Άρθρο 02

1.Με το αίτημα έγκρισης της τοποθέτησης του ανηλίκου συνυποβάλλονται από την αιτούσα αρχή του κράτους μέλους τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα:
α) Πλήρη στοιχεία του ανηλίκου (ονοματεπώνυμο και εθνικότητα, ονοματεπώνυμα και εθνικότητα γονέων, ημερομηνία και τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας).
β) Πλήρη στοιχεία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού και δήλωση συναίνεσής του για την τοποθέτηση. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτεται δήλωση συναίνεσης, αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο αυτή δεν απαιτείται.
γ) Ποινικό μητρώο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του ανηλίκου. Αν δεν υφίσταται, σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής.
δ) Αναλυτική έκθεση κοινωνικού λειτουργού ή επιμελητή ανηλίκων ή άλλου υπαλλήλου αρμόδιας υπηρεσίας από τον τόπο της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του ανηλίκου πριν την τοποθέτηση, στην οποία πρέπει να εκτίθεται η κατάσταση και η προσωπικότητα του ανηλίκου, η αναγκαιότητα και οι λόγοι της τοποθέτησης, η προτεινόμενη διάρκεια (ημερομηνία έναρξης – λήξης) και, προαιρετικά, να προτείνεται ίδρυμα ή δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια τοποθέτησης. Στη ίδια έκθεση αναφέρεται και η άποψη του ανηλίκου και σε περίπτωση που δεν ελήφθη, οι λόγοι που δεν ελήφθη αυτή.
ε) Πιστοποιητικό κατάστασης της υγείας του ανηλίκου και πιστοποιητικό υγειονομικής (ιατροφαρμακευτικής) κάλυψης αυτού.
στ) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνση των ενήλικων μελών της ανάδοχης οικογένειας, όταν αυτή προτείνεται.
ζ) Προτάσεις για την επικοινωνία του ανηλίκου με γονείς ή άλλα οικεία πρόσωπα και τα πλήρη στοιχεία αυτών.
η) Πλήρως τεκμηριωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ανηλίκου.
θ) Δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την ανάληψη της υποχρέωσης για κάλυψη των εξόδων τοποθέτησης και παραμονής του.