δράστης έχει προσέλθει οικειοθελώς και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την απεξάρτησή του. Αν ο δράστης ολοκληρώσει με επιτυχία το θεραπευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με έγγραφη βεβαίωση και έκθεση του διευθυντή του προγράμματος, το συμβούλιο πλημμελειοδικών, μπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη, εφόσον η τελευταία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επανένταξή του στην κοινωνική ζωή. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω εκθέσεις του διευθυντή θεραπευτικού προγράμματος είναι απόρρητα και απαγορεύεται η ανακοίνωσή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο το χρήστη ναρκωτικών, που υποβλήθηκε σε θεραπεία, επί ανηλίκου δε στον έχοντα την επιμέλεια. Το ευεργέτημα των προηγούμενων εδαφίων παρέχεται μία μόνο φορά.
β) Ο αρμόδιος εισαγγελέας αναστέλλει με διάταξή του την ισχύ εντάλματος σύλληψης προσώπου, που παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένων κατ’ άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμών, εάν το ένταλμα αυτό αφορά εγκλήματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκομένου στο παραπάνω πρόγραμμα. Στην περίπτωση που έχει διατηρηθεί η ισχύς του με σύμφωνη γνώμη του προέδρου εφετών ή με βούλευμα, τότε για την αναστολή αποφασίζει το συμβούλιο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η κατηγορία.
γ) Το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση αναστέλλει την εκτέλεση των στερητικών της ελευθερίας και των χρηματικών ποινών, προσώπου που παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατά το άρθρο 51 οργανισμού εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων μέχρι την ολοκλήρωσή του, εάν οι ποινές αυτές αφορούν πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκομένου στο θεραπευτικό πρόγραμμα, εφόσον βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο αυτού του προγράμματος η συνεπής παρακολούθησή του εκ μέρους του διωκομένου. Η αναστολή αυτή χορηγείται υπό τον όρο συνέχισης της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος απεξάρτησης και ανακαλείται σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις και με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση των ανωτέρω ποινών έως ότου εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χωρήσει βεβαίωση της χρηματικής ποινής και των εξόδων, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσμενούς ατομικού μέτρου και κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιμελείται, κατόπιν αιτήσεως του καταδικασθέντος, ο αρμόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου που εξέδωσε την περί αναστολής απόφαση, ή σε περίπτωση που δεν εξεδόθη τέτοια, ο αρμόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, η οποία επέβαλε την χρηματική ποινή και τα έξοδα, ενημερώνοντας εγγράφως τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενημερώνει σχετικά τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσμενών ατομικών μέτρων και των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται και συνεχίζονται η τοκογονία ή οι προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού. Το παραπάνω ισχύει και στην περίπτωση του άρθρου 33 παράγραφος 1 περίπτωση α΄».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε δράστη που κατηγορείται για εγκλήματα της παρ. 1 και απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις εφόσον έχει ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατ’ άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμού: »

4. Το πρώτο εδάφιο και το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 ν. 4139/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία θεραπευτικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατ’ άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμού, που πιστοποιείται εγγράφως από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος:
α) Ανεξάρτητα από τους όρους που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, στερητικές της ελευθερίας ποινές και χρηματική ποινή που επιβλήθηκαν για εγκλήματα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1 και τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα αναγνωρισμένων κατ’ άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμού, αναστέλλονται υποχρεωτικά για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο από έξι (6) έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο, οι οποίοι πρέπει να σχετίζονται με τη διαπίστωση της διατήρησης της απεξάρτησης. Όσοι έχουν καταδικαστεί μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση αναστολής στο δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική, τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση. Η παραπάνω αναστολή ανακαλείται μόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι της απόφασης. Εάν η αναστολή δεν ανακληθεί η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 33 ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης προγράμματος απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατά το άρ. 51 του παρόντος νόμου οργανισμού θεωρείται ότι κατά την εισαγωγή του για θεραπεία και τουλάχιστον πέντε έτη από αυτήν είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών».

6. Το άρθρο 34 Ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν καταδικαστεί για πράξη του άρθρου 32 παρ. 1 δράστης που κρίθηκε ως εξαρτημένος και δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατά το άρ. 51 του παρόντος νόμου οργανισμού, διατάσσεται η εισαγωγή του σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστημα κράτησης ή σε κατάστημα κράτησης ή σε τμήμα αυτού στο οποίο λειτουργεί τέτοιο πρόγραμμα, όπου συμμετέχει σε πρόγραμμα διάγνωσης και σωματικής αποτοξίνωσης διάρκειας από μία έως τρείς εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως κρίνεται από τον υπεύθυνο του σχετικού θεραπευτικού προγράμματος. Η ειδική επιτροπή της περ. β’ του άρθρου 31, αφού διαπιστώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, παρέχει τη δυνατότητα στον κρατούμενο να παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό πρόγραμμα ψυχολογικής απεξάρτησης. Ο χρόνος παραμονής στα ανωτέρω καταστήματα υπολογίζεται ως χρόνος έκτισης της ποινής».
2. Εάν κρατούμενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ισχυριστεί ότι είναι εξαρτημένος από ναρκωτικά, δηλώνοντας παράλληλα ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης, διατάσσεται από την ειδική επιτροπή της περ. β’ του άρθρου 31 η συμμετοχή του σε πρόγραμμα διάγνωσης και σωματικής αποτοξίνωσης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, αναγνωρισμένου κατ’ άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμού, διάρκειας από μία έως τρείς εβδομάδες, ανάλογα προς τις ανάγκες του, όπως κρίνεται από τον υπεύθυνο του σχετικού προγράμματος. Η ανωτέρω επιτροπή, αφού διαπιστώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, παρέχει κάθε δυνατότητα στον κρατούμενο, που διαγιγνώσκεται ως ψυχολογικά εξαρτημένος από τη χρήση ναρκωτικών, να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής απεξάρτησης που λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.
3. Εάν σε κατάστημα κράτησης εφαρμόζεται θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένων κατ’ άρθρο 51 του παρόντος νόμου οργανισμού, ο κρατούμενος που το παρακολουθεί δεν μετάγεται σε άλλο κατάστημα για όσο διαρκεί η συστηματική παρακολούθηση εκ μέρους του, εκτός εάν παραγγελθεί η μεταγωγή του για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης ή δικαστικούς, οπότε επαναμετάγεται μετά την έκλειψη αυτής της αιτίας. Σε περίπτωση μεταγωγής για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης (άρθρα 72 περ. δ΄ και 76 του Ν. 2776/1999, Α΄ 299) προτιμάται κατάστημα όπου αναπτύσσεται εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα, εκτός αν επιβάλλεται η μεταγωγή για σοβαρούς λόγους σε άλλο. Όποιος κρατούμενος έχει κριθεί ως εξαρτημένος κατά τα οριζόμενα παραπάνω και επιθυμεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχολογικής απεξάρτησης, πρέπει να διευκολύνεται ή να μετάγεται σε φυλακή όπου λειτουργεί σχετικό πρόγραμμα και παραμένει αν το παρακολουθεί συστηματικά, εφόσον οι εκάστοτε διαθέσιμοι χώροι το επιτρέπουν.»

7. Το άρθρο 35 του Ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 σε στερητική της ελευθερίας ποινή και την εκτίει στη φυλακή, αν παρακολούθησε εκεί πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατά το άρ. 51 οργανισμού, όπως πιστοποιείται εγγράφως από τον υπεύθυνο του οικείου προγράμματος, μπορεί να απολυθεί με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, με τον όρο παρακολούθησης αντίστοιχου προγράμματος ολοκλήρωσης της απεξάρτησης. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την πρώτη ημέρα κάθε δεύτερου μήνα τη δικαστική αρχή και να συμπληρώνουν ειδικό δελτίο, στο οποίο αναφέρεται ρητά η συνεχής παρακολούθηση, η συναφής πρόοδος, η σταθεροποίηση και η επιτυχής ολοκλήρωση του. Η αδικαιολόγητη διακοπή της παρακολούθησης του προγράμματος αναφέρεται άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών και το συμβούλιο πλημμελειοδικών προχωρεί σε ανάκληση της απόλυσης.
2. Όποιος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε έγκλημα και υποβάλλεται σε θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης αναγνωρισμένου κατά το άρ. 51 του παρόντος νόμου οργανισμού, μπορεί με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου της κράτησης, ύστερα από γνώμη της οικείας ειδικής επιτροπής του άρθρου 31 στοιχείο β΄, να απολυθεί υπό όρο και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόμενα του Π.Κ., εφόσον το παρακολούθησε με επιτυχία. Το συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον απολυόμενο την υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα απεξάρτησης και να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Αν από αυτές αποδειχθεί ότι ξανάρχισε τη χρήση ναρκωτικών ή αν αρνείται ή παραλείπει να εξετάζεται, το ειδικό θεραπευτικό κατάστημα υποχρεούται να ειδοποιεί τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, οπότε ανακαλείται η απόλυση με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών.
3. Ο χρόνος παραμονής στο εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης σε κάθε περίπτωση θεωρείται ως χρόνος έκτισης ποινής.
4. Εφόσον εκείνος που καταδικάστηκε έχει απολυθεί υπό όρο, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση εγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης, η καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 32, καθώς και το βούλευμα που διατάσσει την απόλυση κατά τις προηγούμενες παραγράφους αναγράφεται μόνο στα αντίγραφα ποινικού μητρώου που προορίζονται για δικαστική χρήση.
5. Σε περίπτωση που ο απολυθείς παρακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα, εάν για οποιονδήποτε λόγο έχει χωρήσει βεβαίωση της χρηματικής ποινής και των εξόδων, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), αναστέλλεται υποχρεωτικά η λήψη κάθε δυσμενούς ατομικού μέτρου και κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ως και κάθε τοκογονία ή προσαύξηση του βεβαιωθέντος ποσού. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιμελείται, κατόπιν αιτήσεως του απολυθέντος, ο αρμόδιος εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, ενημερώνοντας εγγράφως τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Σε περίπτωση δε ολοκλήρωσης του προγράμματος, μετά και την επιτυχή παρέλευση του χρόνου δοκιμασίας, τα σχετικά χρέη διαγράφονται με τον ίδιο τρόπο. Η με οποιονδήποτε τρόπο έκτιση της ποινής δεν εμποδίζει την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Εάν η αναστολή ανακληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών ενημερώνει σχετικά τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των δυσμενών ατομικών μέτρων και των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης της συναφούς οφειλής ανακαλείται και συνεχίζονται η τοκογονία ή οι προσαυξήσεις του βεβαιωθέντος ποσού».

8. Το άρθρο 51 του Ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εγκεκριμένοι οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος.
Εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς για την υλοποίηση των δράσεων που μνημονεύονται στα άρθρα 30 -35 είναι οι εξής:
1) Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
2) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
3) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΨΝΑ)
4) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)
5) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών».

 • 30 Μαρτίου 2015, 10:01 | Cir

  Όλος ο πλανήτης προχωράει προς την αποποινικοποίηση της χρήσης εκτός απο την βαθειά νυχτωμένη Ελλάδα. Μάλλον το υπουργείο Δικαιοσύνης θέλει να κρατήσει τις καλές σχέσεις με τους εμπόρους ναρκωτικών. Να μη χαλάσουν οι δουλειές.

 • 30 Μαρτίου 2015, 02:03 | Γιώργος Σταυρίδης

  Η αποποινικοποίηση της καλλιέργειας για προσωπική χρήση (για ιατρικούς, κυρίως, αλλά και για ψυχαγωγικούς σκοπούς) της ινδικής κάνναβης είναι επιβεβλημένη με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου (Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών -http://www.un.org/en/documents/udhr/) στο βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων καθώς και με βάση το δικαίωμα για αυτοδιάθεση του ατόμου (ήτοι το Άρθρο 18 της εν λόγω Διακήρυξης το οποίο αναφέρεται στην ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης), καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 2 με τον τίτλο «Primacy of the human being» της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπινου Όντος σχετικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής («Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine») του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και τις αποδεδειγμένα θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού όπως αυτές αναφέρονται σε πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις στον ιστότοπο της Εθνικής Αμερικανικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cannabinoids). Πρόκειται για ένα φυτό, του οποίου η χρήση, πέραν των πολλαπλών και ευεργετικών ιδιοτήτων του για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως κλωστική κάνναβη, δεν προκαλεί επ’ ουδενί τον θάνατο ή άλλη σοβαρή βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό (δείτε σχετική βιβλιογραφία: Ψυχίατρος Κλεάνθης Γρίβας – https://athens.indymedia.org/media/old/grivas_kannavi.pdf και το πρόσφατο βιβλίο του Ιατρού Γιώργου Οικονομόπουλου «Το ίαμα Κάνναβη»). Η κάνναβη ανήκει στην κατηγορία των ψυχοτρόπων και όχι των ναρκωτικών. Εννοείται, βεβαίως, ότι η εν λόγω νομοθετική πρόβλεψη πρέπει να αφορά ενήλικα άτομα.
  Έτι περαιτέρω, η νομοθετική διάκριση του ποιές είναι τελικά ναρκωτικές ουσίες (που προκαλούν θανατηφόρο εξάρτηση) με γνώμονα τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα όπως, για παράδειγμα, η νικοτίνη που εμπεριέχεται στον καπνό (που σημειωτέον κυκλοφορεί νόμιμα με τη σήμανση ότι, π.χ. περιέχει βενζόλιο, φορμαλδεύδη και υδροκυάνιο ή ότι προκαλεί αργό και επώδυνο θάνατο, καρκίνο των πνευμόνων κλπ) καθώς και των οπιούχων (ή παραγώγων τους όπως η ηρωίνη) τα οποία μπορούν να εθίσουν (ή να σκοτώσουν) από εφήβους έως ενήλικες είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένη επειδή, σήμερα, οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι σε μία μεγάλη ποικιλία συνθετικών ναρκωτικών ουσιών που, επίσης, αποδεδειγμένα, μπορούν να οδηγήσουν είτε στον θάνατο είτε σε μόνιμες βλάβες του ανθρώπινου οργανισμού.

 • 29 Μαρτίου 2015, 17:37 | Πέτρος

  Δυστυχώς είμαστε ακόμα πολύ βαθιά νυχτωμένοι, η ιατρική κάνναβη και η αποποινικοποίηση για ψυχαγωγικούς σκοπούς είναι μία καταπληκτική ευκαιρία για την χώρα στο τομέα των εσόδων από τη φορολογία και στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Ο τουρισμός θα απογειωθεί όλο το χρόνο (και όχι μόνο το καλοκαίρι) και τα έσοδα θα είναι τεράστια (βλ. Κολοράντο). Επίσης πρέπει να δοθούν κίνητρα για αναβίωση της βιομηχανίας κλωστικής κάνναβης (τα κανναβουργεία οι παλιοί θα θυμούνται) και την δημιουργία τεχνογνωσίας που θα μας απαλλάξει σε πολλούς τομείς από την εξάρτηση από το πετρέλαιο και τις εισαγωγές. Επίσης θα τονώσει την έρευνα και θα αναγεννήσει ένα κλάδο που μπορεί να δώσει πολλά τόσο σε επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας όσο και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τολμήστε το διαφορετικό, τολμήστε μια νέα προσέγγιση για την Ευρώπη και σε αυτόν το τομέα!

 • 29 Μαρτίου 2015, 15:43 | anthimos

  Παρακαλείστε εσείς οι νομοθέτες και με την νέα κυβέρνησης που υποστηρίζει την ελευθερία να αφήσετε τους ανθρώπους να κάνουν ότι επιθυμούν με τον εαυτό τους χωρίς να τους βάζετε στις φυλακές και να δέχονται απαξίωση, γνωρίζω πολύ περισσότερους ανθρώπους που κάνουν χρήση να είναι πιο καταξιωμένοι από κάποιους νηφάλιους και αλκοολικούς.
  αφήστε επιτέλους ελεύθερους του χρήστες που γίνονται οι πόρνες των ντίλερ για ένα τσιγάρο, αφήστε τους να διαλέγουν την σωστή ποιότητα, φτιαχτέ νόμο να το παίρνει κάποιος από τα φαρμακεία με ειδική κάρτα, οι πιο πολιτισμένες χώρες είναι νόμιμο. δεν ενδιαφέρεστε καθόλου για αυτούς τους ανθρώπους και φαίνεται
  πόσο συμφέρει η μαύρη αγορά την δικαιοσύνη.

  με εκτίμηση

 • 29 Μαρτίου 2015, 11:12 | PanosTse

  Η κάνναβη πρέπει να νομιμοποιηθεί για να έχει και το κράτος το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και όχι οι έμποροι όπως τώρα. Επικουρικά και η μείωση της ποινης για τη χρήση από τους 5 στους 3 μήνες θα ήταν μια καλή αρχή δεδομένου ότι ουσιαστικά θα αποποινικοποιούσε τη χρήση κάνναβης αφου οι ποινές κάτω των 3 μηνών συνιστούν πταίσμα και δε διώκονται. Τα υπόλοιπα είναι απλά μεσαιωνικά.

 • 28 Μαρτίου 2015, 20:04 | alexis

  Αποποινικοποίηση της κάνναβης υπό προϋποθέσεις αρχικά για φαρμακευτικούς σκοπούς καθώς και για βιομηχανικούς(π.χ. κλωστοβιομηχανία) και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Έχει αποδειχτεί πλέον ότι δεν είναι ναρκωτικό αλλά αντιθέτως χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το πιο ευλογημένο φυτό. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι είναι άκακο και, για πολλούς λόγους, καλύτερο από το αλκοόλ. Επιπλέον στις χώρες που έχει αποποινικοποιηθεί μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα όπως, για παράδειγμα για την εγκληματικότητα, δείχνουν ότι είχε θετική συνεισφορά (π.χ. μείωση εγκληματικότητας). Πέρα από τους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα που θα βοηθήσει ως φάρμακο (οι οποίοι αναγκάζονται να ξενιτεύονται και να μπλέκουν με την παρανομία και το έγκλημα για να το προμηθευτούν) μια αποποινικοποίηση θα είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα για την οικονομία. Δεν θα προσθέσω κι άλλα επιχειρήματα γιατί, εκτός του ότι είναι πάρα πολλά, νομίζω είναι και γνωστά. Με εκτίμηση η γνώση είναι η καλύτερη πρόληψη.

 • Το άρθρο 29 του Ν.4139/2013 που ποινικοποιεί την χρήση πρέπει να αλλάξει τελείως, με σαφή αποποινικοποίηση της χρήσης και σχετικών αλλαγών στα υπόλοιπα άρθρα. Ειδικά η Ινδική κάνναβη θα πρέπει να διαχωριστεί από τις παράνομες ουσίες και να δοθεί η δυνατότητα καλλιέργειας για προσωπική χρήση.

  Τολμήστε…

 • 28 Μαρτίου 2015, 15:14 | Thim

  Μόνο να επιτρεψουν την ελευθερη διαθεση κανναβης και να βαλουν φόρο λύσανε τα οποια χρηματοδοτικα κενά . Επιπλεον η ποινικοποιηση των ναρκωτικων ΣΚΟΤΩΝΕΙ ακομα και παραπλευρα , δειτε και εδω που παραλιγο να τρακαρει στην προσπαθεια του να μη τον πιάσουν http://www.zarpanews.gr/27%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA/ .
  Απο τα παραπανω δεν φαινεται κατι για πληρη αποποινικοποιηση της καλλιεργειας και χρησης κανναβης. Οταν σε κατι τετοιο εχουν ηδη προχωρησει πολλες χώρες μεχρι και στις ΗΠΑ δεν μπορω να καταλαβω τι εμποδιζει την κυβέρνηση..

 • 28 Μαρτίου 2015, 14:14 | Αλινα

  Νιώθω ντροπή π με κορόιδεψε το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσω !απο τους πιο σημαντικούς λόγους που ψήφισα είναι για να μπορώ να προμηθεύομαι το φάρμακο μου σε εκλεγμένη ποιότητα απο το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ η κάποιου είδους despencary . Έχω διατροφική νευρική και διπολική διαταραχή που χωρίς τη κάνναβη κορυφώνονται με πολύ ταχύς ρυθμούς. Έχω καριέρα κ πελατεία που δεν μπορώ να ελέγχω σε ψυχολογικό επίπεδο χωρίς τη κάνναβη. Για να μπορώ να αντέχω σκληρά ωράρια και επαφή με πολύ κόσμο χωρίς να εκρήγνυμαι συναισθηματικά και να χάνω κιλά χρειαζόμουν μια ρύθμιση κ τώρα είμαι αναγκασμένη η να καταφύγω κ πάλι στο να στιγματιστω σαν ναρκομανής η να αγοράζω κανναβη απο οποιοδήποτε έμπορο που πλουτίζει μαύρα στη πλάτη του κρατους η τελικά να κατεβάσω στο στομάχι μου τα αντικαταθλιπτικά και τα Xanax .
  Με κάνετε ν αγανακτώ . Ντροπή σας ψεύτες .

 • 28 Μαρτίου 2015, 09:31 | Μιχάλης Π.

  Βασικά το νομοσχέδιο αφορά το υπουργείο δικαιοσύνης και όχι το ανάπτυξης και από ότι βλέπουμε εξακολουθεί να μην αποποινικοποιεί την κατοχή και την χρήση. Μέσα από το σχέδιο νόμου δεν βλέπουμε την ριζοσπαστική αλλαγή που περιμέναμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
  θα πρέπει: Η κατοχή και η χρήση να αποποινικοποιηθούν, έτσι θα αποσυμφορηθούν δικαστήρια και φυλακές και θα σταματήσει η αστυνομία να ασχολείται με το χόρτο του θεού. Η ελληνική αστυνομία έχει σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί και να λύσει και σίγουρα δεν είναι το πρόβλημα της κοινωνίας μας εάν μερικές χιλιάδες συμπολίτες μας κάνουν χρήση ινδικής κάνναβης.
  Ας σοβαρευτούμε επιτέλους σε αυτή την χώρα. Αποποινικοποιήστε την κατοχή και την χρήση. Η κάνναβη σε αυτή την δύσκολη ιστορικά στιγμή για την πατρίδα μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης, για αυτό και επιβάλλεται το υπουργείο οικονομικών, ανάπτυξης και δικαιοσύνης να βάλουν κάτω το Project κάνναβη και να δούνε το πώς μπορούμε να κάνουμε την παραοικονομία, οικονομία του κράτους μας! Προσοχή δεν ανακαλύπτουμε το τροχό, απλά θα ακολουθήσουμε μοντέλα δοκιμασμένα που απέδωσαν τα μέγιστα στα ταμία του κράτους ή της πολιτείας στην οποία εφαρμοστήκαν.
  Έχουμε πολλά να πούμε πάνω στο θέμα! το θέμα όμως είναι να μας ακούσετε.

 • 28 Μαρτίου 2015, 05:48 | Χαράλαμπος

  Δεν βρίσκω κανένα λόγο για να μην γίνει αποποινικοποίηση, ούτε ο Ολλανδός υπουργός οικονομικών (διόλου ευκαταφρόνητο). Θα ήταν καθοριστική κίνηση για το μέλλον της χώρας, υπάρχουν πανάκριβα παράγωγα της κάνναβης που θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε, θέσεις εργασίας, απόδοση ΦΠΑ, λευτά που πάνε σε χώρες όπως την Αλβανία για αγορά κάνναβής αγνώστης ποιότητος, τουρισμός σε κάθε νησί της χώρας, αποκέντρωση και όπως και να’χει η Ελλάδα πρέπει να μπει στο παιχνίδι της εμπορικής ΕΕ και όχι να ξεμείνει πίσω λόγο κάποιον δεξιώ-θρησκευτικών πεποιθήσεων.

 • 28 Μαρτίου 2015, 03:21 | Xristina

  Θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε ως χώρα το επόμενο βήμα, τον διαχωρισμό «σκληρών» και «μαλακών» ναρκωτικών. Θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση για να παταχθεί το λαθρεμπόριο και ο «αστυνομικός τραμπουκισμός», οι συμμορίες ενώ παράλληλα να προστατευθούν οι χρήστες και οι συνάνθρωποί μας που έχουν νοσήσει από τη χρήση «σκληρών» ναρκωτικών χωρίς να στιγματίζονται κοινωνικά.
  Δεν είμαι υπερ της πρότασης για ιδιωτική καλλιέργεια κάνναβης, είμαι όμως υπέρ της λειτουργίας «coffee shops» όπως στην Ολλανδία. Συγκεκριμένα είδη ουσιών και η χρήση τους μόνο σε συγκεκριμένους χώρους.
  Βέβαια για να υλοποιηθούν αυτά χρειάζομαστε πρώτα παιδεία ως λαός…

 • 28 Μαρτίου 2015, 00:41 | Σωτήρης Κουλουριώτης

  Μονοκαλλιέργειες

  Τις τελευταίες δεκαετίες, η παραγωγή ροδάκινων στην περιοχή της Ημαθίας έχει λάβει τις διαστάσεις μονοκαλλιέργειας. Αυτό συνέβη για λόγους ανταγωνιστικότητας και προσφοράς-ζήτησης. Οι μονοκαλλιέργειες έχουν πλεονεκτήματα, όμως έχουν ακόμα περισσότερα μειονεκτήματα:
  Πλεονεκτήματα:
  • Η υψηλή παραγωγή έριξε την τιμή του προιόντος, καθιστώντας το ανταγωνιστικό στους τομείς των εξαγωγών και της μεταποίησης.
  • Η επιστήμη της Γεωπονίας είχε σημαντικά οφέλη από την αντιμετώπιση των ασθενειών των ροδάκινων και από την ανάπτυξη νέων, αποδοτικότερων ποικιλιών για τα επιτραπέζια και βιομηχανικά φρούτα.
  • Συγκέντρωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, που έδωσαν την απαραίτητη οικονομική ώθηση στις τοπικές κοινωνίες, ενώ διευκόλυναν την μεταποίηση.
  • Εξειδίκευση στον τομέα της μεταποίησης, με την παραγωγή ανταγωνιστικών τυποποιημένων προιόντων (κομπόστες, φρουτοσαλάτες, μαρμελάδες, γλυκά.)

  Μειονεκτήματα:
  • Η πτώση της τιμής του προιόντος οδήγησε στην εκμετάλλευση ολοένα μεγαλύτερων εκτάσεων από τους παραγωγούς, με σκοπό μόνο την διατήρηση του ισοζυγίου εσόδων-εξόδων, αντί της οικονομικής ανάπτυξης.
  • Η μονοκαλλιέργεια αφορά μεγάλες μερίδες του αγροτικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να καθίστανται ευάλωτοι σε πολιτικές διακυμάνσεις (λ.χ. εμπάργκο Ρωσίας).
  • Καθίσταται αδύνατη η καλλιέργεια βιολογικών φυτών, λόγω της εκτεταμένης χρήσης χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ροδάκινων στην περιοχή.
  • Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και της ατμόσφαιρας, που τείνουν να λάβουν χρόνιες διαστάσεις.
  • Συγκέντρωση του κεφαλαίου σε λίγους επιχειρηματίες (μεγαλοκτηματίες, ιδιοκτήτες μονάδων μεταποίησης) που λυμαίνονται τις τοπικές κοινωνίες.
  • Αύξηση της ανεργίας των νέων στις επαρχιακές πόλεις, αφου η χαμηλή τιμή του προϊόντος συνεπάγεται και την χαμηλή αμοιβή.
  • Χιλιάδες στρέμματα γης μένουν ανεκμετάλλευτα, καθώς πρόκειται για μεμονωμένα, μικρά αγροτεμάχια που η εκμετάλλευσή τους θεωρείται ασύμφορη.

  Οι ίδιες λίγο πολύ συνθήκες επικρατούν σε όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα όπου εφαρμόζεται η συστηματική μονοκαλλιέργεια. Οι τιμές γίνονται μεν ανταγωνιστικές για τους εξαγωγείς, καθιστούν δε την χώρα «ανάπηρη» παραγωγικά. Αυτό γιατι, αυτομάτως υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα που ΔΕΝ θεωρούνται εμπορεύσιμα, άρα μη ανταγωνιστικά, άρα ασύμφορα στην καλλιέργειά τους. Το αποτέλεσμα είναι η εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες. Προϊόντα που η χώρα όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά διαθέτει σε μεγάλες ποσότητες, οι οποίες απλώς σαπίζουν στα δέντρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μήλα και τα εσπεριδοειδή Μυτιλήνης. Το ελαιόλαδο επίσης υπάγεται στην ανωτέρω κατηγορία, αφού ναι μεν η καλλιέργεια ελιάς επιδοτείται, όμως η μεταποίηση της ελιάς σε λάδι και η τυποποίησή της σε διάφορα υποπροιόντα αποθαρρύνεται συστηματικά. Αποτέλεσμα, το Ελληνικό ελαιόλαδο να πωλείται σε εξευτελιστικές τιμές σε τρίτες χώρες, να τυποποιείται εκεί κι έπειτα να επιστρέφει ως Ιταλικό, Ισπανικό, κλπ προιόν.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους και για ακόμα περισσότερους, η μονοκαλλιέργεια οποιουδήποτε αγροτικού προιόντος θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως οικονομική τακτική.

  Αγροτουρισμός
  Ο τομέας του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα μοιάζει κάτι σαν κακόγουστο αστείο. Υπάρχουν ανάλογα προγράμματα που μένουν σχεδόν εντελώς αναξιοποίητα. Οι λόγοι είναι πολλοί:
  • Έλλειψη υποδομών εκ μερους των παραγωγών και της Πολιτείας
  • Ελλειψη κινήτρου για συμμετοχή από τους τουρίστες.
  • Υψηλή τοξικότητα του καλλιεργήσιμου περιβάλλοντος, λόγω της εκτεταμένης χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων
  • Ο κλασσικός τουρισμός επισκιάζει τον Αγροτουρισμό, αφου δεν υπάρχει καμία «γεφύρωση» μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει με την συνδρομή της Πολιτείας, που συστηματικά προωθεί τον κλασικό τουρισμό, ενώ υποσκελίζει τον Αγροτουρισμό.
  • Γραφειοκρατία: Η ένταξη σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (αγροτουρισμός, μεταποίηση, εναλλακτικές καλλιέργειες) αποθαρρύνεται λόγω του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  Η ανάπτυξη του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα θα πρέπει να προωθηθεί με κάθε μέσο, όπως επίσης και η σύνδεση του κλασικού τουρισμού με τον Αγροτουρισμό. Για παράδειγμα, οι διακοπές στο νησί της Χίου θα μπορούν να συνδυάζονται με την εργασία σε μαστιχόδεντρα.
  Θα πρέπει να υποδομηθούν χώροι φιλοξενίας Αγροτουριστών σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Η εμπειρία από χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ολλανδια κ.α.) που διαθέτουν ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτουρισμού μπορεί να φανεί πολύτιμη.
  Επίσης, θα πρέπει να γίνουν αναθεωρήσεις στον γραφειοκρατικό μηχανισμό της αγροτικής ανάπτυξης, κάνοντάς την προσβάσιμη στους νέους παραγωγούς.
  Τέλος, η προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την προσέλευση τουριστών από κάθε χώρα του κόσμου, με εντόπια, βιολογικά προιόντα.

  Νομοθεσία, «παράνομες» καλλιέργειες και η Κανναβη ως εναλλακτική λύση.
  Η απαρχαιωμένη νομοθεσία της χώρας εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων. Ειδικότερα, στον αγροτικό τομέα, είναι η νομοθεσία που απαγορεύει την αυτοδιάθεση στις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την γη τους χωρις έγκριση από το κράτος, που στοχεύει πάντα στην οικονομική ανάπτυξη λίγων συνεταιρισμών (Venus κλπ).
  Μέρος της αναβάθμισης του αγροτικού τομέα αποτελεί και η εισαγωγή νέων καλλιεργειών στο παραγωγικό δυναμικό, με καλλιέργειες που ήταν μέχρι χθες παράνομες, ή ανήκουν σε ένα σκιώδες νομικό καθεστώς, με ακαθόριστα ορια εφαρμογής, όπως η Κάνναβη.
  Ειδικά για την Κάνναβη, έχουν εκπονηθεί εργασίες και έρευνες αποδοτικότητας σε πολλούς τομείς, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, από ανεξάρτητους Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Οι κύριοι Κλεάνθης Γρίβας, Γιώργης Οικονομόπουλος και Γιώργος Καράμπελας έχουν συγγράψει πολυσέλιδες διατριβές με τις ωφέλειες του φυτού τόσο σε βιομηχανικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε φαρμακευτικό.
  Στις βιομηχανικές εφαρμογές της Κάνναβης συγκαταλέγονται:
  • Κατασκευή ινών, σχοινιών και υφασμάτων
  • Βιοκαύσιμα και βιομάζα
  • Προιόντα διατροφής
  • Φυσικά λιπάσματα
  • Χαρτί υψηλής αντοχής
  • Χρωματα και βιοδιασπάσιμο πλαστικό
  • Καλλυντικά και σαπούνι
  • Δομικά υλικά με πρωτοφανείς ιδιότητες κ.α.
  Στις θεραπευτικές εφαρμογές, η κάνναβη αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανή για την αντιμετώπιση ενός ευρύτατου φάσματος ασθενειών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Γλαύκωμα
  • Διαφορα είδη καρκίνου (όλα τα είδη καρκίνου, αν πιστεψουμε τους ενθουσιώδεις)
  • Δερματοπάθειες κι αλλεργίες
  • Εξαλείφει τις παρενέργειες των χημειοθεραπειών
  • Ψυχικές νόσους όπως κατάθλιψη, νευρική ανορεξία και άλλα
  • Νευρολογικές νόσους
  • Νοσος του Αλτζχάιμερ και του Πάρκινσον
  • Σκλήρυνση κατά Πλάκας
  • Ασθμα και πολλές άλλες
  Στις κοινωνικές εφαρμογές, η κάνναβη έχει το δυναμικό να αναπτυχθεί σε κεντρικό πυλώνα του Ελληνικού Τουρισμού. Στην Ολλανδία, το πείραμα της αποποινικοποίησης αποδεικνύεται επιτυχημένο εδώ και δεκαετίες. Σε αυτό το πείραμα αποδίδονται τουλάχιστον οι μισές επισκέψεις τουριστών, με ο,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας.
  Το πείραμα της αποποινικοποίησης άρχισε να συντελείται τα τελευταία δύο χρόνια σε μια κλίμακα που μόνο παγκόσμια μπορεί να χαρακτηριστεί. Ήδη, 25 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε σχεδόν πλήρη αποποινικοποίηση του φυτού. Πολλές από τις χώρες της Ευρώπης έχουν κάνει το ίδιο. Σε διάφορες χώρες της Ασίας δεν ποινικοποιήθηκε ποτέ
  Στην Ελλάδα, το μόνο που έχει γίνει είναι μια γενική τροποποίηση του Νομου περι Ναρκωτικών, που περισσότερα προβλήματα δημιουργεί, παρά επιλύει. Για παράδειγμα, με βάση την Ευρωπαική νομοθεσία, θα έπρεπε να επιτρέπεται η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης για κάθε βιομηχανική χρήση. Όμως παραμένουν ασαφή τα όρια κλωστικής (sativa) και Ινδικής κάνναβης, (που έχει υψηλή περιεκτικότητα στην δραστική ουσία THC) λόγω της ανικανότητας και της απροθυμίας των προηγούμενων νομοθετών να ασχοληθούν με το ζήτημα. Θεωρείται αδύνατος ο έλεγχος των καλλιεργειών, ώστε να διαχωριστούν, λες και οι γεωπόνοι της χώρας έχουν άλλες δουλειές να κάνουν.
  Ο συνδυασμός των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών, του κλίματος, της ιδιοσυγκρασίας των Ελλήνων, του τουρισμού και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, καθιστούν την καλλιέργεια Κάνναβης απαραίτητη για την αγροτική, την βιομηχανική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας και κάθε χώρας.
  Τα πλεονεκτήματα από την αποποινικοποίηση της Κάνναβης είναι πολλά και πολύπλευρα:
  • Αποφόρτιση των φυλακών από προφυλακισμένους και καταδικασμένους χρήστες για μικροποσότητες
  • Εξοικονόμηση πόρων από τις μονάδες καταστολής και από τα έξοδα δίκης πολιτών που φτάνουν σε εξωφρενικά ποσά, δυσανάλογα και εντελώς άσχετα με το «σωφρονιστικό» αποτέλεσμα.
  • Αντικατάσταση των βλαβερών χημικών της βιομηχανίας από νέα, βιοδιασπάσιμα υλικά.
  • Ενεργειακή αυτονόμηση μέσω των βιοκαυσίμων
  • Αυξηση της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού
  • Εκμετάλλευση χέρσων εκτάσεων γης
  • Δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, σε κάθε τομέα της παραγωγής
  • Χτύπημα της «μαύρης» αγοράς και αποσύνδεση της Κανναβης από το εμπόριο ναρκωτικών (αφαίρεση υπεραξίας, άρα πάταξη της εγκληματικότητας)
  Για όλους τους παραπάνω λόγους και για ακόμα περισσότερους, ως κάτοχος μερικών στρεμμάτων γης που έχουν αρχίσει να παίρνουν την κατιούσα, σας ζητώ να τροποποιήσετε τον νόμο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ανεπτυγμένου κόσμου, να πράξετε το αυτονόητο και να αποποινικοποιήσετε την Κάνναβη τόσο για βιομηχανικούς, όσο και για ιατρικούς σκοπούς.
  Η επιθυμία μου είναι να καταστώ οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητος μέσω της Γεωργίας. Επί του παρόντος, μπορώ να διαθέσω 3 στρέμματα αρδεύσιμης γης στην Ημαθία, σε σύνολο 10 στρεμμάτων. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 400 κιλά σπόρων/ έτος, με την ανάλογη απόδοση σε ίνες και βιομάζα. Επίσης, απαιτούνται πολύ μικρότερες εκτάσεις για την καλλιέργεια φαρμακευτικής Κάνναβης
  Όμως τα χέρια μου είναι δεμένα από την μεσαιωνική νομοθεσία που προστατεύει τις βιομηχανίες θανάτου. Το στόμα μου ήταν κλειστό από τις προκαταλήψεις και τα ταμπού που περιβάλλουν το ζήτημα. Παρακαλώ, λύστε τα χέρια, τόσο τα δικά μου όσο και χιλιάδων άλλων παραγωγών που βλέπουν τον κόπο τους να πηγαίνει –κυριολεκτικά- στη χωματερή.
  Φιλικά
  Σωτήρης Κουλουριώτης.

 • 27 Μαρτίου 2015, 23:28 | AlexZN

  Νομιμοποίηση της κατοχής-χρήσης και καλλιέργειας για προσωπική χρήση…έτσι «χτυπάς τη μαύρη αγορά των καρτελ»… Εν συνεχεία μπορείς να ακολουθήσεις είτε το μοντέλο της Ολλανδίας είτε της Ουρουγουάης,Κολοράντο,Αλάσκα…προστατεύοντας και σεβόμενος τους πολίτες…προσθέτοντας παράλληλα ζωτικής σημασίας έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό…απο φόρους και αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ βγαζοντας τη Κανναβη απο την παρανομία…οι κακες συναναστροφες με τον «δρομο» που μπορει ν αποτελέσουν προθάλαμο σε ναρκωτικα περιοριζονται δραστικα.

  Η ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΝΑ ΑΝΘΙΖΕΙ