Άρθρο 05

1. Η αιτούσα αρχή, μετά τη λήψη της Διάταξης του Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, με την οποία εγκρίνεται η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ίδρυμα, δομή παιδικής ή ανάδοχη οικογένεια, αποστέλλει στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, επίσημα μεταφρασμένη στα ελληνικά, με την οποία αποφασίζεται η τοποθέτηση του ανηλίκου σε συγκεκριμένο ίδρυμα, δομή παιδικής προστασίας ή ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα. Η απόφαση συνοδεύεται από βεβαίωση εκτελεστότητάς της σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους.
2. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών εισάγει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την αναγνώριση της εκτελεστότητας της απόφασης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι διατάξεις των άρθρων 904 και 905 του κώδικα αυτού εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Όταν η απόφαση καταστεί αμετάκλητη, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών τη διαβιβάζει μέσω του Τμήματος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αιτούσα αρχή του κράτους μέλους, οπότε ο ανήλικος μπορεί να τοποθετηθεί (εγκατασταθεί) στο ίδρυμα, στη δομή παιδικής προστασίας ή στην ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα.