Άρθρο 12

Η αμετάκλητη και εκτελεστή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την τοποθέτηση του ανηλίκου διαβιβάζεται από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων μέσω της ελληνικής Κεντρικής Αρχής στην Κεντρική Αρχή του άλλου κράτους μέλους. Η τοποθέτηση (εγκατάσταση) του ανηλίκου ολοκληρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άλλο κράτος μέλος.