Άρθρο 14

Για τα αιτήματα τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα, δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα, τα οποία έχουν υποβληθεί από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκκρεμούν προς έγκριση, η ελληνική Κεντρική Αρχή της πρώτης παραγράφου του πρώτου άρθρου ενημερώνει την αιτούσα αρχή του άλλου κράτους μέλους για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως και 7 και ζητά την εντός τριών μηνών συμπλήρωση του φακέλου προκειμένου να τον υποβάλει στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.
Αν δεν αποσταλούν εμπρόθεσμα τα αιτούμενα στοιχεία από την αιτούσα αρχή του άλλου κράτους-μέλους, ο φάκελος υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Ανήλικων Αθηνών, ο οποίος απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.