Άρθρο 7 – Γενοκτονία

1. Όποιος, με σκοπό να καταστρέψει, εν όλω ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, σκοτώνει με πρόθεση μέλη αυτής της ομάδας τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος, με σκοπό να καταστρέψει, εν όλω ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, με πρόθεση

α) προκαλεί σε μέλη της ομάδας βαριά σωματική ή διανοητική βλάβη,

β) επιβάλλει στην ομάδα συνθήκες διαβίωσης ικανές να προκαλέσουν την πλήρη ή μερική φυσική της εξόντωση,

γ) επιβάλλει μέτρα που σκοπεύουν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας,

δ) μεταφέρει δια της βίας ανηλίκους της μιας ομάδας σε άλλη ομάδα

τιμωρείται με κάθειρξη.

3. Όποιος άμεσα και δημόσια παρακινεί άλλους να διαπράξουν τις πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.