Άρθρο 2 – Τοπικά όρια ισχύος του νόμου

Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου της τέλεσης, για τις πράξεις των άρθρων 7 έως 15.

  • 27 Οκτωβρίου 2010, 17:21 | International Criminal Lawyer

          Με το υπόψη άρθρο φαίνεται να υιοθετείται η λεγόμενη «απόλυτη» μορφή οικουμενικής δικαιοδοσίας (absolute universality), δηλαδή η δυνατότητα δίωξης και τιμώρησης προσώπων για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα του νομοσχεδίου που τελέστηκε οπουδήποτε στον κόσμο σε βάρος οποιoυδήποτε προσώπου, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κάποιας μορφής συνδέσμου (link) με το forum. Πρόκειται,εκτιμώ, για συναφή ρύθμιση με την αντίστοιχη της προϊσχύσασας βελγικής νομοθεσίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κατακλυσθούν οι βελγικές δικαστικές αρχές από πλήθος μηνύσεων σε βάρος εκατοντάδων προσώπων, αρκετά από τα οποία ήταν εν ενεργεία αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί ή υπουργοί, γεγονός που ,πέρα από τις σοβαρές διπλωματικές περιπλοκές και τον κίνδυνο διατάραξης των διεθνών σχέσεων της χώρας, δημιούργησε κλίμα δυσφορίας και αναξιοπιστίας ως προς την ανάγκη δίωξης και καταστολής των διεθνών εγκλημάτων. Έτσι, με αφορμή την κύρωση του Καταστατικού του ΔΠΔ, η σχετική νομοθεσία τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2003, κατά τρόπο ώστε η δικαιοδοσία των βελγικών δικαστικών αρχών να μπορεί να ασκηθεί  μόνο στην περίπτωση ύπαρξης «συνδέσμου» αρμοδιότητας, όπως λ.χ. η κατοικία ή διαμονή του υπόπτου σε βελγικό έδαφος . Περαιτέρω και η  γερμανική νομοθεσία του 2002 καθιερώνει μεν κατ’αρχήν την οικουμενική δικαιοδοσία, παρέχει όμως τη δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα ν’απέχει από την εκδήλωση ενεργειών σε περίπτωση που ο ύποπτος δεν βρίσκεται στο γερμανικό έδαφος ούτε πιθανολογείται η άφιξή του σ’αυτό. Μόλις δε πριν από λίγους μήνες, τροποποιήθηκε  επί το αυστηρότερο και η ισπανική νομοθεσία που περιείχε αντίστοιχες διατάξεις,λόγω της αντιμετώπισης παρόμοιων περιπλοκών σε δικαιοδοτικό και διπλωματικό επίπεδο.
     
       Σε περίπτωση που η διάταξη παραμείνει ως έχει, η Ελλάδα ενδέχεται να καταστεί κύριος στόχος του λεγόμενου «forum shopping», δηλαδή της διεθνούς αναζήτησης εκ μέρους των εκάστοτε ενδιαφερομένων, χωρών που η νομοθεσία τους επιτρέπει την εξέταση μηνύσεων που υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτοντο ελλείψει δικαιοδοσίας, με ορατό ενδεχόμενο εμφάνισης προβλημάτων αναλόγων με αυτά που αντιμετώπισε το Βέλγιο και η Ισπανία.