Άρθρο 04

Η Διάταξη του Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών με την οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτημα  τοποθέτησης του ανηλίκου σε ίδρυμα ή δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια διαβιβάζεται μέσω του Τμήματος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αιτούσα αρχή του κράτους μέλους. Η Διάταξη έγκρισης συνοδεύεται με κατάλογο των ιδρυμάτων ή των δομών παιδικής προστασίας ή των αναδόχων οικογενειών,  στα οποία ο ανήλικος μπορεί να τοποθετηθεί.