Άρθρο 10

Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων καταθέτει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, μαζί με την αίτηση του άρθρου 6, τα ακόλουθα έγγραφα: α) Πλήρη στοιχεία του ανηλίκου (ονοματεπώνυμο και εθνικότητα, ονοματεπώνυμα και εθνικότητα γονέων, ημερομηνία και τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας). β) Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ή Επιμελητή Ανηλίκων, στην οποία πρέπει να εκτίθεται η κατάσταση και η προσωπικότητα του ανηλίκου, οι λόγοι που υπαγορεύουν την απομάκρυνσή του από το τρέχον περιβάλλον του και η αναγκαιότητα της τοποθέτησής του σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια άλλης χώρας. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται η προτεινόμενη διάρκεια τοποθέτησης του ανηλίκου (έναρξη – λήξη αυτής), η προτεινόμενη επικοινωνία με τους οικείους του και οι τυχόν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ανηλίκου. γ) Έγκριση τοποθέτησης του ανηλίκου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τοποθέτησης ή αν αυτή δεν απαιτείται, το έγγραφο της κεντρικής αρχής του άλλου κράτους μέλους από το οποίο να προκύπτει η μη αναγκαιότητά της. δ) Τα στοιχεία του ιδρύματος ή της δομής παιδικής προστασίας ή της ανάδοχης οικογένειας που πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανήλικος. ε) Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας προς την οποία απευθύνεται η αίτηση ότι το ίδρυμα ή δομή παιδικής προστασίας λειτουργεί και εποπτεύεται με βάση του νόμους της χώρας αυτής, ή ότι η ανάδοχη οικογένεια υπόκειται σε έλεγχο και εποπτεία. στ) Δήλωση συναίνεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια του ανηλίκου, αν η αίτηση του εισαγγελέα ανηλίκων υποβάλλεται μετά από αίτημα των προσώπων αυτών. ζ) Πιστοποιητικά περί της κατάστασης της υγείας του ανηλίκου. η) Δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την ανάληψη της υποχρέωσης για κάλυψη των εξόδων τοποθέτησης και παραμονής του. θ) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις διοικητικών οργάνων κ.λπ.) που αφορά στον υπό τοποθέτηση ανήλικο.