Άρθρο 08

Για την τοποθέτηση ανηλίκου σε ίδρυμα που εδρεύει σε άλλη Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ανάδοχη οικογένεια άλλης Χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων του τόπου κατοικίας του ανηλίκου, μετά από έγγραφο αίτημα των γονέων ή του επιτρόπου ή του προσώπου, στο οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας του ανηλίκου ή και αυτεπαγγέλτως, καταθέτει σχετική αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.