Άρθρο 08

1. Το υπό στοιχείο β’ της παρ. 4 του ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111) αντικαθίσταται, ως εξής:
«β) η τοποθέτηση αυτή επιβάλλεται ως περιοριστικός όρος μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 282 παρ. 2 ΚΠΔ».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του νόμου 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111) καταργείται.